prof. Witold Morawski

Katedra Nauk Społecznych
Profesor zwyczajny

Prof. dr hab. Witold Morawski  profesor zwyczajny w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Zainteresowania badawcze prof. W. Morawskiego obejmują: socjologię ekonomiczną, socjologię organizacji, teorię zmiany społecznej, globalizację i modernizację, transformację ustrojową i gospodarkę światową, jak też problemy demokracji przemysłowej oraz socjologię pracy i organizacji. Jest członkiem Academia Europea w Londynie (od 2002 r.) i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Polish Sociological Review” (1992-1996). Od 2012 r. jest członkiem Międzynarodowej rady Redakcyjnej czasopisma „Transformacje”. Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim (1995-2008) i Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych w Namur University (1994-2002). W latach 1994-2008 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR oraz wielu monografii. 

Publikacje w czasopismach naukowych:

MORAWSKI W. (2017), "Identity and Diversity: What Shaped Polish Narratives Under Communism and Capitalism", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 4, s. 209-243, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2016), "Economic Identities: Four Paths Out of the Iron Cage", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 24, 4, s. 2-9, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2014), "'Path Dependence': How Geopolitics and Culture Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(188), s. 435-460, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2013), "Institutions and Modernity", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 21, No3(122), s. 30-49, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2009), "Łady ekonomiczne: spontaniczny, zakorzeniony i regulowany", TRANSFORMACJE, 58-63, s. 51-69, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2008), "Fale globalizacji i globalne rządzenie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (94), s. 22-32, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2008), "Czy rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perły ostrygi?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s. 81-85, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2006), "Vortici della globalizzazione e giochi europei: qualita e istituzioni", VISITA DI STUDI UTOPICI, 2, s. 55-78, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2004), "Zrozumieć wielką przemianę - Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s. -, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (1998), "Wizje porządku społecznego: Thomas Hobbes i Adam Smith", TRANSFORMACJE, 1-4 (15-18), s. 17-20, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1998), "Systemic change as institutional change: Universal challenges and Polish adaptations", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (121), s. 57-68, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1994), "Three Dilemmas of Citizenship-Building", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (105), s. 23-34, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1993), "Industrial Enterprise as a Factor of Political Change", THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1 (101), s. 71-82, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1992), "Uncertainties on the Road to Markets and Democracy", SISYPHUS, 2 (VII), s. 34-46, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1991), "Democracy and the Market on the Treshold of Great Transformation", SISYPHUS, VII, s. 25-32, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1990), "Industrial democracy and System Reform", WORKERS' PARTICIPATION AND INDUSTRIAL DEMOCRACY, -, s. -, afiliacja: Inna.

Monografie:

ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2010), "Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W., KOZEK W. (2005), "The breakdown of Etatistic Order", UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (2005), "Ekonomicka sociologie. Problemy teorie empirie", SOCIOLOGICKE NAKLADADATELSTVI (Slon), Praga, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

MORAWSKI W. (red.), (2018), "Socjologia ekonomiczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (red.), (2016), "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", Wolters Kluwer Polska, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (red.), (2012), "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (red.), (2010), "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (red.), (2005), "Załamanie porządku etatystycznego", WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (red.), (1994), "Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (red.), (1986), "Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych", INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (red.), (1983), "Demokracja i gospodarka", INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (red.), (1979), "Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (red.), (1976), "Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

MORAWSKI W. (2016), "Instytucje: oczekiwania i rozczarowania", w: Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 231-238, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2016), "Klimaty społeczne a instytucjonalne reguły zaspokajania potrzeb życiowych", w: Witold Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Wolters Kluwer Polska, s. 15-41, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2015), "Jakie nierówności Polacy akceptują jak sprawiedliwe?", w: Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 225-234, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2015), "Usprawiedliwione oczekiwania: Polacy o zasadach sprawiedliwości społecznej i ustalania zarobków", w: K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra (red.), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, SCHOLAR, Warszawa, s. 107-143, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2014), "Geopolityka i kultura w czasach transformacji systemowej", w: Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 237-257, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2012), "Instytucjonalna architektura nowoczesności", w: Bobko A., Marek-Zborowskiej B. (red.), Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów, s. 30-48, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2012), "Zawartość książki", w: Morawski W. (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 35-47, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2012), "Wprowadzenie. Współzależności i powiązania zewnętrzne jako uwarunkowania modernizacji w Polsce", w: Morawski W. (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 9-34, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2011), "Fale globalizacji i globalne rządzenie", w: Kieżyn W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 21-38, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2011), "Globalne zarządzanie", w: Lech W. Zacher (red.), Transformacje demokracji, Difin, Warszawa, s. 361-384, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2011), "Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji", w: Sztumski J., Żechowski Z.A., Czekaj K. (red.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza, GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, Katowice, s. 327-341, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2010), "Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki", w: Morawski, W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 13-34, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2010), "Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji", w: Morawski W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 90-123, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2009), "Globalizacja w perspektywie konfiguracyjnej", w: ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J. (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, Warszawa, s. 939-960, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2009), "Modernizacja w dobie globalizacji: parę uwag o Polsce", w: Partycki S. (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 65-73, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2009), "Market and Political Justice in Postsocialist Poland", w: Ichimura E., Sato T., James W. (red.), Transition from Socialist to Market Economies. Comparison of European and Asian Experiences, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Londyn, s. 211-227, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2008), "Agencja społeczna w dobie globalizacji", w: Rzadkowolska M. (red.), Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 333-349, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2008), "Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny", w: Partycki S. (red.), Kultura a rynek, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 13-21, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2008), "Modernizacyjne konfiguracje: perspektywa polska", w: Morawski, W. (red.), Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 147-154, afiliacja: ALK.

MORAWSKI W. (2007), "Globalność i globalizacja", w: Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX o XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 516-529, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W., HIROSZOWICZ M. (2007), "Poza Żelazną Klatką", w: Sułek A. (red.), Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, WYD. IFIS PAN, Warszawa, s. 407-411, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2007), "O przyczynach niepowodzeń reformowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych: Między diagnozą a terapią", w: Krzemiński I., Raciborski J. (red.), Oswajanie wielkiej zmiany, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s. 111-133, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2006), "Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji", w: Kleer J., Kondratowicz A. (red.), Wkład transformacji do teorii ekonomii, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. 47-63, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2006), "Globalizacja a nierówności społeczne", w: Partycki S. (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 37-47, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2006), "Polska w Zjednoczonej Europie: perspektywa społeczna i ekonomiczna", w: - (red.), Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 60-63, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2006), "Whirpools of Globalization and European Games: Values and Institution", w: Szell G. (red.), Corporate social responsibility in the EU & Japan, PETER LANG GMBH, Frankfurt Nad Menem, s. 225-248, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2005), "Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje", w: Wesołowski W., Włodarek J. (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 51-74, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2005), "Wiry globalizacji i gry europejskie: wartość i instytucje", w: Wesołowski W., Włodarek J. (red.), Integration Circles and Identity Aspects. Poland, Europe, World, SCHOLAR PUBLISHING HOUSE, Warszawa, s. xxx.

MORAWSKI W. (2004), "Mapy drogowe: Propozycje analityczno-teoretyczne", w: Kozioł W., Koładkiewicz I. (red.), Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 17-34, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (2003), "Praca w globalizującym się świecie: koncepcje i realia", w: Frieske K.W. (red.), Deregulation of Labour Market, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

MORAWSKI W. (2003), "Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji", w: Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Praca, gospodarka, społeczeństwo, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (2003), "Wyzwania i problemy globalizacji ekologicznej i kulturowej", w: Gardawski J., Polakowska-Kujawa J. (red.), Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (2000), "In Search of Strategic Options in Industrial Relations. The postsocialist Transformation in Poland after 10 years", w: - (red.), Labour, industrial relations and social bargaining, SPF - RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, Praga, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (2000), "Trzy racjonalności: rynek, państwo, społeczeństwo", w: Zacher L.W. (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1999), "Osobliwości i uniwersalia nowego porządku społeczno-ekonomicznego w Polsce", w: Ewa Nowicka, Mirosław Chałubiński (red.), Idee a urządzanie świata społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. --, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1999), "Instytucjonalizacja polityczna w postsocjalistycznej Polsce", w: Kurczewska J. (red.), Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1998), "Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje", w: Sułek A., Szczepański M.S. (red.), Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1997), "Trade unions in Poland: Dilemmas of dependence, independence and relative autonomy", w: Schienstock G., Thomson P., Traxler F. (red.), Industrial relations between command and market. A comparative analysis of Eastern Europe and China, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1997), "Society as an Economic Actor: The Three Patterns of Institutionalization", w: Hayashi T. (red.), The emerging new regional order in Central and Eastern Europe, HOKKAIDO UNIVERSITY, Sapporo, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1997), "Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne", w: Kozek W. (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1996), "Społeczeństwo i jednostka", w: Jasińska-Kania,  Raciborski J. (red.), Naród - władza - społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1996), "Demokracja a gospodarka", w: Maroda M., Gucwa-Leśny E. (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce, INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W., KOZEK W., FEDEROWICZ M. (1995), "Poland", w: J. Thirkell, R. Scase, S. Vickerstaff (red.), Labour relations and political change in Eastern Europe. A comparative perspective, UCL PRESS, Londyn, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1995), "Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa", w: Sułek A., Styk J. (red.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, UMCS, Lublin, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1995), "Korporatyzm: Wyłanianie się nowych stosunków przemysłowych w Polsce", w: Kowalak T. (red.), Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1994), "Beyond industrial democracy:The coming of corporatism", w: - (red.), Market economy and social justice, CHUO UNIVERSITY, Tokio, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1994), "Citizenship-building in former socialist countries", w: Alestalo M., Allardt E., Rychard A., Wesołowski W. (red.), The transformation of Europe. Social conditions and consequences, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1994), "Monocentryczny i radykalno-konfliktowy system w stosunkach przemysłowych PRL", w: Wójcik P. (red.), Elita władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981, INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1993), "Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne", w: Grabowska M., Sułek A. (red.), Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1992), "Industrial Democracy and Power Structuration in the Polish Economy", w: Szell . (red.), Labour relations in transition in Eastern Europe, WALTER DE GRUYTER & CO, Berlin, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1992), "Workers' participation in a socialist country", w: F. Geyer, W.R. Heinz (red.), Alienation society and the individual, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1992), "Państwo a zmiana systemowa: doktryna, realia, teoria", w: Kubin J., Żekoński Z. (red.), W poszukiwaniu strategii zmian, UPOWSZECHNIANIE NAUKI - OŚWIATA, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1992), "Economic change and civil society in Poland", w: Lewis P.G. (red.), Democracy and civil society in Eastern Europe, ST. MARTIN, New York, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1992), "Social and Economic Change in Poland", w: Clancy P., Kelly M., Wiatr J., Zółtaniecki R. (red.), Ireland and Poland comparative perspectives, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, Dublin, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1991), "The influence of social sciences on political decisions in Poland", w: Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., Wollman H (red.), Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads, Cambridge University Press, Cambridge, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W. (1991), "Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie", w: Gortat R. (red.), Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

MORAWSKI W., Caldwell G., Kamiński A., Sales A. (1990), "The Process of Dependent Development in Industrialized Capitalist and Socialist Settings", w: R. Breton, G. Houlle, G. Caldwell, E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipiński (red.), National survival in dependent societies. Social change in Canada and Poland, CARLETON UNIVERSITY PRESS, Ottawa, s. -, afiliacja: Inna.  

Prof. dr hab. W. Morawski posiada międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne. Prowadził wykłady w Berkeley, Indiana University (Bloomington), Indianapolis, Toronto, Sapporo, Bielefeld, Kolonii, Oksfordzie i Moskwie. W latach 2003-2008 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Był przewodniczącym Rady Programowej Studiów Ekonomiczno- Społecznych w ALK w okresie 2011-2015. Promotor wielu prac magisterskich.