dr Paweł Dąbrowski

Katedra Admin. I Prawa Administracyjnego
Adiunkt

Dr Paweł Jerzy Dąbrowski – Adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego. W 2016 r. został  wyróżniony nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za współautorstwo komentarza do ustawy o cudzoziemcach. Współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi Straży Granicznej w charakterze eksperta prowadzącego specjalistyczne szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego i prawa o cudzoziemcach. Autor analiz z zakresu prawa administracyjnego. W latach 2006-19 członek Rady ds. Uchodźców, w kadencji 2014-19 Przewodniczący Rady. Od 2020 r. kieruje Biurem Prawnym ALK.

Dr Dąbrowski prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, podstaw prawa, zajęcia warsztatowe, np. Przygotowywanie pism w obrocie administracyjno-gospodarczym, wykład monograficzny poświęcony polityce migracyjnej w państwach UE. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. Trzykrotnie był opiekunem studentów publikujących w serii ALK „Zeszyty TOP 15”. 

Publikacje w czasopismach naukowych:

DĄBROWSKI P. (2019), "Niedopuszczalność odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyjaśnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Glosa do wyroku NSA z 20 września 2018 r., II OSK 1025/18", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s. 125-153, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2018), "Rozstrzyganie spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej obywatelom Ukrainy w świetle koncepcji alternatywy ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia", Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, 9/2018, s. 57-76, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2016), "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r. , VIII SA/Wa 155/15", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LX, 9, s. 1149-1158, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2012), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 20.04.2011r. II OSK 936/10", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVI, 6/2012, s. 377-382, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P., BURZYŃSKA M. (2012), "Przeszkody administracyjne egzekucji z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11(773), s. 21-30, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2011), "Charakter prawny rozstrzygniecia sprawy wizowej w swietle Wspólnotowego Kodeksu Wizowego", Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, 1 (27), s. 23-48, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2010), "Zagadnienie prawa do odwołania administracyjnego - źródło, istota i granice", CASUS, 57, s. 29-34, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2007), "Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawna", BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 4, s. 131-141, afiliacja: Inna.

Monografie:

Dańczak P., Chrościelewski W., Chlebny J., DĄBROWSKI P., Rogala R. (2015), "Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz", C.H. BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2014), "Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce - analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, afiliacja: Inna.

DĄBROWSKI P. (2011), "Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, afiliacja: Inna.

DĄBROWSKI P. (2008), "Komentarz do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, afiliacja: Inna.

DĄBROWSKI P., Niedziałkowski K. (2007), "Analiza porównawcza modeli polityki migracyjnej na przykładzie wybranych państw", OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI UW, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

DĄBROWSKI P. (2020), "Dział IV. Wizy. Rozdział 2. Przedłużanie wiz. Art. 82–89 ", w: J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 225-233, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2018), "Instrumentalizacja prawa administracyjnego na przykładzie obecnego prawa o cudzoziemcach", w: J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 100-111, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2017), "Egzekucja administracyjna z ruchomości a ochrona prawa własności – analiza w świetle standardów międzynarodowego i konstytucyjnego", w: S. Fundowicz, P. Możyłkowski (red.), Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Warszawa, s. 139-156, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2017), "Niezależność organu administracyjnego – próba konceptualizacji teoretycznoprawnej", w: J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 723-744, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P., Kowalski M. (2017), "Rada do Spraw Uchodźców jako sąd lub trybunał w rozumieniu prawa Unii Europejskiej", w: G.Baranowska, A. Gliszczyńska- Grabias, A. Hernandez- Połczyńska, K. Sekowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 435-449, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany. Art.348-359. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 777-808, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Art.394-409. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 839-866, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. Art.410-427. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 867-885, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Przepisy karne. Art.464-465. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 949-952, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Zmiany w przepisach obowiązujących. Art.466-506. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 953-953, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Przepisy przejściowe i końcowe. Art.507-522. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 953-970, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Cofanie i unieważnienie wiz. Art. 90-97. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 335-346, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Przedłużanie wiz. Art.82-89. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 323-334, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Art.114-126. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 387-407, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Art.127-139. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 408-418, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi. Art.170-180. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 494-500, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.140-141. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 419-422, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Rozpatrzenie środka zaskarżenia w postępowaniach wizowych", w: Wojciech Burek, Paweł Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa, s. 88-100, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2015), "Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu. Art.299-347. Komentarz", w: prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. BECK, s. 668-776, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2013), "Wydalenie readmisyjne– kontrowersje wokół nowej instytucji prawa o cudzoziemcach", w: O. Łachacz, J. Galster  (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. 266-282, afiliacja: Inna.

DĄBROWSKI P. (2013), "Przeobrażenia celów prawa o cudzoziemcach i następstwa legislacyjne tych procesów", w: P. J.Suwaj, KJ. Zimmermann (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, LEX, Warszawa, s. 800-813, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2012), "Niedewolutywność środka zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym a motywy aktualnego ustawodawcy", w: prof D.R. Kijowski, dr A. Miruć, dr  A. Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 611-631, afiliacja: ALK.

Jagielski J., DĄBROWSKI P. (2012), "Specjalny status prawny", w: Redakcja Merytoryczna Serii: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel (red.), Prawo administracyjne materialne, WYDAWNICTWO C. H. BECK, Warszawa, s. 479-502, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2011), "Granice prawa do odwołania administracyjnego w świetle Konstytucji RP", w: Sieniawska K. (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze - przeszłość i przyszłość , WYDAWNICTWO PROMO, Kraków, s. 151-166, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2009), "Pojęcie trybunału w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a status Samorządowych Kolegiów Odwoławczych", w: Sieniawska K. (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, MUNICIPIUM, Kraków, s. 368-375, afiliacja: ALK.

DĄBROWSKI P. (2009), "Niezależność organu odwoławczego w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy- przegląd koncepcji w perspektywie polskiej i europejskiej", w: Rzeplińsk I. (red.), 10 lat Rady do Spraw Uchodźców, KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW , Warszawa, s. 45-56, afiliacja: Inna.

DĄBROWSKI P. (2008), "Samozatrudnienie cudzoziemców w Polsce", w: Grabowska - Lusińska I., Żylicz A. (red.), Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Ośrodek Badań nad Migracjami , Warszawa, s. 70 - 77, afiliacja: Inna.

DĄBROWSKI P. (2004), "Special Challenges of Asylum-seekers In the Context of EU-Enlargement”", w: --- (red.), Building Regional Partnerships to Fight Trafficking in Persons in the Context of EU Enlargement, International Organization for Migration, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.