Dr Zofia Snażyk

dr Zofia Snażyk

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

SNAŻYK Z. (2015), "Opinia prawna uzupełniająca w sprawie dopuszczalności powierzania przez wojewodów wojewódzkim inspektorom sanitarnym prowadzenia w ich imieniu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, dotyczących szczepień ochronnych", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 4(48), s. 244-249, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z. (2015), "Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 2(46), s. 180-190, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z. (2015), "Milcząca zgoda administracji – wnioski de lege ferenda", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s. 9-37, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z. (2015), "Opinia prawna na temat wątpliwości związanych ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 listopada 2014 r.", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s. 213-218, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z. (2015), "Glosa do wyroku NSA z dnia 11 marca 2015 r., II FSK 426/13; art. 149 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s. 1474-1479, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z. (2009), "Zakres wykonywania funkcji p.o. dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez osobę niebędącą w państwowym zasobie kadrowym", ZESZYTY PRAWNICZE, 1(21), s. 203-212, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z. (2007), "Granice pomiędzy sprzecznością z prawem a nieistotnym naruszeniem prawa w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody wobec uchwał organów samorządu terytorialnego ", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3(15)/2007, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

SNAŻYK Z. (2007), "Bank komercyjny, a obrót nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Zagadnienia prawne  ", FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI, 3/2007, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

SNAŻYK Z. (2007), "Informacja dotycząca świadczeń parlamentarnych we Francji ", STUDIA BAS - ŚWIADCZENIA POSELSKIE W RÓŻNYCH KRAJACH, X, s. X, afiliacja: WSPIZ.

SNAŻYK Z. (2007), "Opinia prawna na temat oceny i porównywania dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - w zakresie dotyczącym obowiązków informacyjnych samorządowych funkcjonariuszy publicznych", PRZED PIERWSZYM CZYTANIEM, 4/2007, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

SNAŻYK Z. (2004), "Normy postępowania", PREZENTACJE, 1(5)/2004, s. ---, afiliacja: Inna.

Monografie:

SNAŻYK Z. (2015), "Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku", C.H.BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z., Szafrański A. (2012), "Publiczne Prawo Gospodarcze", C.H. BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z., Szafrański A. (2011), "Publiczne prawo gospodarcze", C. H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z., Szafrański A. (2010), "Publiczne prawo gospodarcze", C. H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

SNAŻYK Z., Szafrański A. (2009), "Publiczne prawo gospodarcze", C. H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

SNAŻYK Z. (red.), (2006), "Środowisko audytu sektora publicznego", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

SNAŻYK Z. (2018), "Kryterium faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej jako zagadnienie szczegółowe wymiaru wolności w prawie administracyjnym", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 11.1-12, afiliacja: ALK.