dr Sławomir Wymysłowski

Katedra Finansów
Docent

Dr Sławomir Wymysłowski – Profesor ALK, Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Katedrze Finansów. Prodziekan Kolegium Finansów i Ekonomii odpowiedzialny za kierunki: finanse i rachunkowość (od 2012 roku) oraz ekonomia (od 2020 roku). Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, biznesplanach, analizach finansowych, wycenie wartości przedsiębiorstw. kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych, poświęconych zagadnieniom z wyżej wymienionych obszarów tematycznych. Znaczna część tych publikacji jest wykorzystywana w trakcie prowadzonych zajęć. Na zlecenie Sejmowej Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 1998-2002 przygotował kilkanaście ekspertyz z zakresu ochrony konsumentów.

Najważniejsze publikacje naukowe z ostatnich 10-ciu lat:

„Decyzje inwestycyjne” w:” Finanse w decyzjach menedżerskich”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016,

„Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014,

„Decyzje inwestycyjne” w:” Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Monografie:

WYMYSŁOWSKI S., ŚLIWA J. (2000), "Biznesplan w teorii i praktyce", Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

WYMYSŁOWSKI S. (2016), "Decyzje inwestycyjne", w: Marta Postuła (red.), Finanse firmy w decyzjach menedżerskich, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s. -, afiliacja: ALK.

WYMYSŁOWSKI S. (2008), "Fundusze Unijne jako źródło współfinansowania przedsiębiorczości w podregionie ciechanowsko-płockim", w: A. Z. Nowak, M. Szałański  (red.), Pozyskiwanie i wykorzystanie fuduszy unijnych w regionie mazowieckim, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 81-92, afiliacja: Inna.

WYMYSŁOWSKI S. (2007), "Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa?", w: W. Szczęsny (red.), Finanse Firmy, C.H.BECK, Warszawa, s. 243-312, afiliacja: Inna.

WYMYSŁOWSKI S. (2007), "Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?", w: W. Szczęsny (red.), Finanse Firmy, C.H.BECK, Warszawa, s. 313-346, afiliacja: Inna.

WYMYSŁOWSKI S. (2007), "Jak zarządzać kapitałem obrotowym?", w: W. Szczęsny (red.), Finanse Firmy, C.H.BECK, Warszawa, s. 201-242, afiliacja: Inna.

WYMYSŁOWSKI S. (2006), "Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej", w: Lewicka-Strzałecka Anna (red.), Edukacja Konsumencka, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 241-253, afiliacja: WSPIZ.

WYMYSŁOWSKI S. (2004), "Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka", w: Turyna J., Szczęsny W. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 301-312, afiliacja: Inna.

WYMYSŁOWSKI S. (2004), "Otoczenie banku", w: Kosiński B. i Nowak A. Z.  (red.), Bank depozytowo-kredytowy, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 140-151, afiliacja: Inna.

WYMYSŁOWSKI S. (2004), "Marketing bankowy", w: Kosiński B. i Nowak A. Z.  (red.), Bank depozytowo-kredytowy, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 152-169, afiliacja: WSPIZ.

WYMYSŁOWSKI S. (2003), "Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa ", w: Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. BECK, Warszawa, s. 199-257, afiliacja: WSPIZ.

WYMYSŁOWSKI S. (2003), " Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa", w: Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. BECK, Warszawa, s. 258-287, afiliacja: WSPIZ.

WYMYSŁOWSKI S. (2003), "Czynniki determinujące rozwój polskich przedsiębiorstw", w: Wich U. (red.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Lublin, s. 389-396, afiliacja: Inna.  

 

Członek m.in. następujących gremiów:

Rada ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji,

Polski Komitet Normalizacyjny,

Rada ds. Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji,

Rada ds. Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym przy Ministrze Finansów,

Rada ds. Skarbowości przy Ministrze Finansów.

Jako członek Komisji Oceny Projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ocenił w latach 2004-2012 kilkaset wniosków i biznesplanów podmiotów ubiegających się o wsparcie ze środków UE.