mgr Ivanna Kyliushyk

Zajmuje się badaniami dotyczącymi problematyki współczesnych procesów migracyjnych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji ukraińskiej, inkluzji i partycypacji politycznej cudzoziemców, polityk migracyjnych i integracyjnych. Ukończyła studia magisterskie na Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki (Wydział Historyczny) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (Studium Europy Wschodniej). Obecnie jest doktorantką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje pracę doktorską o prawach politycznych cudzoziemców na poziomie samorządowym. Działaczka społeczna, od 2015 roku współpracuje z Fundacją „Nasz Wybór”, gdzie koordynuje działalność Ukraińskiego Domu w Warszawie oraz włącza się w realizację projektów badawczych.  

W Akademii Leona Koźmińskiego jest wykonawczynią w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (2020/37/B/HS6/02342 OPUS), który jest finansowany ze środków NCN. Wykonawczyni w projektach: „MIMY – Upodmiotowienie poprzez płynną integrację młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych” (finansowany przez Komisję Europejską w ramach grantu H2020-SC6-MIGRATION-2019) oraz w projekcie „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19” (finansowany przez Fundację im. Heinricha Bölla).

Publikacje w czasopismach naukowych: 

KYLIUSHYK I. (2020), „Политические права иностранцев из третьих стран в Польше. Результаты количественных исследований” (Prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce. Wyniki badań ilościowych), Studia Politologiczne, 58, s. 173–187, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019), “Legal Conditions for Employment of Foreigners in Poland in Theory and Practice”, Zoon Politikon, online, 125–144, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2018), „Prawa polityczne cudzoziemców w Polsce”, Zoon Politikon, online, 5–21, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2015), „Замороженные конфликты. Ждет ли Украину такой же удел?” (Konflikty zamrożone. Czy Ukrainę czeka taki los?), International students scientific journal „Perspectives”, 4, 34–48, afiliacja: WNUŁU. 

Rozdziały w monografiach:

KYLIUSHYK I. (2021), „Виборчі права іноземців у виборах місцевого самоврядування у Польщі” (Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce), w: Pustovyi O., Kyliushyk I., Chról E. (red.), Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów „Ucrainica”, tom 1-2, 9–22, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2021), „Українська міграція до Польщі: причини, кількість, характер” (Migracja ukraińska do Polski: przyczyny, ilość, charakter), w: Pustovyi O., Kyliushyk I., Chról E. (red.), Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów „Ucrainica”, tom 1-2, 31–42, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2020), „Konfrontacja Rosji i OBWE po rozpadzie Związku Radzieckiego”, w: Turłukowski J. (red.), Rozpad ZSRR i jego następstwa prawne. Zarys Problematyki, 231–255, afiliacja: UW. 

Autorka artykułów recenzyjnych na następujące książki: 

KYLIUSHYK I. (2021), Кукуруз О. „Взаимодействие политики и права в процессе общественной трансформации в Украине и Республике Польша” (Wzajemne oddziaływanie polityki i prawa w procesie transformacji społecznej w Ukrainie i Polsce), Studia Politologiczne, 62, 158–163, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I., Olechno A. (2021) „Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy”, Studia Politologiczne, 61, 291–295, afiliacja: UW.    KYLIUSHYK I. (2021), Manasyan A. „Constitutional stability as an important prerequisite for stable democracy”, Studia Politologiczne, 60, 245–249, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2020), Савчин М. „Современные тенденции конституционализма в контексте глобализации и правового плюрализма” (Współczesne trendy w konstytucjonalizmie w kontekście globalizacji i pluralizmu prawnego), Studia Politologiczne, 56, 318–322, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019), Фрейзе П., „Четыре сценария будущего: Жизнь после капитализма” (Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie), Studia Politologiczne, 54, 303–309, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019), Luft S., „Kryzys uchodźczy – przyczyny, skutki, konflikty”, Świat, Polityka, Bezpieczeństwo, online, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019),  Gawrycka M., Ziętarski J., Maier M., „Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia”, Świat, Polityka, Bezpieczeństwo, online, afiliacja: UW. 

Współautorka raportu z badań:

KERYK M., COPE B., KYLIUSHYK I. (2021), „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”, online, 44 s., afiliacja: Fundacja „Nasz Wybór”, UW.