dr Michał Ziółkowski

Zakład Prawa Konstytucyjnego
Adiunkt

Dr Michał Ziółkowski - doktor nauk prawnych (2017); dyscyplina: nauki prawne; specjalność: prawo konstytucyjne, sądowa kontrola konstytucyjności prawa, teoria prawa konstytucyjnego, odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, prawa człowieka; magister nauk prawnych (2009); laureat nagrody „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych (2019); autor artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach, opublikowanych przez prestiżowe wydawnictwa (CUP, Wolters Kluwer, CH Beck); autor referatów w języku polskim i angielskim wygłoszonych na konferencjach zorganizowanych przez krajowe (UW, UJ, UWr, INP PAN) oraz zagraniczne uczelnie (European University Institute, Dublin City University, The WZB Berlin Social Science Center in Berlin, University of Salamanca, Scuola Superiore Sant’Anna di Piza, Akademie věd České Republiky, Taiwan Academia Sinica); członek zespołów badawczych i wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki – m.in. „Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym” (2018-2021); "Tożsamość konstytucyjna i tożsamość narodowa państwa członkowskiego UE” (2014-2019) oraz “Konstytucyjne prawo intertemporalne” (2014-2018).

Publikacje w czasopismach naukowych:

WRÓBEL A., ZIÓŁKOWSKI M. (2021), "Misja prawniczego czasopisma naukowego w kryzysie i anomii konstytucyjnej", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, Tom 83, nr 2/2021, s. 101-121, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Two Faces of the Polish Supreme Court After “Reforms” of the Judiciary System in Poland: The Question of Judicial Independence and Appointments", European Papers, vol. 5, no. 1, s. 347-362, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M., Krajewski M. (2020), "EU judicial independence decentralized : A.K.", COMMON MARKET LAW REVIEW, Vol. 57, No. 4, s. 1107-1138  , afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Niezależność jako istota prawa do sądu? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2 019 r., III PO 7/1 8", Przegląd Konstytucyjny, 3/2020, s. 83, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Przesłanki wyznaczania sędziów do składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego i konsekwencje ich naruszenia", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 82/3, s. 33-49, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Konstytucyjna kompetencja sądu do ochrony własnej niezależności (uwagi na marginesie uchwały SN z 23.01.2020 r.)", PAŃSTWO I PRAWO, 10/2020, s. 71-95, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2019), "Constitutional Moment and the Polish Constitutional Crisis 2015–2018 (a few Critical Remarks)", Przegląd Konstytucyjny, 4/2019, s. 76-106, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M., Bernatt M. (2019), "Statutory Anti-Constitutionalism ", WASHINGTON INTERNATIONAL LAW JOURNAL, Vol. 28 nr 2, s. 39, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2018), "Constitutional Moment and the Polish Constitutional Crisis 2015–2018  (a few Critical Remarks)", Przegląd Konstytucyjny, 4/2018, s. 76-106, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2016), "Zasada równości kobiet i mężczyzn – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. 96–111, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2016), "Uprzywilejowanie wyrównawcze – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s. 98–106, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M., Paprocka A. (2015), "Advisory opinions under Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights", EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW, 2, s. 274–292, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2015), "Zasada równości w prawie – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 94–112, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2014), "Projekt nowej dyrektywy tytoniowej w świetle postanowień Konstytucji RP", STUDIA PRAWNICZE, 1, s. 73–111, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2013), "Prerogatywa Prezydenta do powoływania sędziów w świetle konstytucyjnej zasady współdziałania władz ", PRZEGLĄD SEJMOWY, 1, s. 59–77, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2012), "Skutki czasowe wyroków Trybunału Konstytucyjnego (w świetle orzecznictwa TK i SN)", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 11–21, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2012), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2010 r., II CSK 3/10", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s. 137–142, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 IV 2010 r. IV CO 37/09 ", PAŃSTWO I PRAWO, 11, s. 127–133, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 V 2009 r. III CZP 139/09", PAŃSTWO I PRAWO, 3, s. 125–131, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 2/09) ", PRZEGLĄD SEJMOWY, 5, s. 185–191, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 4–12, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2010), "Wyrok ETPCz jako orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 8, s. 4–10, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2009), "Status homoseksualnych partnerów rejestrowanych związków partnerskich w świetle niedyskryminacyjnego prawa UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s. 31–44, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M., Bodnar A. (2008), "Zgromadzenia Spontaniczne ", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 38–51, afiliacja: Inna.

Monografie:

ZIÓŁKOWSKI M. (2021), "Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej", Wolters Kluwer Polska,  Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

ZIÓŁKOWSKI M., WRÓBEL A., Doktór-Bindas K., Harasimiuk D., Pawłowski S., Sułkowski J. (red.), (2021), "Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej", Wolters Kluwer Polska, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

ZIÓŁKOWSKI M. (2021), "Mozaika tożsamości konstytucyjnych", w: Andrzej Wróbel, Michał Ziółkowski (red.), Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, s. 11-45, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2021), "Dwie płaszczyzny dyskusji o tożsamości konstytucyjnej (teoria versus dogmatyka)", w: Andrzej Wróbel, Michał Ziółkowski (red.), Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, s. 305-344, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M., Sledzinska-Simon A. (2020), "Constitutional Identity of Poland: Is the Emperor Putting on the Old Clothes of Sovereignty?", w: C. Calliess, G. van der Schyff (red.), Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, Cambridge University Press, s. 243-267, afiliacja: ALK.

ZIÓŁKOWSKI M. (2017), "Komentarz do postanowienia z dnia 17 lipca 2003 r., K 13/02 (niedopuszczalność wznowienia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym)  ", w: L. Garlicki, M. Wiącek, M. Derlatka (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Księga XXX-lecia, Wolters Kluwer Polska, s. 471–489, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M., Śledzińska-Simon A. (2017), "Pojęcie „tożsamość konstytucyjna” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego", w: K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer Polska, s. 57-73, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2016), "Niedopuszczalność wznowienia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym", w: L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat  orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 471-488, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2015), "Bezpośredni horyzontalny skutek norm konstytucyjnych (analiza krytyczna) ", w: P. Radziewicz, A. Młynarska-Sobaczewska (red.), Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji RP i Eropejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s. 113–137, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2015), "Standard legalności stanowienia ustawy w orzecznictwie konstytucyjnym", w: Piotr Radziewicz (red.), Kontrola legalności ustawy w Sejmie, Wydawnictwo Sejmowe, s. 239–295, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M., Wyrzykowski M. (2012), "Konstytucyjny status proceduralny jednostki jako adresata działań organów administracji ", w: R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. , C.H. Beck Wydawnictwo Polska , s. 273–374 , afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M., Wyrzykowski M. (2012), "Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego ", w: R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, C. H. Beck, s. 1–47, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2012), "Europeizacja Konstytucji – rekonstrukcja znaczenia", w: Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak  (red.), Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 19–31, afiliacja: Inna.

ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle procedury zmian Konstytucji Królestwa Niderlandów)", w: Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak (red.), Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 109-130, afiliacja: Inna.  

Stypendysta Max Weber Fellow w European University Institute we Florencji (2019-2021);

sekretarz naukowy czasopisma „Państwo i Prawo” (2015-obecnie);

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (2010 – obecnie);

członek i sekretarz Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2010-2017);

sekretarz Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2011-2016);

asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2008-2016);

wpisany na listę adwokatów w Warszawie.