Dziekanat Kolegium Zarządzania i Finansów 

Kalendarz studenta 

Podania do władz Uczelni należy składać za pośrednictwem platformy podań elektronicznych https://kozminski.sharepoint.com/podania

- podanie o powtarzanie przedmiotu/ów

- podanie o usprawiedliwienie nieobecności.

Pozostałe podania należy składać do Dziekanatu ZiF (pokój D 30). Druki wniosków są dostępne na stronie http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/wzory-podan-karta-obiegowa/

Student zobowiązany jest do korzystania z indywidualnego konta poczty elektronicznej i systemu informatycznego Wirtualna Uczelnia.

Okresem rozliczeniowym w Uczelni jest rok akademicki.

Regulamin Studiów ALK oraz Regulamin Opłat dostępne są po zalogowaniu na stronie (dane logowania jak do Wirtualnej Uczelni) http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/akty-prawne-i-ocena-efektow-ksztalcenia/?L=

Regulamin pomocy materialnej jest dostępny na stronie http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/stypendia/regulamin-pomocy-materialnej/

Student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do zaliczenia praktyk, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kariera.kozminski.edu.pl.

 

Październik

1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów. Regulamin Pomocy Materialnej i szczegółowe informacje dostępne na stronie www.kozminski.edu.pl/stypendia

2. Złożenie podania do Rektora o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów (IPS) lub Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) - (Regulamin Studiów ALK).

3. Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej:

- obowiązkowa wpłata raty czesnego za miesiąc wrzesień i październik

4. Złożenie podania o ulgi w opłatach (Regulamin opłat).

5.  Wybór specjalności

na studiach drugiego stopnia (zapisy poprzez Wirtualną Uczelnię)

na studiach pierwszego stopnia na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie (zapisy poprzez Wirtualna Uczelnię)

- specjalności  uruchamiane są od semestru letniego

- specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

6. Zapisy na  przedmioty do wyboru

- przedmioty do wyboru w języku polskim

- konwersatoria w języku angielskim

Przedmioty będą realizowane w semestrze zimowym na odpowiednich semestrach studiów magisterskich i licencjackich. Informację o terminach wyborów będą dostępne w ogłoszeniach i poczcie uczelnianej

(zapisy poprzez Wirtualna Uczelnię).

 

Grudzień/Styczeń

1.  Wybór promotora pracy dyplomowej dla studentów studiów drugiego stopnia (zapisy poprzez Wirtualną Uczelnię).  Seminaria rozpoczną się od drugiego semestru (letniego).

2. Złożenie formularza z tematem pracy licencjackiej (studenci trzeciego roku)

 

Luty

1. Sesja egzaminacyjna – nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 7 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Decyzję w tej sprawie niezwłocznie podejmuje Rektor (Regulamin Studiów).

2. Zapisy na przedmioty do wyboru

- przedmioty do wyboru w języku polskim

- konwersatoria w języku angielskim

Przedmioty będą realizowane w semestrze letnim na odpowiednich semestrach studiów magisterskich i licencjackich. Informację o terminach wyborów będą dostępne w ogłoszeniach  i poczcie uczelnianej

(zapisy poprzez Wirtualna Uczelnię).

 

Marzec

1. Sesja poprawkowa - nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu w terminie poprawkowym powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 7 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Decyzję w tej sprawie niezwłocznie podejmuje Rektor (Regulamin Studiów).

2. Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej:

- obowiązkowa wpłata czesnego za miesiąc luty i marzec.

3. Złożenie podania o ulgi w opłatach (Regulamin opłat).

 

Kwiecień

1. Wybór specjalności studentów pierwszego roku drugiego stopnia  kierunku administracja.

2. Specjalność realizowana jest od trzeciego semestru (zimowego).

 

Maj

1. Wybór promotora pracy dyplomowej dla studentów studiów pierwszego stopnia. Seminaria rozpoczną się od piątego semestru (zimowego).

 

Czerwiec

1. Złożenie w dziekanacie prac magisterskich zaakceptowanych przez promotora wraz z konspektem pracy (podpis promotora na oświadczeniu promotora w obydwu egzemplarzach pracy i konspekcie) oraz prac licencjackich wraz z prezentacją (podpis promotora na oświadczeniu promotora w obydwu egzemplarzach pracy i na prezentacji) w odniesieniu do seminarium dyplomowego kończącego się w semestrze letnim:

- do 15 czerwca dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego

Najważniejsze informacje:

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/biuro-ds-obslugi-prac-dyplomowych-i-absolwentow/

2. Złożenie formularza z tematem pracy magisterskiej (studenci I roku)

 

Czerwiec/Lipiec

1. Sesja egzaminacyjna – nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 7 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu.

2. Obrony prac magisterskich.

3. Obrony prac licencjackich.

 

Wrzesień

1. Sesja poprawkowa - nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu w terminie poprawkowym powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 7 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Decyzję w tej sprawie niezwłocznie podejmuje Rektor (Regulamin Studiów).

2. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów do 30 września danego roku akademickiego. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia lub nie zda egzaminu w stosownym terminie, może za zgodą Rektora powtarzać ten przedmiot. W takim przypadku Rektor zezwala studentowi na warunkowe kontunuowanie nauki na wyższym roku akademickim, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zaliczenie tego przedmiotu musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez Rektora. W jednym roku akademickim student może powtarzać nie więcej niż 3 przedmioty. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Rektora, student może powtarzać dodatkowo dwa przedmioty. Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 420 zł. Podanie o powtarzanie przedmiotu/ów należy składać po uzyskaniu ocen po sesji poprawkowej z semestru letniego, najpóźniej do dnia 30 września. Do tego dnia student zobowiązany jest rozliczyć się z całego roku akademickiego (semestr zimowy i letni).

3.  Do 10 września złożenie pracy dyplomowej w terminie poprawkowym wraz z kompletem dokumentów.

W przypadku nie złożenia pracy dyplomowej w w/w terminie student zostanie skreślony z listy studentów.

Najważniejsze informacje:

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/biuro-ds-obslugi-prac-dyplomowych-i-absolwentow/

4. Obrony prac magisterskich.

5. Obrony prac licencjackich.

6. Do 30 września złożenie podania o powtarzanie semestru lub roku w przypadku nie uzyskania zgody Rektora na warunkowe kontynowanie nauki na wyższym roku akademickim.

7. Złożenie podania do Rektora o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów (IPS) lub Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) - (Regulamin Studiów ALK).

 

ORGANIZACJA ROKU 2018-2019

https://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/organizacja-roku/organizacja-roku-2018-2019/

 

OPIEKUNOWIE KIERUNKÓW

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/kolegium-zarzadzania-i-finansow/opiekunowie-kierunkow/

 

WŁADZE KOLEGIUM dyżury

http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/kolegium-zarzadzania-i-finansow/wladze-kolegium-oraz-dyzury/

 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW DZIEKANATU

www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/dziekanat-kolegium-zarzadzania-i-finansow/zespol-pracownikow-dziekanatu/

 

Wszystkie podane informacje są również dostępne na stronie Uczelni www.kozminski.edu.pl oraz w zakładce Kolegium Zarządzania i Finansów http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/