dr Marta Strumińska-Kutra

Katedra Nauk Społecznych
Adiunkt

Prof. ALK dr hab. Marta Strumińska-Kutra - doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalności: socjologia ekonomiczna, socjologia organizacji, socjologia miasta; profesor w Katedrze Nauk Społecznych ALK oraz w VID Specialized University, Oslo, Norway. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2011 r.), European Academy of Management i European Group for Organization Studies. Badania prof. Strumińskiej ewoluują wokół tematu zrównoważonej transformacji, współrządzenia, oraz problematyki konfliktu i władzy. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu socjologii i zarządzania, w tym książki "Democratizing Public Management. Towards Practice Based Theory, wydanej przez Palgrave Macmillan. Wykonawca i kierownik w projektach krajowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki i zagranicznych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

STRUMIŃSKA-KUTRA M., Scholl C. (2022), "Taking power seriously: Towards a power-sensitive approach for transdisciplinary action research", FUTURES, vol. 135, s. online, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., Arenas D., Landoni P. (2020), "Walking the tightrope and stirring things up: Exploring the institutional work of sustainable entrepreneurs", BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT, online, s. 1-17, afiliacja: ALK.

RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), "Local governance and learning: in search of a conceptual framework", LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 42, 6, s. 916-937, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), "Engaged scholarship: Steering between the risks of paternalism, opportunism, and paralysisc", ORGANIZATION, 23, 6, s. 864-883, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), "Konflikt jako zjawisko wyzwalające procesy uczenia sięw administracji samorządowej. W poszukiwaniu modelu teoretycznego", PRAKSEOLOGIA, 155, s. 259-294, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), "Socjologiczny wkład w debatę o CSR", Roczniki Nauk Społecznych, 2, s.  67-91, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej", ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, 4(22), s. 17-28, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "Przemiany świadomości ekologicznej w Polsce jako przyczynek do refleksji nad prakseologicznymi aspektami polityki ekologicznej", PRAKSEOLOGIA, 152, s. 25-50, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2011), "Przedsiębiorstwo-przedmiot czy podmiot odpowiedzialności? Instytucjonalne uwarunkowania CSR", Master of Business Administration (MBA), 4/2011, s. 69-83, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., Woźniczko J. (2010), "Empiryczne wymiary Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 8, 2, s. 71-89, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2009), "Władza i odpowiedzialność przedsiębiorstw w obliczu konfliktu ekologicznego. Wstępne wyniki analiz empirycznych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 42, s. 211-224, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2008), "Public Participation in Environmental Decision - making", LOCAL GOVERNANCE BRIEF. POLICY JOURNAL OF THE LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE, 9, 1, s. 18-22, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2006), "Szkoły biznesu a edukacja na rzecz trwałego rozwoju", EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 1(29), s. 189, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), "Stan edukacji ekonomiczno - ekologicznej w szkolnictwie wyższym", EKONOMIA I ŚRODOWISKO, Zeszyt specjalny, s. 20, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2006), "Trwały rozwój jako wyzwanie dla szkół wyższych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s. 35-42, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), "Zielona rewolucja", BANK, ---, s. 24, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), "Etyka biocentryczna i antropocentryczna z perspektywy zrównoważonego rozwoju", PRAKSEOLOGIA, 144, s. 169 - 174, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2004), "Uczymy się żyć z acquis communautaire", ZESZYTY EUROPEJSKIE, 21, s. 17 - 24, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2018), "Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory", Palgrave Macmillan, Cham, afiliacja: ALK.

ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., PAŃKÓW W., ROK B., Woźniczko J. (2010), "Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., KISS C., POLIITIMAE H., EWING M. (2006), "Environmental Democracy. An Assessment of Access to Information, Participation in Decision - making and Access to Justice in Environmental Matters in Selected European Countries", THE ACCESS INITIATIVE EUROPE AND THE EMLA ASSOCIATION, Budapeszt, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (red.), (2016), "Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego ", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

STRUMIŃSKA-KUTRA M., Askeland H. (2021), "Foxes and Lions: How Institutional Leaders Keep Organisational Integrity and Introduce Change", w: Harald AskelandGry EspedalBeate Jelstad LøvaasStephen Sirris (red.), Understanding Values Work, Palgrave Macmillan, s. 117-138, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., ROK B., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2020), "Rola innowacji społecznych w miejscu pracy - wnioski z badań", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 245-264, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2019), "Action Research in the Health and Social Care Settings: A Tool for Solving Wicked Problems?", w: W. Thomas, A. Hujala, S. Laulainen, R. McMurray (red.), The Management of Wicked Problems in Health and Social Care, ROUTLEDGE TAYLOR & FRANCIS GROUP, Nowy Jork, s. 194-210, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2018), "Case Study", w: M. Ciesielska, D. Jemielniak (red.), Qualitative Methodologies in Organization, Volume II: Methods and Possibilities, Palgrave Macmillan, s. 1-32, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), "Alternatywne organizacje", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14-25, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B., Mockałło Z. (2017), "Workplace Innovation Context in Poland: Between Structure and Agency", w: P. Oeij, D. Rus,  F. Pot (red.), Workplace Innovation. Theory, Research and Practice, Springer International Publishing, Berlin, s. 227-243, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje na rzecz jakości zycia zawodowego: wstępne uwagi na temat społecznego charakteru innowacji ", w: Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego , POLTEXT, s. 7-21, afiliacja: ALK.

ĆWIL M., STRUMIŃSKA-KUTRA M., ROK B. (2016), "Innowacje społeczne w miejscu pracy a jakość życia zawodowego w Polsce", w: Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, POLTEXT, Warszawa, s. 235-268, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw", w: K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra (red.), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, SCHOLAR, Warszawa, s. 144-199, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), "Studium przypadku. Kszatałtowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Między konfliktem a kooperacją", w: Anna Sankowska, Krzysztof Santarek (red.), Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy., OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s. 111-117, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), "Socjologiczny wkład w debatę o CSR", w: Stanisław Fel (red.), Społeczna odpowiedzialość gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna, WYDAWNICTWO KUL, s. 69-92, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2014), "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: instytucje, aktorzy, procesy.", w: Anna Sankowska, Krzysztof Santarek (red.), Społeczne aspekty zarządzania. Wybrane problemy, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, Warszawa, s. 89-110, afiliacja: ALK.

RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), "Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory", w: - (red.), EURAM 2013: Democritising Management, EURAM, Istambuł, s. , afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "Świadomość ekologiczna Polaków - analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011", w: Redakcja zbiorowa (red.), Barometr Zrównoważonego rozwoju 2010-2011, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, Warszawa, s. 25-52, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2012), "CSR - the neoinstitutional perspective", w: Rok, B., Sokołowska, J. (red.), TRADITION AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY. Volume II: Management Ethics, Economy and Ethics, Politics, Governance, Rethinking Responsibility, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 345-359, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2012), "Studium przypadku", w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1-40, afiliacja: ALK.

PAŃKÓW W., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2010), "Wstęp. Odpowiedzialność w różnych kontekstach instytucjonalnych i społecznych ", w: Pańków W., Rok B.,Strumińska-Kutra M., Woźniczko J. (red.), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, SCHOLAR, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2010), "Studium przypadku 1.P3. Zakład produkcji płyt wiórowych a środowisko i społeczność lokalna", w: Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków, s. 39-43, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu na rzecz przeciwdziałania przemocy Razem działamy, przeciwdziałamy", w: - (red.), Raport z realizacji projektu Razem działamy - przeciwdziałamy, FUNDACJA OPTA, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Proces udziału społecznego w Polsce - błędy popełniane nagminnie", w: Wiśniewska M. (red.), Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, WWF POLSKA, Warszawa, s. 71-78, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Jak poprawić sytuację? Rekomendacje", w: Wiśniewska M. (red.), Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, WWF POLSKA, Warszawa, s. 79 - 84, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Konflikty ekologiczne a dostęp do informacji o środowisku i udział społeczny w podejmowaniu decyzji środowiskowych", w: - (red.), Konflikt ekologiczny, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU, Warszawa, s. 37-49, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Społeczeństwo i decydenci - polskie uwarunkowania procesu konsultacji", w: Wiśniewska M. (red.), Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, WWF POLSKA, Warszawa, s. 63-70, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2007), "Efektywny udział społeczny - niezbędne warunki", w: Wiśniewska M. (red.), Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne, WWF POLSKA, Warszawa, s. 55-62, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., KĘDRA A., HENZLER P. (2006), "Udział społeczny w podejmowaniu decyzji", w: A. Kędra (red.), Uciążliwa konieczność, czy niewykorzystana szansa? Ocena realizacji zasady nr 10 Deklaracji z Rio de Janeiro w Polsce. Raport z badań, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2005), "Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy)", w: --- (red.), Proceedings..., GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Vienna, s. 166-174, afiliacja: WSPIZ.

ZACHER L., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), "Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy)", w: - (red.), Committing Universities to Sustainable Development, TUG, Graz, s. 166-174, afiliacja: WSPIZ.

STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), "Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju", w: Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA, Bydgoszcz, s. 187-200, afiliacja: WSPIZ.