mgr Dominika Winogrodzka

Socjolożka, badaczka społeczna. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja: badania rynku i analiza polityk publicznych). Obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu trajektorii mobilnościowych na sekwencje edukacyjno-zawodowe młodych ludzi. Jej zainteresowania naukowe znajdują się na styku studiów nad młodymi, badań nad karierami zawodowymi oraz studiów nad mobilnością. Specjalizuje się i prowadzi zajęcia z zakresu metodologii jakościowych badań społecznych. Publikowała w renomowanych czasopismach, zarówno międzynarodowych (Journal of Youth Studies, International Migration) jak i krajowych (Studia Socjologiczne, Przegląd Socjologii Jakościowej, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny). Laureatka licznych stypendiów naukowych, m.in. Narodowego Centrum Nauki (SONATA BIS, OPUS) a także Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych doktorantów. 

Członkini Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni rolę badaczki-stypendystki w projekcie „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (OPUS-19, NCN). Pracuje również w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, gdzie zaangażowana jest m.in. w realizację projektu „MIMY: Empowerment through liquid Integration of migrant youth in vulnerable condition” (Horyzont 2020). Kieruje także projektem „INSIMO: (Nie)stabilność zawodowa oraz (nie)mobilność przestrzenna w perspektywie młodych ludzi w ruchu. Wpływ pandemii Covid-19”, na który otrzymała grant w konkursie PRELUDIUM-20 Narodowego Centrum Nauki.

Czeranowska O., WINOGRODZKA D. (in print). Career trajectories, skills transfers and work stability of educated Polish migrants returning from the UK, INTERNATIONAL MIGRATION, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

WINOGRODZKA D., Grabowska I. (2021). (Dis)ordered social sequences of mobile young adults: spatial, social and return mobilities, JOURNAL OF YOUTH STUDIES, s. online, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

WINOGRODZKA D., Sarnowska J. (2019) Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów, PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ, 15 (4), s. 130-153, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

WINOGRODZKA D., Mleczko I. (2019). Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce, STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY, 1(171), s. 85-106, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

Pustułka P., WINOGRODZKA D., Buler M. (2019). Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek, STUDIA MIGRACYJNE-PRZEGLĄD POLONIJNY, 4(174), s. 139-164, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

Sarnowska J., WINOGRODZKA D., Pustułka P. (2018). The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective, PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, 67 (3), s. 111-134, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

Inne:

Pustulka P., WINOGRODZKA D. (2021). Unpacking the Mobility Capacities and Imperatives of the ‘Global Generation’. In: Cairns D. (eds) THE PALGRAVE HANDBOOK OF YOUTH MOBILITY AND EDUCATIONAL MIGRATION. Palgrave Macmillan, s.  47-61, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

Mondry M., Popyk A., Pustułka P., WINOGRODZKA D., Wójcik M. (2021). Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji. Raport z badania, YOUTH WORKING PAPERS Nr 2/2021 Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Młodzi w Centrum LAB, afiliacja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

WINOGRODZKA D. (2017). Wysokiej jakości praktyki studenckie – czy to możliwe? Doświadczenia studentów socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, in: PRACA W XXI WIEKU. WYMIARY FORMALNE I NIEFORMALNE (red.) E. Kolasińka, J. Róg-Ilnicka, A. Mrozowicki, Wydawnictwo Naukowe Katedra: Gdańsk, afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

  • Członkini Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH) w Akademii Leona Koźmińskiego 
  • Członkini Młodzi w Centrum Lab w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (MwC Lab) 
  • Członkini Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) 
  • Członkini Zarządu Fundacji Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS)