Chrostowski Aleksander
prof. ALK dr Aleksander Chrostowski
Katedra Strategii
Profesor ALK