dr Renata Dylag Prodziekan Zarzadzania ALK

dr Renata Dyląg

Katedra Rachunkowości
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Publikacje w czasopismach naukowych:

Krawczak M., DYLĄG R. (2018), "Wpływ MSSF 16 na sytuację finansową i majątkową wybranych spółek z indeksu WIG30", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, vol.97 nr 153, s. 57-76, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), "Wytyczne GRI w praktyce raportowania społecznego w Polsce", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 329, s.  82-97, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), "Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 75 (131), 75, s. 23-45, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), "Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland", Journal of Accounting and Management System, 10,  1 (35) , s. 25-42, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), "Problematyka sprawozdawczości w MSP w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 107, 6/2010, s. 44-61, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2010), "Polityka rachunkowości spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie ujmowania przychodów z kontraktów deweloperskich", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 55 (111), 55 (111), s. 95-110, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2010), "Wartość godziwa a wycena i prezentacja nieruchomości w sprawozdaniach finansowych deweloperów", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28/2010, s. 123-136, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2008), "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a wartość godziwa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, marzec, s. 15-23, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s. 107-123, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2007), "Zakres i techniki ustalania wartości godziwej w MSR/MSSF i ustawie o rachunkowości", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 41(97), s. 81-97, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2007), "Zasady ujmowania przychodów i kosztów specyficznych dla firm z branży IT w świetle ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF i US GAAP", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 39(95), s. 21-33, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), "Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s. 61-77, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), "Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2002), "Analiza kapitałowa a zachodnie standardy rachunkowości emerytalnej", SYSTEMY CONTROLLINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI, 948, s. 54-62, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2002), "Krytyczna analiza międzynarodowych i amerykańskich standardów rachunkowości emerytalnej", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 8, s. 55-68, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), "Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń", w: Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 637-687, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2014), "Budżetowanie", w: D. Dobija, M. Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 429-471, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2013), "Accounting policy versus creative accounting", w: I. Indrichowska, D. Kubićkowa (red.), IFRS: Global Rules & Local Use, DOSTAL JIRI– NAVEP, s. 44-60, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2012), "Wycena według wartości godziwej a kryzys finansowy", w: Partycki S. (red.), KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 674-685, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), "Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the  valuation of biological assets", w: Kral B. (red.), Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, Praga, s. 51-67, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., KUCHARCZYK B. (2011), "Fair Value in Polish Commercial Bank Reporting", w: Kral B. (red.), Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, Praga, s. 67-91, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2010), "Fair value and valuation and presentation of property  in financial statements of Polish real estate developers sector", w: Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví (red.), Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, Praga, s. 91-109, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), "Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP", w: Kiziukiewicz T. (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 131-144, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2009), "Budżetowanie", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 471-506, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), "Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 507-552, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2008), "Financial Reporting and Fair Value", w: - (red.), Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, Kharkiv, s. 14-24, afiliacja: ALK.

DYLĄG R. (2008), "Fair Value in Comapnies' Financial Reporting", w: Górowski I. (red.), General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 185-196, afiliacja: ALK.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Kraków, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), "Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Kraków, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2005), "Balancing Performance and Compensation", w: Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory. Towards Balanced Development, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, Kraków, s. 301-309, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Kraków, s. 123-135, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2004), "Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości", w: Dobija Dorota (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 9-21, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2004), "Rachunek zysków i strat", w: Dobija Dorota (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 41-65, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2004), "Bilans majątkowy", w: Dobija Dorota (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 21-41, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Production Function. Accounting vs. Econometric Approach", w: Mieczysław Dobija, Susan Martin (red.), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. 131-141, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), "Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego", w: Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R. (2003), "Capital Analysis of Pension Fund Inflows and Outflows", w: Dobija Mieczysław (red.), General Accounting Theory. In statu nascendi, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, Kraków, s. 00, afiliacja: WSPIZ.