Salamońska J., dr hab.

prof. ALK dr hab. Justyna Salamońska

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Profesor ALK

Justyna Salamońska – Profesor ALK w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, kierowniczka projektu OPUS MultiData, który analizuje migracje wielokrotne przy użyciu danych sondażowych i dużych danych. Koordynatorka Standing Committee Methodological Approaches and Tools in Migration Research (Meth@Mig) w ramach międzynarodowej sieci migracyjnej IMISCOE.

Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne to współczesne migracje w Europie, migracje wielokrotne, delegowanie pracowników, integracja migrantów na rynkach pracy, zagadnienia związane z mobilnością oraz jakościowe i ilościowe metody badawcze. Autorka artykułów w czasopismach międzynarodowych (m.in. International Migration, International Migration Review, Journal of Ethnic and Migration Studies), współedytorka książek wydanych przez wydawnictwa Policy Press i Springer.

Uzyskała doktorat z socjologii w Trinity College Dublin, gdzie ukończyła także studia podyplomowe ze statystyki. Nauczała i prowadziła badania na Trinity College Dublin, Uniwersytecie Chieti-Pescara, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie kierowania projektami badawczymi (NCN Sonata Bis Multimig) i kierowania polskimi zespołami w projektach europejskich (Cross-Migration, Con3Post, POW-Bridge).

Justyna Salamońska, Olga Czeranowska, Mapping the diversity and structuring of migration patterns: One-off, repeat and multiple migrants in the European Union

Justyna Salamońska, Aleksandra Winiarska, New Horizons? Comparisons and Frames of Reference of Polish Multiple Migrants Worldwide

Anita Brzozowska, Kamil Matuszczyk, Justyna Salamońska, Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers: Poland Country Report

Justyna Salamońska, Anita Brzozowska, Kamil Matuszczyk, CMR Spotlight grudzień 2020

Barbara Jancewicz, Justyna Salamońska, Migracje wielokrotne w Europie: polscy migranci w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii i Niemczech

Kairit Kall, Anita Brzozowska, Nathan Lillie, Kamil Matuszczyk, Justyna Salamońska, REGIONAL CASE STUDY From Ukraine to Finland and Estonia via Poland: Migration and posting of third country nationals. Work package 4

Paweł Kaczmarczyk, Justyna Salamońska, Why We Still Need Ethnosurveys in Migration Research: Empirical Evidence From Poland

Justyna Salamońska, Olga Czeranowska, Janus-faced mobilities: motivations for migration among European youth in times of crisis

Justyna Salamońska, Migracje z Europy Środkowo-Wschodniej do Irlandii – dynamika migracji w zmieniającym się kontekście społecznym, ekonomicznym i politycznym

Sona Kalantaryan, Justyna Salamońska, Where Migration Meets Education: Case Study of Policies Referring to the Mobility of the Highly Skilled

Ettore Recchi, Adrian Favell, Fulya Apaydin, Roxana Barbulescu, Michael Braun, Irina Ciornei, Niall Cunningham, Juan Diez Medrano, Deniz Neriman Duru, Laurie Hanquinet, Janne Solgaard Jensen, Steffen Pötzschke, David Reimer, Justyna Salamońska, Mike Savage, Albert Varela, Everyday Europe Social Transnationalism in an Unsettled Continent

Justyna Salamońska, Ettore Recchi, The social structure of transnational practices

Justyna Salamońska, Olga Czeranowska, How to Research Multiple Migrants? Introducing Web-based Respondent-Driven Sampling Survey

Justyna Salamońska, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Migranci jako populacja trudna do zbadania: wyzwania metodologiczne

Justyna Salamońska, Multiple migration – researching the multiple temporalities and spatialities of migration

Anna Di Bartolomeo, Sona Kalantaryan, Justyna Salamońska, Philippe Fargues, Migrant Integration between Homeland and Host Society Volume 2. How countries of origin impact migrant integration outcomes: an analysis

Torben Krings, Elaine Moriarty, James Wickham, Alicja Bobek, Justyna Salamońska, Polish migration to Ireland post 2004: New Mobilities in the new Europe

Ettore Recchi, Justyna Salamońska, Bad Times at Home, Good Times to Move? The (Not So) Changing Landscape of Intra-EU Migration

Justyna Salamońska, Friend or Foe? Attitudes Towards Immigration from Other European Union Countries

Renee Luthra, Lucinda Platt, Justyna Salamońska, Types of Migration: Correlates and Consequences of the New Migrant Diversity in Europe

Projekty badawcze:

MultiData – Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe (czas trwania: 2021 - 2023)

Zmniejszanie różnic między ustawodawstwem a praktyką w zakresie delegowania pracowników POW-BRIDGE (czas trwania: 2020 - 2021)

Con3Post: Delegowanie obywateli krajów trzecich. Trendy w sektorze budowlanym (czas trwania: 2019 - 2020)

CrossMigration – Bieżące europejskie i międzynarodowe badania porównawcze oraz działania badawcze w obszarze migracji (czas trwania: 2018 - 2020)

Ocena jakości usług PSZ w zakresie uproszczonego systemu dopuszczenia do pracy cudzoziemców (PO WER) (czas trwania: 2016 - 2018)

W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku (czas trwania: 2016 - 2021)

Pomiędzy Polską a Irlandią. Polityczna i publiczna partycypacja polskich migrantów w przestrzeni transnarodowej (czas trwania: 2016 - 2021)

International Ethnic and Immigrant Minorities Survey Data Network (ETHMIGSURVEYDATA) COST Action CA 16111 (czas trwania: 2016 - 2019)