dr Szymon Krajnik

Katedra Prawa Karnego
Adiunkt

Dr Szymon Krajnik – Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego. Asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Laureat pierwszej nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Najlepszy absolwent prawa tej uczelni w 2009 r. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie studiów magisterskich. Uczestnik i prelegent w wielu konferencjach naukowych. Autor schematów i praktycznych wskazówek do przepisów Kodeksu postępowania karnego w ramach projektu „Lex Navigator”, Wolters Kluwer Polska (od 2012 r.). Autor i współautor publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii oraz prawa dyscyplinarnego, w tym współautor Komentarza do Kodeksu wykroczeń pod redakcją J. Lachowskiego. Radca prawny (niewykonujący zawodu), wykładowca OIRP w Warszawie, opiekun studenta w ramach Programu TOP 15 (w roku akademickim 2020/21).

Zainteresowania badawcze: prawo karne, prawo wykroczeń, prawo dyscyplinarne

Prawo do poszanowania prywatności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:], Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, pod red. G. Goździewicza i M. Szabłowskiej, Toruń 2008 r.;

System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej, [w:] „Zeszyt Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii. Kowalski vs. Temida: oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie Wymiaru Sprawiedliwości” pod red. K. Witkowskiej-Rozpary, Toruń 2009 r., s. 7-33 (współautor, razem z M. Peno);

Zakaz prowadzenia pojazdów – uwagi krytyczne, [w:] Prawo i Administracja. Tom VIII, pod red. K. Wojtczak, Piła 2009, s. 209-224 (współautor, razem z A. Ornowską);

Wpływ zmian legislacyjnych na poziom przestępczości i ich społeczne konsekwencje, Studia Prawnoustrojowe 2009, nr 10, s. 113-128;

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Alternatywy kary pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej”, zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w dniu 3 grudnia 2009 r., [w:] Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 66, Warszawa 2010 (współautor, razem z J. Lachowskim);

Przesłanki odpowiedzialności w prawie karnym, wyd. TNOiK, Toruń 2010, ss. 166;

Przyczynienie się do powstania szkody w prawie cywilnym oraz jego aspekty prawnokarne, Studia Iuridica Toruniensia 2011, tom VIII, s. 108–141 (współautor, razem z A. Ornowską);

Sprzeciw wobec populizmu penalnego, czyli o potrzebie racjonalnej polityki kryminalnej, [w:] Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, red. J. Pakuła, A. Pikulik, Toruń 2011, s. 251 – 269;

The Polish Legal Model of Collective Subjects' Liability created by the Statute of the 28th of October 2002 on Liability of Collective Subjects for the Acts forbidden under a Penalty (Selected Aspects), Annales Universitatis Apulenensis, series Jurisprudentia 2011, nr 14, s. 49–57 (współautor, razem z P. Chrzczonowiczem);

Analiza porównawcza węzłowych zagadnień prawa i postępowania dyscyplinarnego w sprawach należących do kognicji Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Dyscyplinarnych 2011, s. 317-333 (współautor, razem z A. Siuchnińskim);

Stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym studentów i doktorantów – wybrane zagadnienia, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, red. J. Pakuła, Toruń 2012, s. 169–185;

Postawa obwinionego sędziego w toku postępowania dyscyplinarnego jako źródło odpowiedzialności za delikt dyscyplinarny, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Dyscyplinarnych 2013, s. 361-367 (współautor, razem z A. Siuchnińskim);

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa a zasada niezawisłości sędziowskiej, Ius Novum, tom 13, numer 3 (2019) s. 97-118;

Przedawnienie dyscyplinarne przewinienia wypełniającego znamiona przestępstwa a zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu dyscyplinarnego, Ius Novum 2020, tom 14, numer 3 (2020), s. 107-119

I. Kosierb, Sz. Krajnik, J. Lachowski, J. Wojciechowski, M. Żukowska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. J. Lachowski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss.768.  

Dr Szymon Krajnik jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2018 r. W czasie zajęć ze studentami wiedzę teoretyczną łączy z doświadczeniem zawodowym, które zdobywa jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowaniach w sprawach o wykroczenia, a także wykłady dotyczące ścieżek kariery prawniczej.

I. Akademia Leona Koźmińskiego:

od 1 X 2018 r. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego ALK i sekretarz tej Katedry

od 1 I 2021 r. do chwili obecnej - Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów ALK; opiekun obecnego 2. roku prawa (studia stacjonarne i niestacjonarne)

II. Sąd Najwyższy:

od 1 VI 2011 r. Asystent sędziego w Izbie Karnej SN

od IV 2016 r. Starszy asystent sędziego

od IV 2019 r. do X 2020 r. Członek Biura Studiów i Analiz SN delegowany do Izby Karnej SN

od XI 2020 do chwili obecnej - Asystent specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Karnej SN