Krzymowski W., dr

dr Wiktor Krzymowski

Katedra Teorii, Filozofii I Historii Prawa
Adiunkt

Adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa, adwokat, doktor nauk społecznych w dyscyplinie prawo, ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego, medycznego i prawa handlu międzynarodowego. Prawnik globalny w koncernie farmaceutycznym AstraZeneca.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013). Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. J. Rajskiego na temat: „Cywilnoprawnych problemów badań klinicznych produktów leczniczych”. W 2018 roku ukończył organizowane przez ten wydział studia podyplomowe z zakresu Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny. W latach 2015-2017 odbył aplikację adwokacką. W 2018 roku złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. W tym samym roku wpisał się na listę adwokatów wykonujących zawód przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

W 2020 r. pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marcina Matczaka obronił pracę doktorską pod tytułem: „Problematyka ważenia zasad na przykładzie dostępności produktów leczniczych”, w której wykorzystał integralną filozofię prawa Ronalda Dworkina do omówienia szeregu instytucji prawa farmaceutycznego i refundacyjnego mających wpływ na dostępność produktów leczniczych dla polskich pacjentów.

W swojej pracy naukowej i zawodowej skupia się na zagadnieniach prawa medycznego oraz farmaceutycznego, a także prawa kontraktów. Jest autorem kilku artykułów naukowych w tym zakresie. W rozdziale "Umowa o zachowaniu poufności" recenzowanej monografii prawniczej "Umowy Nienazwane w Prawie Polskim" szczegółowo omówił postanowienia tej umowy stosowane w praktyce oraz wynikające z nich problemy. Jest także autorem artykułu o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych produktów leczniczych, gdzie poruszył doniosły społecznie problem rozdzielenia obowiązków finansowania pomiędzy sponsora badania klinicznego a NFZ, który stanowi jedną z głównych barier w rozwoju tego rynku w Polsce. 

Adiunkt jest także czynnym uczestnikiem konferencji naukowych oraz branżowych. Za referat "Ubezpieczenie w służbie postępu medycyny" otrzymał w 2013 roku główną nagrodę na międzynarodowej konferencji naukowej „XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych”.

W zakresie popularno-naukowym na stałe współpracuje z czasopismem „Badania Kliniczne”, w którym publikuje artykuły z zakresu prawa badań klinicznych. Obecnie wspiera merytorycznie prace nad nowym prawem badań klinicznych w Polsce.

Stypendysta Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora UW.

Poeta, miłośnik architektury i brytyjskiej muzyki lat 60.