Kowalski M., dr hab.
prof. ALK dr hab. Michał Kowalski
Zakład Prawa Konstytucyjnego
Profesor ALK
CV

Dr hab. Michał Kowalski – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. W 2010 r. w Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2019 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest autorem albo współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 4 monografii naukowych, 1 podręcznika akademickiego, 3 publikacji anglojęzycznych, kilkunastu opracowań w czasopismach prawniczych, komentarzu i księgach zbiorowych. Wygłosił 9 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w realizacji grantu badawczego oraz był promotorem pomocniczym w przewodach doktorskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN i Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2015 r. jest kierownikiem Instytutu Prawa Porównawczego Systemów Prawnych Państw UE w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz opiekunem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego działającego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor Michał Kowalski prowadził cykle wykładów oraz wykłady otwarte dla studentów prawa w Londynie, Brukseli, Birmingham, Glasgow, Hadze, Rzymie i Dortmundzie. Od 2010 r. był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie i Londynie oraz prac licencjackich na Wydziale Administracji Europejskiej w Brukseli z zakresu prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz praw człowieka. W ramach popularyzacji orzecznictwa sądów administracyjnych opublikował 200 tekstów w Dzienniku Gazecie Prawnej i Dzienniku Rzeczpospolitej. Od 2018 r. pełni funkcję sekretarza Kapituły i jedengo z recenzentów w ramach powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz doktoratów. Jest współtwórcą i organizatorem programu popularyzującego sądownictwo administracyjne wśród polskich i zagranicznych studentów prawa (w ramach programu ERASMUS) oraz uczniów szkól licealnych (program Lekcja w Sądzie), Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także programu pojedynków sądowych (moot court) dla młodzieży licealnej. Rokrocznie angażuje się charytatywnie z zbiórki darów dla Polaków na wschodzie.

Dodatkowe informacje

Prof. ALK dr hab. Michał Kowalski posiada 17 letni staż pracy w obszarze praktyki prawniczej. Od dnia 1 września 2004 r. do dnia 1 sierpnia 2011 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego, od 1 sierpnia 2011 r. do 1 grudnia 2019 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego, a od dnia 1 grudnia 2019 r. do chwili obecnej na stanowisku głównego specjalisty – starszego asystenta sędziego w Wydziale Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dniu 9 lipca 2008 r. ukończył szkolenie i zdał na ocenę dobrą plus egzamin końcowy dla asystentów sędziego NSA. Jest autorem blisko 200 projektów uzasadnień orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od dnia 21 lipca 2010 r. jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem Wa-7125, jednak z uwagi na zatrudnienie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ma zawieszone uprawnienie do wykonywania zawodu.