Miroslaw Antonowicz

dr Mirosław Antonowicz

Katedra Marketingu
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Publikacje w czasopismach naukowych:

ANTONOWICZ M. (2021), "Kolejowe korytarze transportowe Organizacji Współpracy Kolei", Problemy Kolejnictwa, 191, s. 7-15, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2020), "The strategy of PKP S.A. as an instrument of polish railway transport development", Transport Economics and Logistics, 82, s. 19-27, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Tracichleb Z. (2020), "The Role of the Broad-Gauge Metallurgy Line PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. and the Belt and Road Initiative: Transportation in the Development of the Lublin Province", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia, Vol 54, No 2 (2020), s. 7-19, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H., Kornaszewski M. (2019), "Ogólne założenia metodyki wyliczania możliwości przeładunkowych terminala intermodalnego – model wyliczeniowy ", PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 3/2019, s. 14-22, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Mirowski G., Abramowska J. (2019), "Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta - przykład działań PKP S.A.", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom: XX, Zeszyt: 12, s. 107-124, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2019), "Coworking - nowy produkt dla pasażera kolei", PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 2(46), s. 7--18 , afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Moś T. (2018), "Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej w Polsce i Europie", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 1/2018 (41), s. 7-16, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Jarzębowski S. (2018), "Innovative Models of Supply Chain Management", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26(2), s. 2-15, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Kicińska-Jezierska M., Lejk P. (2018), "Satysfakcja użytkowników dworców kolejowych - perspektywa badawcza", INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7(7), s. 83-93, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zaremba M. (2018), "Rola Grupy PKP w obsłudze frachtu Chiny - Unia Europejska", KWARTALNIK NAUKOWY UCZELNI VISTULA, 4 (58), s. 39-54, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Moś T. (2018), "Management model of railway stations with the focus on sustainable development of public transport ", Transport Economics and Logistics, 80, s. 9-16, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., GONSIOR T. (2018), "Rola innowacji w procesie zakupowym przedsiębiorstw", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, 4 (375), s. 17-26, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2018), "PKP S.A. Group strategy - logistic and organizational elements", TTS Technika Transportu Szynowego, 9 (294), s. 4-7, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2018), "Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 170/2018, s. 105-120, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., JARZĘBOWSKI S., GONSIOR T. (2018), "Internet rzeczy i jego wpływ na łańcuch dostaw", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XIX, 5 cz.I, s. 295-310, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2018), "The strategic dimension of logistics in the Fourth Railway Package", Transport Economics and Logistics, 78 (2018), s. online, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Regulacji w transporcie kolejowym nie należy wprowadzać w oderwaniu od uwarunkowań funkcjonujących w konkurencyjnych gałęziach transportowych", LOGISTYKA, 5, s. 5-9, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), "Czy kolejowe przewozy towarowe odzyskają rynek transportowy", LOGISTYKA, 6, s. 9-14, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), "Role of customer service at rail stations in raising customer satisfaction with transportation services", TTS Technika Transportu Szynowego, 9, s. 2-8, afiliacja: ALK.

Zajfert M., ANTONOWICZ M., Majewski J., Wołek M. (2017), "Założenia konstrukcji syntetycznego wskaźnika koniunktury sektora transportu kolejowego w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 74, s. 467-481, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Żurek A. (2017), "Comments on the Risks of Supply Chains in Trade with the East", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 51, 2, s. 19-27, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Strategia omnichannel – wyzwanie dla logistyki", HANDEL WEWNĘTRZNY, 5 (370), s. 14-23, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego", INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 4(6), s. 10-19, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Gonsior T. (2017), "Współczesne zakupy w obliczu nowoczesnych technologii e-biznesowych", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVIII, 4, s. 213-226, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Uwagi na temat kolejowych korytarzy transportowych między Polską i Czechami", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 62, s. 221-232, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego", PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 3, s. 7-18, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Handel internetowy - implikacje dla logistyki", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2 (361), s. 5-16, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Business models of rail freight service operators and their value for clients creation", Logistics and Transport, 2, s. 57-66, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Przewozy intermodalne  koleją - uwarunkowania  rozwojowe", PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, -, s. -, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Comments on competitiveness of rail freight transport in relation to road transport", LOGFORUM, -, s. -, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Transport intermodalny koleją w polsce w perspektywie nowego jedwabnego szlaku", ECONOMICS. ENTERPRISE. ENVIRONMENT., 4 (68), s. 84-90, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Wyzwania logistyczne firm- elastyczne łańcuchy dostaw ", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s. 215-229, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Usługa intermodalna w ujęciu systemowym", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 261, s. 75-85, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego z uwzględnieniem drogi wodnej E-40", VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA LVIVSKA POLITECHNIKA, 846, s. 3-10, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Araszkiewicz A. (2015), "The Role of the Port of Busan in South Korea International Logistics", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, XLIX, 3, s. 7-17, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zielinski M. (2015), "Methods of physical and mental testing of vehicle drivers and its role in road traffic safety improvement", LOGISTICS  AND TRANSPORT, 1 (25), s. 43-56, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2015), "O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo - logistycznych", LOGISTYKA, 2, s. 1131-1139, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Kikuła A. (2015), "Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 2, 41, s. 399-409, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2015), "Intermodal service - system approach", LOGFORUM, 11(3), s. 247-258, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Przybyłowicz K. (2015), "Magazyn konsygnacyjny jako rozwiązanie logistyczne - aspekty podatkowe", LOGISTYKA, 5, s. 30-32, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2015), "Logistyka w Turcji - stan aktualny i perspektywy rozwoju", LOGISTYKA, 5, s. 53-57, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Majewski J. (2015), "O bezpieczeństwie w transporcie lądowym - zarys problematyki", LOGISTYKA, 3/2015, s. 5109-5119, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Refleksje o logistyce przyszłości", LOGISTYKA, 6, s. 1479-1487, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Value for Clients Resulting from Rail Transport Market Regulation in Poland", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s. 168-178, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Rola klastra. Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Transportu i Infrastruktury - wyzwania zarządcze i marketingowe", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s. 3-16, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Logistic innovations in transport", LOGFORUM, 10, 1, s. 21-30, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Logistics in Poland - synthetic overview of current state and prospects", VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA LVIVSKA POLITECHNIKA, 811, s. 3-10, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Ocena roli infrastruktury transportu kolejowego w rozwoju przewozów towarowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 27, s. 7-21, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Ludzie jako siła napędowa łańcuchów dostaw - recenzja książki 'Dynamiczne łańcuchy  dostaw' Johna Gattorny", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 124, 1, s. 107-117, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Cechy charakterystyczne usług przewozu ładunków koleją - synteza zjawisk strukturalno-jakościowych w roku 2013", LOGISTYKA, 3, s. 78-86, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), "Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.1)", LOGISTYKA, 2, s. 23-25, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), "Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.2)", LOGISTYKA, 3, s. 12-14, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Majewski J. (2014), "Rynek usług przewozu ładunków transportem kolejowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej", LOGISTYKA, 2, s. 6-13, afiliacja: ALK.

DZIEKAŃSKI P., ANTONOWICZ M. (2013), "Criminal Law and Institutional - Managerial Aspects of Ensuring Safety in Rail Traffic. Selected Problems", Logistics and Transport, 4 (20), s. 65-69, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., ZIELAŚKIEWICZ H. (2013), "Zarys problematyki kształtowania wartosci dla klienta w transporcie intermodalnym", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 21, s. 7-21, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2013), "Teoretyczne podstawy kształtowania wartości dla klienta w transporcie", HANDEL WEWNĘTRZNY, 2, -, s. 17-26, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2013), "Model DTRM jako dynamiczna metoda pomiaru ryzyka w ruchu drogowym", TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 10, s. 1383-1391, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2013), "O roli innowacyjności i logistyki w kształceniu", LOGISTYKA, 3, s. 71, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Majewski J. (2013), "Orientacja marketingowa urzędu administracji publicznej na przykładzie Urzędu Transportu Kolejowego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 30, s. 157 -171, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2013), "Role of marketing intermodal transport", VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU LVIVSKA POLITECHNIKA, 762, s. 3-9, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2013), "Klastry jako wyzwania innowacyjne transportu kolejowego", AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 3, s. 465-472, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Marketingowo o transporcie intermodalnym z udziałem kolei", LOGISTYKA, 4/2012, s. 7-14, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiejw kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce", LOGISTYKA, 2/2012, s. 10-18, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów", LOGISTYKA, 5, s. 24-28, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Kilka uwag o kabotażu w transporcie kolejowym", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 11, s. 31-38, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Tereszczuk J. (2012), "Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 16, s. 159-170, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Rozważania o roli funkcji zakupów w gospodarce rynkowej", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s. 22-224, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Infrastruktura logistyczna jako instrument logistyki międzynarodowej w przewozach kolejowych", GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s. 23-26, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Praktyka partnerstw ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej - port na przykładzie Holandii", ZESZYTY NAUKOWE. KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 31, s. 11-24, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Regulation and Logistics in Rail Freight Transport", ARCHIVES OF TRANSPORT (ARCHIWUM TRANSPORTU), 3, s. 274-284, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych", LOGISTYKA, 5, s. 21-24, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Jednolity obszar kolejowy-rewizja I pakietu kolejowego", INFRASTRUKTURA TRANSPORTU, 4, s. 56-58, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Niezobowiązujące rozważania o infrastrukturze transportu kolejowego dla prewozów towarówych", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s. 58-59, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Marketing w służbie ochrony Praw Pasażera w ruchu kolejowym", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s. 30-32, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Opłaty za dostęp do infrastruktury-refleksje o przyszłości", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 2, s. 52-53, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Marketingowo o transporcie intermodalnym", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s. 72-74, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s. 72-76, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "O regulacji rynku transportu kolejowego-czas na zmiany", RYNEK KOLEJOWY, 5, s. 64-66, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Liberalizacja rynku kolejowego w polsce na tle wybranychpaństwa ue w świetle badań unii europejskiej", LOGISTYKA, 6/2011, s. 31-37, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2011), "Zakupy przedsiębiorstw na rynku - warunki sukcesu", LOGISTYKA, 3/2011, s. 53-60, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Logistyka globalna w perspektywie europejskich korytarzy towarowego transportu kolejowego", ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, 157, s. 94-103, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Konkurencja między markami w długodystansowych kolejowych przewozach pasażerskich", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 154, s. 11-19, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 16, 609, s. 159-171, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym", LOGISTYKA, 6/2010, s. 43-54, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Kabotaż w pasażerskim transporcie kolejowym", LOGISTYKA, 2/2010, s. 943-949, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2009), "Uwagi o logistycznych systemach transportowych w kontekście środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju", LOGISTYKA, 3/2009, s. 145-146, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2009), "Instrumenty zarządzania logistycznego możliwe do zastosowania w kolejowym transporcie towarowym", LOGISTYKA, 6/2009, s. 2-8, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2009), "Strategia regulacyjna rynku kolejowego w Polsce - zarys problemu", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 32, s. 543-551, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2008), "Wybrane instrumenty zarządzania elastycznym łańcuchem dostaw w transporcie kolejowym", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 443, s. 9-21, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2008), "Nowoczesne zarządzanie procesem logistycznym w transporcie kombinowanym", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 37, s. 127-137, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2008), "Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 36, s. 175-187, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2008), "Popyt na rynku transportu kolejowego", TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 11/2008, s. 58-59, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2008), "Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s. 38-54, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2008), "Outsourcing Logistyczny", LOGISTYKA, 2, s. xxx, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2008), "Potrzebne różnorodne instrumenty", KURIER PKP, 24, s. 4-5, afiliacja: Inna.

ANTONOWICZ M. (2008), "Regulacja na rynku transportu kolejowego - krok dalej", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s. 52-58, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2008), "Równy dostep do infrastruktury warunkiem rozwoju przewozów kolejowych", SPEDYCJA TRANSPORT LOGISTYKA, 4, s. 50-53, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2008), "Outsourcing logistyczny a trzecia i czwarta strona logistyki", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 4, s. 120-121, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Do We Understand the Notion of Regulation Correctly", RAILWAY MARKET CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REVIEW, 4, s. 58-61, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w polsce za rok 2006", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s. 8-34, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (pełny referat)", LOGISTYKA, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

ANTONOWICZ M. (2007), "Czy dobrze rozumiemy regulację - pytanie retoryczne", RYNEK KOLEJOWY, 10, s. 44-47, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Liberalizacja kolejowego rynku towarowego w Polsce - stan i perspektywy", PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 1, s. 3-10, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M., Prudzic B. (2007), "Zliberalizowany rynek kolejowy w Polsce na tle wybranych państw UE", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s. 54-56, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Public relations w działaniach regulatora rynku transportu kolejowego", PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 10, s. 32-36, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (streszczenie)", LOGISTYKA, 1/25/2007, s. 109-110, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Globalny Łańcuch dostaw jako żródło tworzenia przewagi konkurencyjnej", LOGISTYKA, 5, s. 23, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce", LOGISTYKA, 6, s. 37, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Determinanty rozowju transportu kombinowanego w polsce po akcesji do Unii Europejskiej ", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 34, s. 53-63, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Źródła poprawy pozycji firm polskiego sektora towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 33, s. 267-277, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M., WOJSŁAWSKI M. (2006), "Wybrane aspekty marketingu relacji na rynku usług TSL na przykładzie PKP CARGO S.A.", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 32, s. 81-95, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M., ZELAŚKIEWICZ H. (2006), "Magistrala Transsyberyjska, przyszłościa rozwoju i integracji transportu intermodalnego miedzy Azja a Europą", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/24, s. 266-277, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Rynek przewozów pasażerskich w 2005", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s. 12-20, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Ocena Funkcjonowania rynku transportu kolejowego w roku 2005", TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s. 8-23, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Wpływ przemian gospodarczych na kierunki rozowju towarowego transportu kolejowego", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 60, s. 5-14, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2005), "Refleksje na temat przyszłych trendów w marketingu usług kolejowego transportu towarowego", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 414, s. 15-20, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2005), "Ekologia a marketingowo-logistyczne uwarunkowania rozwoju systemów transportowych-wybrane zagadnienia", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/21, s. 278-291, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2005), "PKP CARGO S.A. w drodze do Unii Europejskiej - podstawy sukcesu", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 31, s. 113-120, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2005), "Logistyka a ekologia w transporcie", LOGISTYKA, 6, s. 20-24, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2005), "Logistyczne strategie rozowju przedsiebiorstw Cargo sektora transportu kolejowego na wspólnym liberalizowanym rynku transportowym na przykładzie PKP CARGO S.A.", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, 1078, s. 193-203, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2004), "Znaczenie jakości w kolejowych przewozach towarowych  ", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 54, s. 56-60, afiliacja: Inna.

ANTONOWICZ M. (2003), "Społeczno-marketingowe aspekty logistyki w perspektywie wejścia Polski do UE", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 49, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2003), "Trendy w logistyce transportu kolejowego", PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ, 1, s. ---, afiliacja: Inna.  

Monografie:

ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2019), "Konteneryzacja w logistyce materiałów niebezpiecznych", Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

ANTONOWICZ M., Prokopowicz A., Dąbrowska A. (red.), (2019), "Transport a potrzeby nowoczesnej gospodarki, Idee i innowacje", Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Warszawa, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Prokopowicz A. (red.), (2014), "Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze", Fundacja CATI Wydawnictwo i IGIEL Publishing, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

ANTONOWICZ M., Kicińska-Jezierska M. (2020), "„Badanie pakietów usług” jako źródło wiedzy o potrzebach użytkowników dworców", w: Augustyna Burlita (red.), Zachowania konsumentów. Wybrane problemy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13-24, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2020), "Importance of Polish infrastructural investments in the trade between China and the European Union", w: Adam Hoszman (red.), Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 117-124, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Kicińska-Jezierska M. (2020), "Badania marketingowe – wykorzystanie w PKP SA", w: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska (red.), Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 236-252, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., JARZĘBOWSKI S. (2019), "The physical internet and digital supply chains – selected issues", w: M. Adamczak, A. Niemczyk, A. Koliński, A. Toboła (red.), Digitalization Of Supply Chains, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, s. 24-38, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., ZIELAŚKIEWICZ H. (2019), "Terminale intermodalne. Aspekty wyboru rozwiązań projektowych", w: - (red.), XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym. Infraszyn 2019, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, Radom, s. 7-9, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2019), "Rozważania o innowacyjnych modelach biznesowych i innowacjach w transporcie intermodalnym kreujących wartość dla klienta", w: M. Antonowicz, A. Prokopowicz, A. Dąbrowska (red.), Transport a potrzeby nowoczesnej gospodarki, Idee i innowacje, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Warszawa, s. 38-76, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2018), "Kierunki rozwoju terminali intermodalnych po roku 2020", w: - (red.), XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, s. 7-16, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Wasilewski R. (2018), "Rola kolei w systemie bezpieczeństwa państwa", w: P. Jaroniak (red.), Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 45-72, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2018), "Rozważania na temat modelu biznesu dla przedsiębiorstwa transportu kolejowego cargo", w: Falencikowski T., Lis M. (red.), Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza, s. 11-21, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2018), "Kategoryzacja jako narzędzie standaryzacji usług i procesów na stacjach pasażerskich", w: - (red.), XIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2018, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakopane, s. 7-22, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Innowacyjność strukturalno-organizacyjna w zarządzaniu łańcuchem dostaw jako wyzwanie dla logistyki", w: Robert Rogaczewski, Szymon Zimniewicz, Artur Zimny (red.), Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia, WYDAWNICTOW NAUKOWE SOPHIA, Katowice, s. 123-132, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Słowo o marketingu profesjonalnych usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego", w: - (red.), Transport kolejowy 2017: Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, s. 127-139, afiliacja: ALK.

JARZĘBOWSKI S., ANTONOWICZ M. (2017), "Innovative models of supply chain management", w: Ryding Daniella, Krzyżanowska Magdalena (red.), 14th International CIRCLE Conference. Creating and Delivering Value, Access Press UK, s. 48, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Rozważania o kolejowym procesie transportowym ładunków", w: Patrycja Zwiech (red.), Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 111-123, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2017), "Rynek transportu i spedycji. 5.1. Transport kolejowy", w: Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2017, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, Poznań, s. 42-55, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), "Rola innowacji w obszarze dworców kolejowych w budowaniu satysfakcji klienta z usług transportowych", w: Mirosław Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa, s. 317-338, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), "Nieruchomości PKP S.A. jako miejsca lokalizacji centrów logistycznych oraz multimodalnych hubów przesiadkowych", w: - (red.), Najnowsze technologie w transporcie szynowym. Materiały konferencyjne, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, Warszawa, s. 15-16, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce z uwzględnienie żeglugi śródlądowej", w: - (red.), Raport: Żegluga Śródlądowa - Odra, GLOBAL COMPACT POLAND, Warszawa, s. 58-60, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Brzozowski M. (2016), "Logistyka międzynarodowa w perspektywie koreańskiego portu Busan i niemieckiego portu Hamburg", w: Bentyn Zbigniew, Szymczak Maciej (red.), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, Poznań, s. 180-199, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Transport kolejowy", w: Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, Poznań, s. 41-52, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2016), "Wartości dla klienta oferowane przez intermodalną usługę systemową'", w: Marek Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie - Finanse - Kompetencje, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Dąbrowa Górnicza, s. 73-83, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2015), "Ubezpieczenie jako instrument regulacyjny na rynku transportu kolejowego", w: M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, NETWORK SOLUTIONS, Słupsk, s. 14-21, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2015), "Regulacja rynku jako źródło poprawy funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego w przewozach ładunków", w: Anna Cudowska - Sojko (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Struktura gospodarki - rynek pracy - środowisko i jakość życia, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s. 91-106, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2015), "Regulation of the polish market of rail transport", w: Nikołaj Andriejewić Żuravljev (red.), Razwitie ekonomicieskoj nauki na transportie: skorost kak ekonomicieskaja kategoria, Petersburg State Transport University, Kirov, s. 336-343, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Majewski J., Zielaskiewicz H. (2014), "Transport kolejowy", w: Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2013, BIBLIOTEKA LOGISTYKA, Poznań, s. 45-58, afiliacja: ALK.

MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), "Network Value Creation in Organization of Marketing Activities", w: Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal (red.), Proceedings of International Conference on Technology and Business Management, ---, Dubai, s. 359-363, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Podstawy koncepcji wartości dla klienta w transporcie intermodalnym", w: M. Jabłoński (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Dąbrowa Górnicza, s. 119-129, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Globalizacja jako czynnik wpływu na rozwój logistyki na przykładzie wspólnoty ASEAN", w: E.Gołembska, Z.Bentyn (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 90-103, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw", w: Marek Ilnicki, Zdzisław Nowakowski (red.), Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy, TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE S.A., Warszawa, s. 365-381, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Innowacje społeczne jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, s. 108-117, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2014), "Logistyka w Polsce - synteza stanu i perspektywy", w: - (red.), Marketing and logistics in the system of management, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, Lwów, s. 435-436, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Logistyka międzynardowa z udziałem transportu kolejowego w świetle polityku transportowej UE - uwarunkowania infrastukturalne", w: Gołembska E., Bentyn Z. (red.), Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, Poznań, s. 48-59, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2012), "Transport i spedycja", w: Fechner I, Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce 2011. Raport., INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, Poznań, s. 39-114, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2012), "Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze", w: - (red.), II Konferencja Naukowo-Techniczna SZYBKI, BEZPIECZNY, EKOLOGICZNY TRANSPORT ŁADUNKÓW KOLEJĄ W POLSCE I KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. SZYNOTRANS 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, Radom, s. 15-22, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Lberalizacja rynku transportu kolejowego - podstawowe dylematy", w: - (red.), Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport ładunków koleją w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, WYDAWNICTWO  NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, Warszawa, s. 7-14, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Rola cross-dockingu w logistyce i transporcie", w: Michałowska M. (red.), Efektywność transportu w teorii i praktyce, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 193-205, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2010), "Rozważania o konkurencji w kontekście regulacji na rynku transportu kolejowego", w: - (red.), PKP w Unii - rzeczywistość i oczekiwania, EUROSYSTEM, Wrocław, s. 17-22, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2009), "Relacje dostawcy i nabywcy usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 432-443, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2009), "Rozważania o rynku przewozów intermodalnych", w: - (red.), PKP w Unii - nowe perspektywy, EUROSYSTEM, Wrocław, s. 9-16, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2009), "Kolejowy operator logistyczny na rynku TSL - refleksje poznawczo praktyczne", w: Michałowska M. (red.), Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 273-281, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2009), "Kilka uwag na temat innowacji i zarządzania wiedzą w transporcie kolejowym", w: Michałowska M. (red.), Transport w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 159-169, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M. (2008), "Usługa regulacyjna jako specyficzny produkt na rynku tranposrtu kolejowego", w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 83-90, afiliacja: ALK.

ANTONOWICZ M., Zaleśkiewicz H. (2007), "Kolejowe przewozy towarowe jako ogniwo zaplecza transportowego portów", w: Chwesiuk K. (red.), Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów zielonej księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Liberalizacja rynku transportu kolejowego w Polsce - stan i perspektywy", w: Liberadzki B. (red.), Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, ILIM - INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M., KRÓL M. (2007), "Regulacja rynku kolejowego w Polsce", w: Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Transport kombinowany w gospodarce globalnej", w: - (red.), Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, AGENCJA PARA (NA ZLECENIE WSZMIJO W KATOWICACH), Katowice, s. -, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2007), "Podstawy regulacji rynku transportu kolejowego w Polsce", w: Michałowska M. (red.), Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Katowice, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Kierunki reform przedsiębiorstw kolejowego transportu towarowego", w: Michałowska M. (red.), Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Katowice, s. 23-37, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Innowacja i zarządzanie wiedzą w logistyce kolejowego transportu towarowego", w: Hejduk I., Korczak J. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Przesłanki zmian w koncepcji marketingu usług trasportu towarowego", w: Deluga W., Chotkowski J. (red.), Szanse i wyzwania współczesnego marketingu - praca zbiorowa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2006), "Rozwiązania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich", w: Chwesiuk K. (red.), Program UE Autostrady Morskie, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2005), "Relacje transakcyjne i kooperacyjne z interesariuszami a rozwój przedsiębiorstwa - Problematyka marketingu relacji w sektorze transportu kolejowego - perspektywa nabywcy, dostawcy i innych interesariuszy", w: Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

ANTONOWICZ M. (2005), "Znaczenie kolejowo-morskich przewozów intermodalnych dla rozwoju ekologicznych form transportu", w: Chwesiuk K. (red.), Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, WYDAWNICTWO KREOS, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2004), "Kolejowo-morskie łańcuchy logistyczne szansą na zwiększenie przewozów z wykorzystaniem ekologicznego transportu", w: Chwesiuk K. (red.), Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Morza Bałtyckiego - szansa i zagrożenie dla polskich interesów morskich, WYDAWNICTWO KREOS, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2004), "Logistyka w transporcie - uwarunkowania kosztowe, infrastrukturalne i marketingowe", w: Hejduk I. (red.), Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, Politechnika Koszalińska, Jachranka, s. ---, afiliacja: Inna.

ANTONOWICZ M. (2004), "Trendy w rozwoju marketingu usług transportu towarowego przedsiębiorstw TSL", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 584-594, afiliacja: WSPIZ.

ANTONOWICZ M. (2004), "Zarządzanie logistyką w dobie globalizacji", w: Hejduk I. (red.), Przedsiębiorstwo Przyszłości - fikcja i rzeczywistość, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA "ORGMASZ" , Warszawa, s. 263-271, afiliacja: Inna.

ANTONOWICZ M. (2004), "Elementy rozwoju logistyki w kolejowym transporcie ładunków na kierunku wschodnim", w: Sołtysik M. (red.), Kierunki Rozwoju Logistyki w Polsce w świetle tendecji światowych, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, Katowice, s. ---, afiliacja: WSPIZ.