prof. Adam Noga

Katedra Ekonomii
Profesor zwyczajny

Prof. dr hab. Adam Noga – Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki teorii przedsiębiorstw i konkurencji. Pierwszy laureat Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii. Laureat Nagrody KNOP SGH za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie. Od 2011 r. członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Od 1987 r. jest redaktorem „Ekonomisty”. Członek zespołu badawczego prezentującego „Indeks zrównoważonego rozwoju ALK”. Autor raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki (1996-1999). Jest autorem siedmiu książek, współautorem 15 książek i ponad 100 artykułów naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR.

Publikacje w czasopismach naukowych:

NOGA A., JARZĘBOWSKI S., MACIĄG P. (2020), "Co-Productivity as a New Value Theory in Value Chain Analysis", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Volume 28, No. 1, s. 52-65, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "Europa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD", EKONOMISTA, 2, s. 320-334, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2017), "Kontrakty jako narzędzia regulowania zachowań ekonomicznych - propozycje Olivera Harta i Bengta Holmstroma", EKONOMISTA, 1, s. 84-97, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), "Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)", EKONOMISTA, 6, s. 644-674, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2016), "Profesor Jan Lipiński (1918–2016)", EKONOMISTA, 2, s. 159-160, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK", EKONOMISTA, 1, s. 32-60, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s. 267-289, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), "Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016", STATISTICS IN TRANSITION, 16, 3, s. 461-487, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2015), "Modelowanie zachowań strategicznych w gospodarce: Jean Tirole – Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 r.", EKONOMISTA, 1, s. 129-144, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2011), "Konsument a triada: właściciel - przedsiębiorca - menadżer w teorii przedsiębiorstw", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 38-46, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2006), "Możliwości konkurencji w polskiej elektroenergetyce", URZĄD REGILACJI ENERGETYKI, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2006), "Zbieżności społecznej nauki Kościoła i współczesnych teorii przedsiębiorstwa", ZESZYTY NAUKOWE WSE, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2005), "Podstawowe tendencje makroekonomiczne w 2004 roku", RAPORTY, --, s. 7-12, afiliacja: Inna.

NOGA A. (2003), "European Insurers in Search of New Competitive Strategies", JOURNAL OF EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2003), "Piąta fala konkurencji", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH, ---, s. 137-165, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2003), "W kierunku zdrowego wzrostu gospodarczego", STUDIA FINANSOWE, ---, s. 5-23, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017", Springer, Cham, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2019), "Szczególna teoria zatrudnienia. Jak wykorzystać przedsiebiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2009), "Teorie przedsiębiorstw", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

OLEJNICZUK-MERTA A., NOGA A. (red.), (2020), "Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie.", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

NOGA A. (red.), (2004), "Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej", POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

NOGA A. (red.), (2004), "Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006", WYDAWNICTWO LAM, Warszawa, afiliacja: ALK.

NOGA A. (red.), (2003), "Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy", POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

NOGA A. (2020), "Inwestycyjny wymiar konsumpcji w ujęciu makroekonomicznym", w: A. Olejniczuk-Merta, A. Noga (red.), Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 110-130, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2020), "Dobra współproduktywne i szczególna teoria zatrudnienia dla krytycznej teorii organizacji", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. do uzupełnenia, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), "Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 240-274, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 251-270, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2014), "Sieci w ujęciu teorii ekonomii", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, s. 122-145, afiliacja: ALK.

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 363-392, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2011), "Kształtowanie się aktywów i działów gospodarki polskiej do 2050 roku", w: LESZEK KUŹNICKI, red.ZBIGNIEW STRZELECKI, ANDRZEJ WIERZBICKI, JERZY KLEER (red.), Wizja przyszłości Polski studia i analizy tom III. Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 105-120, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2010), "Teoria małego przedsiębiorstwa", w: Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem , WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, Wrocław, s. -, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2010), "Kształtowanie się aktywów i działów gospodarki polskiej do roku 2050", w: Kleiber M. (red.), Raport Polska 2050, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2010), "Przedsięwzięcie Facebook a teorie przedsiębiorstw", w: Sobecki R., Szymański W. (red.), Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2010), "Strategie przedsiębiorstw europejskich w kryzysie", w: W. Siwniński, D. Wojtowicz (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT, Warszawa, s. 87-97, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2009), "Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem.Tom I Własność., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 47-79, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2009), "W kierunku teorii kosztów transformacji", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 lat transformacji, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 311-325, afiliacja: ALK.

NOGA A. (2008), "Strategije konkurencji wuzow w Polsze", w: - (red.), Strategija WUZ-ow, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, Moskwa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2008), "Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji", w: Mączyńska E., Sadowski Z. (red.), Księga jubileuszowa poświęcona 90-leciu urodzin Profesora Jana Lipińskiego, O kształtowaniu ładu gospodarczego, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 39-51, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2005), "Oskar Lange a współczesne modele gospodarki rynkowej", w: Sadowski Z. (red.), Oskar Lange a współczesność, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 279-289, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2005), "W oczekiwaniu na druga fazę transformacji gospodarczej", w: Dach Z, Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

NOGA A. (2004), "Klincz mikro – i makroekonomii", w: Lis S., Miklaszewski S. (red.), Transformacja – Integracja – Globalizacja, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

NOGA A. (2004), "Nowe podstawy mikroekonomii i mezoekonomii długookresowego wzrostu gospodarczego", w: Kołodko G.W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.  

Prof. dr hab. Adam Noga - jest autorem podręczników i prac dla studentów. Ponadto był promotorem 15 prac doktorskich, 150 prac magisterskich , 110 prac licencjackich. Prace magisterskie napisane pod jego kierunkiem, otrzymały liczne nagrody – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Jest autorem kierunku Ekonomia w ALK. W przeszłości prorektor i dziekan ds. studentów i programów nauczania w SGH i ALK. posiada bogate doświadczenie profesjonalne i międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne. Prowadził wykłady na wielu uniwersytetach zagranicznych. Recenzent i promotor wielu rozpraw doktorskich oraz prac dyplomowych. Recenzent w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych. Brał udział w utworzeniu na ALK kierunku Ekonomia. Współautor programu studiów oraz sylabusów do zajęć. W karierze zawodowej był członkiem zespołu Ministra Finansów ds. Naprawy Finansów Publicznych (2002-2004), ekspertem ds. budżetu państwa w Sejmie, a także doradcą Prezydenta RP (1995, 2009). Pełnił funkcję rzeczoznawcy ds. podręczników szkolnych z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w Ministerstwie Edukacji Narodowej.. Był członkiem Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w Kredyt Banku , Asseco Poland, TUnŻ Warta i TUiR Warta, członkiem zespołu innowacji w PGNiG, prorektor SGH, dyrektor Instytutu Finansów, doradca prezesa Petrochemii Płock. Popularyzator nauki, ekspert w mediach, m.in.: www.tvbiznes.pl, www.gazetaprawna.pl, www.radiopin.pl.