mgr Ivanna Kyliushyk

Politolożka, badaczka społeczna; absolwentka Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki (magister historii ze specjalizacją muzealnictwo i ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego), Uniwersytetu Warszawskiego (magister w obszarze nauk społecznych i humanistycznych ze specjalizacją Europa Wschodnia). Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim (doktorat z nauk o polityce) oraz studentką na studiach magisterskich (socjologia stosowana i antropologia społeczna). 

Członkini Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego. Badaczka-stypendystka w projekcie „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (OPUS-19, NCN), a także badaczka w projekcie Warszawski Klaster Talentów. 

Była także badaczką w projektach: „MIMY: Empowerment through liquid Integration of migrant youth in vulnerable condition” (Horyzont 2020) oraz w projekcie „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19” (finansowany przez Fundację im. Heinricha Bölla).  

W latach 2017–2023 działaczka społeczna współpracująca z Fundacją Ukraiński Dom, gdzie koordynowała projekty integracyjne i kulturalne. 

Badawczo zajmuje się migracją ukraińską, inkluzją i partycypacją polityczną cudzoziemców, ich integracją w tym na rynku pracy, politykami publicznymi w zakresie migracji. 

Rozprawa doktorska dotyczy praw i partycypacji politycznej cudzoziemców w Polsce. 

Najważniejsze publikacje: 

  • Fedyuk, O., Kyliushyk, I., Lashchuk, I. (2023). New (im)possibilities for agriculture and domestic services in Poland and Italy? Navigating legal solutions and social organisations’ support for Ukrainian women displaced by the full-scale invasion of Ukraine in 2022. CMR Working Papers 134(192), afiliacja: ALK. 
  • Kyliushyk, I., Jastrzębowska, A. (2023). Aid attitudes in short- and long-term perspective among Ukrainian migrants and Poles during the Russian war in 2022. Frontiers in Sociology, 8:1084725. doi: https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1084725, afiliacja: ALK. 
  • Grabowska, I., Jastrzebowska, A., & Kyliushyk, I. (2023). Resilience Embedded in Psychological Capital of Ukrainian Refugees in Poland. Migration Letters, 20(3), 421–430. https://doi.org/10.47059/ml.v20i3.2887, afiliacja: ALK. 
  • Cope, B., Keryk, M., Kyliushyk, I. (2021). Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19, online, 44 s., afiliacja: UW.  
  • Kyliushyk, I. (2020). Политические права иностранцев из третьих стран в Польше. Результаты количественных исследований (Prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce. Wyniki badań ilościowych). Studia Politologiczne, 58, s. 173–187, afiliacja: UW. 
  • Kyliushyk, I. (2019). Legal Conditions for Employment of Foreigners in Poland in Theory and Practice. Zoon Politikon, online, 125–144, afiliacja: UW. 
  • Kyliushyk, I. (2018). Prawa polityczne cudzoziemców w Polsce. Zoon Politikon, online, 5–21, afiliacja: UW. 

Rozdziały w monografiach:

  • Kyliushyk, I. (2021). Виборчі права іноземців у виборах місцевого самоврядування у Польщі (Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce), w: Pustovyi O., Kyliushyk I., Chról E. (red.), Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów „Ucrainica”, tom 1-2, 9–22, afiliacja: UW. 
  • Kyliushyk, I. (2021). Українська міграція до Польщі: причини, кількість, характер (Migracja ukraińska do Polski: przyczyny, ilość, charakter), w: Pustovyi O., Kyliushyk I., Chról E. (red.), Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów „Ucrainica”, tom 1-2, 31–42, afiliacja: UW. 
  • Kyliushyk, I. (2020). Konfrontacja Rosji i OBWE po rozpadzie Związku Radzieckiego”, w: Turłukowski J. (red.), Rozpad ZSRR i jego następstwa prawne. Zarys Problematyki, 231–255, afiliacja: UW.