dr Magdalena Kuba

Zakład Prawa Pracy
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

KUBA M., Staszewska E. (2021), "Zakres autonomii informacyjnej pracownika w przedmiocie ujawnienia pracodawcy informacji o niepełnosprawności", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 02/2021, s. 41-49, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2020), "Informacje o przynależności związkowej jako dane chronione szczególnej kategorii", STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Vol. 27, zeszyt 4, s. 251-258, afiliacja: ALK.

KUBA M., Staszewska E. (2019), "Prawo bezrobotnego stażysty do równego traktowania w zatrudnieniu", MONITOR PRAWA PRACY, 3/19, s. 20-25, afiliacja: ALK.

NERKA A., KUBA M. (2014), "Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy - sprawozdanie z konferencji", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 6, s. 17-19, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2014), "Monitoring w miejscu pracy - refleksje na tle akualnego stanu prawnego", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2014, 6, s. 559-570, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2011), "Dopuszczalność e-kontroli pracownika", Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 1, 1, s. 101-111, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2009), "Drażliwa kontrola pracownika (Kontrola pracownika - w granicach czy poza prawem)", MARKETING W PRAKTYCE, 9, s. 91-93, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2007), "The control of mobile worker", Legal and Social Aspects of Workers Mobility. The Material of the International Students' Scientific Conference 12-13 April 2007, 2007, 1, s. 35-41, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2006), "Środki prawa pracy służące ochronie pracownika przed mobbingiem i molestowaniem seksualnym ", Biuletyn SKNPP, 2006, 2, s. 21-25, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2006), "Problem dyskryminacji kobiet w zatrudnieniu", Biuletyn SKNPP, 2006, 3, s. 17-21, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2006), "Praktyki studenckie formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych – aspekty prawne", Publikacja pokonferencyjna Szkolenia, standardy działania, certyfikacja – szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce, 3, 3, s. 111-116, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2005), "Nowelizacje Kodeksu pracy", Biuletyn SKNPP, 2005, 1, s. 15-17, afiliacja: Inna.

Monografie:

Bielak-Jomaa E., Chomiczewski W., Czerniawski M., Drobek P., Góral U., KUBA M., Lubasz D., Łuczak J. (2018), "RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

KUBA M., Góral Z. (2017), "Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

KUBA M., Bielak-Jomaa E., Banyś T., Łuczak J. (2016), "Prawo ochrony danych osobowych", Difin, Warszawa, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2014), "Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

KUBA M. (2021), "Urolopy i inne zwolnienia od pracy - pkt 7.3:Urlop szkoleniowy", w: Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka (red.), System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 861-882, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2020), "Dział drugi. Stosunek pracy. Rozdział I. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 22.1b - Przetwarzania przez pracodawcę danych szczególnie chronionych", w: Krzysztof Wojciech Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 238-245, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2020), "Dział drugi. Stosunek pracy. Rozdział I. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 22.2 - Monitoring w zakładzie pracy", w: Krzysztof Wojciech Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 245-261, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2020), "Dział drugi. Stosunek pracy. Rozdział I. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 22.3 - Monitoring poczty elektronicznej pracownika", w: Krzysztof Wojciech Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 261-268, afiliacja: ALK.

KUBA M., Baran K. (2020), "Dział II.Stosunek pracy.Rozdz. II.Umowa o pracę. Wygaśnięcie umowy o pracę.Komentarz do art.63.2-Wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracodawcy; utrzymanie stosunku pracy w przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę lub ustanowenia zarządu (...)", w: Krzysztof Wojciech Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 261-268, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2020), "Dylematy wokół dyferencjacji statusu pracowniczego osób w wieku 50+", w: Anna Organiściak-Krzykowska, Magdalena Wysocka (red.), Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, Olsztyn, s. 249-264, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2020), "Dział drugi. Stosunek pracy. Rozdział I. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 22.1a - Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika na przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobowych", w: Krzysztof Wojciech Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 230-238, afiliacja: ALK.

KUBA M., Głuszak M. (2020), "Zasady przetwarzania danych osobowych w działalności kulturalnej", w: Beata Stróżyńska, Ewa Staszewska (red.), MUZYKA – MEDIA – PRAWO – MARKETING, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź, s. 255-266, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2019), "Podstawy prawne zatrudnienia inspektora ochrony danych", w: M. A. Mielczarek, T. Wyka (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 102-136, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2019), "Administrator danych osobow ych biometrycznych – wybrane zagadnienia", w: M. A. Mielczarek, T. Wyka (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 89-104, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2019), "Polityka zatrudnienia i rynek pracy", w: Baran K.W. (red.), System prawa pracy. Tom IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne , Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 262-316, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 437-455, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 455-460, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 460-464, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Monitoring poczty elektronicznej pracownika", w: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 221-228, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Monitoring w zakładzie pracy", w: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 208-221, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 13. Dane genetyczne: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 267-273, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1090-1103, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1103-1107, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 14. Dane biometryczne: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 273-277, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2018), "Artykuł 4 pkt 15. Dane dotyczące zdrowia: Komentarz", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 277-281, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2017), "Uprawnienia kontrolne pracodawcy a pracowniczy obowiązek dbałości o jego dobro", w: Wyka Teresa, Nerka Arleta (red.), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 97-106, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2016), "Wiek pracownika jako kryterium różnicowania jego sytuacji prawnej w zakresie warunków zatrudnienia oraz zasad ustania stosunku pracy", w: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna (red.), Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 302-326, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2016), "Zasady przetwarzania danych osobowych ", w: T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak  (red.), Prawo ochrony danych osobowych, Difin, s. 99-120, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2016), "Pojęcia związane z ochroną danych osobowych ", w: T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak  (red.), Prawo ochrony danych osobowych, Difin, s. 60-77, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2016), "Wiek jako wymóg kwalifikacyjny w procesie rekrutacji", w: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna (red.), Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 285-301, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2016), "Pozycja administratora bezpieczeństwa informacji na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych a jego podporządkowanie w ramach stosunku pracy", w: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 211-220, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2016), "Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych", w: K. Jaśkowski (red.), Meritum Prawo Pracy 2016, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1031-1061, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2015), "Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych", w: K. Jaśkowski (red.), Meritum Prawo Pracy 2015, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 973-1002, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2012), "Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy", w: Szmidt C., Wyka T. (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 155-168, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2012), "Dopuszczalnosć pozuskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika-uwagi de lege lata i de lege ferenda", w: Teresa Wyka, Arleta Nerka  (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 110-129, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2012), "Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych", w: K. Jaśkowski (red.), Meritum Prawo Pracy 2012, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 877-906, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2011), "Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych", w: Jaśkowski K. (red.), Meritum Prawo Pracy 2011, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 860-894, afiliacja: ALK.

KUBA M. (2010), "Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych", w: Jaśkowski K. (red.), Meritum Prawo Pracy 2010, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 861-890, afiliacja: Inna.

KUBA M. (2010), "Kontrola stanu trzeźwości pracownika", w: Góral Z. (red.), Kontrola pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 153-172, afiliacja: Inna.