dr Magdalena Koczuba-Sobieraj Prodziekan zarzadzania ALK

dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Katedra Rachunkowości
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Publikacje w czasopismach naukowych:

MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), "Model rachunku  kosztów jednostek prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 64, (120), s. 39-65, afiliacja: ALK.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2010), "Kształtowanie kosztów pracy pracowników naukowo-dydaktycznych w oparciu o zmodyfikowany model pomiaru kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s. 197-211, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s. 107-123, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Kształtowanie płac nauczycieli akademickich", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s. 35-40, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Analiza porównawcza rachunkowości szkół wyższych w Polsce i w USA", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU, ---, 1079, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), "Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., NOWAK W. (2003), "Cele sprawozdawczości finansowej organizacji nie dla zysku: perspektywa amerykańska", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 15(71), s. 43-68, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2014), "Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych", w: Dobija D.; Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 111-191, afiliacja: ALK.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), "Adapting cost accounting to the specifics of university", w: M. Kaczmarczyk (red.), Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie-Marketing-public relations, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, s. 81-99, afiliacja: ALK.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2009), "Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych", w: D. Dobija, M. Kucharczyk  (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 97-155, afiliacja: ALK.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), "Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Kraków, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), "Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Kraków, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Kraków, s. 123-135, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), "Accounting for Universities in Poland and the USA", w: Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory. Towards Balanced Development, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, Kraków, s. 233-239, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Rachunkowośći sprawozdawczość firmy produkcyjnej", w: Dobija Dorota (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 255-278, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Zapisy dostosowawcze", w: Dobija Dorota (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 107-135, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Wycena aktywów i pasywów", w: Dobija Dorota (red.), Rachunkowośc od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 137-186, afiliacja: WSPIZ.

DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), "Production Function. Accounting vs. Econometric Approach", w: Mieczysław Dobija, Susan Martin (red.), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. 131-141, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), "Budżetowanie kosztów pracy", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, ABC WARSZAWA, Zakopane, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), "Badanie udziału kosztu pracy w produkcie", w: --- (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, Szczecin, s. 255-261, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), "Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką", w: --- (red.), Rachunkowość a Controlling, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2000), "Zasada współmierności przychodów i kosztów w rachunkowości niepaństwowej szkoły wyższej", w: --- (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXi wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. ---, afiliacja: WSPIZ.