Kucharczyk Małgorzata

dr Małgorzata Kucharczyk

Katedra Rachunkowości
Starszy wykładowca

Publikacje w czasopismach naukowych:

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2014), "GREEN ACCOUNTING - THE FIFTH ELEMENT OF A THE BALANCED SCORECARD", International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 12, s. 229-243, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2014), "The issue of management accounting in small and medium-sized enterprises", International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 12, s. 737-753, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), "Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem", Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s. 57 - 64, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), "Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland", Journal of Accounting and Management System, 10,  1 (35) , s. 25-42, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), "Problematyka sprawozdawczości w MSP w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 107, 6/2010, s. 44-61, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2009), "Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s. 47-60, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), "Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego", PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s. 495-510, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2006), "Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41Rolnictwo w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, --, s. 221-236, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2005), "Możliwości zastosowania systemu rachunkowości FADN w rodzinnych gospodarstwach rolnych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1079, s. 213-222, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s. 57-72, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2003), "Rachunkowość na przełomie wieków. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s. 56-59, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2002), "Stabilność jednostki rachunkowej w teorii rachunkowości", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (57), s. 49-50, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2001), "Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 - Rolnictwo", MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 7-8(31), s. 34-36, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2000), "Koncepcje i zasady rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych w uwarunkowaniach polskich", ZESZYTY TEORETYCZNE RADY NAUKOWEJ SKWP, 56, s. 118-122, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (red.), (2014), "Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (red.), (2009), "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

KUCHARCZYK M. (2014), "Rachunek kosztów pełnych i zmiennych", w: Dobija D.; Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 193-284, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2014), "Analiza koszt - wolumen - zysk", w: Dobija D.; Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 285-368, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2014), "Decyzje krótkoterminowe", w: Dobija D.; Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 369-428, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2014), "Systemy rachunku kosztów", w: Dobija D.; Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 507-575, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), "Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008", w: red. Sławomir Partycki (red.), KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 693-709, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), "Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008", w: ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba (red.), Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, Glion-Montreux, s. 282-306, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), "Katedra Rachunkowości", w: Sławomir Sojak (red.), Historia Katedr Rachunkowości w uczelniach polskich, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE , Warszawa, s. 29 - 54, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), "Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the  valuation of biological assets", w: Kral B. (red.), Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?, Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, Praga, s. 51-67, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), "The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing", w: Kral B. (red.), Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, Praga, s. 31-50, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), "Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example", w: Kral B. (red.), Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, Praga, s. 7-30, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), "The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture", w: Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S. (red.), Business Development Across Countries and Cultures, EURO MEd PRESS, Nicosia, s. 217-230, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), "A Human Resource Audit as an Active Tool for Human Resource Measurement and Management", w: Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví (red.), Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, Praga, s. 77-89, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), "Programmes in Computer Accounting at Kozminski University", w: Sevic Z. (red.), Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, Podgorica, s. 299-308, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), "Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses", w: Sevic Z. (red.), Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, Podgorica, s. 309-318, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), "Fair Value as an element of risk in business activity", w: Sevic Z. (red.), Contemporary issues in accounting and management research and education, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, Podgorica, s. 194-205, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), "Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP", w: Kiziukiewicz T. (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 131-144, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2009), "Rachunek kosztów pełnych i zmiennych", w: Dobija D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 285-349, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2009), "Analiza Koszt - Wolumen - Zysk", w: Dobija D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 351-418, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2009), "Decyzje krótkoterminowe", w: Dobija D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 419-470, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2008), "Measurement System of Family Farm Economic Revenue ", w: Górowski I. (red.), General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 230 - 244, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2008), "Wartość godziwa w działalności rolnej", w: Śnieżek E.  (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku , OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 89-98, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), "Measure of Labour cost in family farm ", w: - (red.), Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, Charków, s. 23-39, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M. (2007), "Rozwój rachunkowości gospodarstw rolnych w Polsce", w: Gabrusewicz W.  (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, Poznań, s. 196-207, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2007), "Zmiany w ekonomicznym podejściu do rolnictwa a rozwój  rachunkowości rolnej na przykładzie Polski", w: - (red.), Teoria rachunkowości, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, Żytomierz, s. 271-284, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), "Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego", w: Woźniak M.G (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, MITEL, Rzeszów, s. 495-510, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2006), "Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41 Rolnictwo w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych", w: Messner Z. (red.), Prace Naukowe: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 221-235, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), "Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products", w: Dobija M., Martin S.  (red.), General Accounting Theory - Towards Balanced Development, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, Kraków, s. 419-433, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Capital analysis of salaries", w: Dobija M., Martin S  (red.), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 415-424, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Kształtowanie cen artykułów rolnych", w: Adamowicz M.  (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, WYDAWNICTWO SGGW, Warszawa, s. 223-233, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2004), "Przetwarzanie informacji księgowych", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 65-106, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2004), "Arkusz roboczy", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 325-352, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), "Koszty pracy a kształtowanie płac i cen", w: Sojak S.  (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, UNIWERSYTET MIKOŁAJA  KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2002), "Model sprawozdawczy przedsiębiorstwa rolniczego w świetle MSR1 -Prezentacja sprawozdań finansowych i MSR 41 - Rolnictwo", w: Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 91-96, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2002), "Uwarunkowania wyceny aktywów według MSR 41 - Rolnictwo", w: Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 287-291, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M. (2000), "Koncepcja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych", w: Kiziukiewicz T.; Bernacki A. (red.), Rachunkowość rolna w teorii i praktyce, SGGW w Warszawie i AR w Szczecinie, Warszawa, s. 35-39, afiliacja: WSPIZ.