dr Marta Górka

Katedra Admin. I Prawa Administracyjnego
Adiunkt

dr Marta Górka - Adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego, doktor nauk prawnych. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego oraz kontroli zarządczej. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo administracyjne, prawo gospodarcze oraz zagadnienia związane z prawem nowych technologii, przede wszystkim w obszarze zastosowania nowych technologii w celu ochrony i poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji publicznej.

Publikacje w czasopismach naukowych:

GÓRKA M. (2019), "Skuteczność i efektywność realizacji zadań publicznych przez szczególne (nietypowe) podmioty prawa administracyjnego", STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE, 1, 40, s. 41-53, afiliacja: Inna.

GÓRKA M. (2016), "Dekoncentracja wewnętrzna dotycząca wykonywania kompetencji kolegialnych organów administracji publicznej", Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyk, 1, s. 80--107, afiliacja: Inna.

Monografie:

GÓRKA M. (2017), "Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracynym ", Wydawnictwo Adam Marszałek, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

GÓRKA M. (2020), "Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej a ochrona danych osobowych", w: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 306-319, afiliacja: ALK.

GÓRKA M. (2019), "Monitoring wizyjny – narzędzie służące realizacji zadań własnych gminy", w: A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Acta Iuridica Lebusana vol. 12, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 355-370, afiliacja: ALK.

GÓRKA M. (2019), "E-administracja i rozwój nowych technologii a ochrona konstytucyjnego prawa do prywatności", w: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 94-108, afiliacja: Inna.

GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), "Przeniesienie praw z aktu administracyjnego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki", w: Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I. (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 283-300, afiliacja: ALK.

GÓRKA M. (2018), "Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych w sporcie dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa ", w: B. Stępień-Załucka (red.), Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu, Uniwersytet Rzeszowski, s. 58-68, afiliacja: Inna.

GÓRKA M. (2017), "Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia", w: B. Ślusarz  (red.), Wyzwania rozwoju miast: łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 156-168 , afiliacja: Inna.

GÓRKA M. (2016), "Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej a prawo do prywatności", w: A. Błaś (red.), Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów , Wolters Kluwer, s. 391-399, afiliacja: Inna.

GÓRKA M. (2015), "Dekoncentracja wewnętrzna - instytucja umożliwiająca realizację wartości prawa administracyjnego", w: J.Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, Wolters Kluwer, s. 408-414, afiliacja: Inna.

GÓRKA M. (2015), "Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w materialnym prawie administracyjnym", w: Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka (red.), Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Uniwersytet Wrocławski, s. 51-65, afiliacja: Inna.  

Wieloletni praktyk, doświadczony trener prowadzący od ponad 10 lat szkolenia i doradztwo prawne o zasięgu ogólnopolskim w obszarze prawa administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek sektora finansów publicznych. Od 2016 roku certyfikowany trener oświaty, współpracownik instytutów szkoleniowych prowadzący szkolenia o zasięgu ogólnopolskim dla pracowników administracji publicznej. Od 2018 roku wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie dla kierunków: Kadry i płace, Prawo w biznesie, Rachunkowość.