dr Rafał Żebrowski

Katedra Prawa Cywilnego
Starszy wykładowca

Dr Rafał Żebrowski od 2016 r. wykonuje pracę naukowo-dydaktyczną w Akademii Leona Koźmińskiego, prowadząc dla studentów zajęcia z przedmiotów: Prawo handlowe, Prawo upadłościowe oraz Fuzje i przejęcia. W pracy dydaktycznej Doktor Żebrowski wykorzystuje swoje doświadczenia praktyczne, związane z pracą Radcy Prawnego specjalizującego się w dziedzinach prawa wykładanych na Akademii Leona Koźmińskiego, dzięki czemu zajęcia prowadzone dla studentów zyskują – obok tradycyjnego wymiaru akademickiego – niezbędny w kształceniu prawnika wymiar praktyczny. Doktor Żebrowski od 2018 r. pełni także funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Zawodowych na kierunku Prawo. Od 2016 r. dr Żebrowski był recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich napisanych przez studentów uczestniczących w seminarium magisterskim z zakresu Prawa handlowego prowadzonym przez Prof. dra hab. Józefa Okolskiego, jak również był promotorem pomocniczym przy 2 przewodach doktorskich, zakończonych obroną na ALK rozprawy doktorskiej przez uczestników Prawniczego Seminarium Doktoranckiego w ALK na kierunku Prawo (rozprawy doktorskie napisane pod kierunkiem Prof. dra hab. Józefa Okolskiego). Dr Rafał Żebrowski jest także wykładowcą dla aplikantów radcowskich na aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, gdzie wykłada Prawo spółek handlowych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

ŻEBROWSKI R., OKOLSKI J. (2018), "Aktualne problemy regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych", IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. (Komitet red.) Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Wrocław 2018, 1, s. 821-831, afiliacja: ALK.

ŻEBROWSKI R. (2014), "Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, VI, s. 415-428, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

OKOLSKI J., ŻEBROWSKI R. (2019), "Nowy model zarządzania i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa", w: P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 205-214, afiliacja: ALK.

ŻEBROWSKI R., OKOLSKI J. (2018), "Aktualne problemy regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych", w: A. Dańko-Roesles, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Wrocław, s. 821-832, afiliacja: ALK.

ŻEBROWSKI R. (2012), "Uchwały nieistniejące na gruncie kodeksu spółek handlowych", w: Mateusz Woiński (red.), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, POLTEXT, Warszawa, s. 199-214, afiliacja: Inna.  

Dr Rafał Żebrowski – Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego - Zakład Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego. Radca Prawny, specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa kontraktów gospodarczych. W pracy naukowej dr Rafał Żebrowski zajmuje się problematyką funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. i otoczeniem prawnym wpływającym na status prawny tych podmiotów (wpływ prawa unijnego, zmiany w krajowym porządku prawnym). Do zainteresowań naukowych Doktora Żebrowskiego zalicza się także problematyka fuzji i przejęć spółek pod kątem budowania trwałych organizmów gospodarczych konkurencyjnych na krajowym i globalnym rynku towarów i usług, jak również zagadnienia związane z bankructwami przedsiębiorców, regulowane przez przepisy upadłościowego. Doktor Żebrowski zajmuje się wskazaną tematyką zarówno od strony naukowo-dydaktycznej (prowadzone badania, praca dydaktyczna ze studentami ALK w ramach przedmiotów: Prawo handlowe, Prawo upadłościowe, Fuzje i przejęcia), jak też od strony praktycznej jako Radca Prawny obsługujący od wielu lat podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Od 2019 r. Doktor Rafał Żebrowski pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej jednego z wiodących domów maklerskich działających na terytorium RP.