dr Maciej Juzaszek
Katedra Teorii, Filozofii I Historii Prawa
Adiunkt
CV

Dr Maciej Juzaszek jest absolwentem studiów studiów prawniczych oraz filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2018 roku obronił z wyróżnieniem doktorat w zakresie nauk prawnych (specjalność filozofia i teoria prawa) pt. "Paradoks trafu prawnego. Studium filozoficznoprawne" na Wydziale Prawa i Administracji UJ, będący rezultatem realizowanego przez niego w latach 2012-2017 w tamtejszej Katedrze Teorii Prawa Diamentowego Grantu pt. "Legal luck – prawny traf. Opis i próba oceny". W latach 2013–2016 pracował w Zakładzie Badań nad Etyką Zawodową UJ jako asystent naukowy w grancie Maestro pt. „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” (kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz). W latach 2016–2020 realizował zaś w Katedrze Teorii Prawa UJ grant Preludium pt. „Uzasadnienie moralizmu prawa za pomocą utylitaryzmu J. Haidta – analiza krytyczna”, zaś od 2021 roku pracuje w Katedrze Teorii Prawa UJ jako wykonawca w grancie pt. „Etyka przekonań instytucjonalnych” (kierownik: dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ). Od 2019 roku jest adiunktem w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Jest Zastępcą Kierownika i jednym z założycieli Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego ALK, członkiem redakcji portalu Filozofia w Praktyce, członkiem Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR oraz członkiem Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Naukowo interesuje się filozofią i teorią prawa (przede wszystkim relacjami prawa i moralności), filozofią polityczną, ontologią społeczną, psychologią moralności oraz metodologią nauk prawnych. Na ALK prowadzi zajęcia dotyczące przede wszystkim metodologii nauk prawnych oraz wykładni prawa.

Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. JUZASZEK M. (2020), "Tort liability without taking responsibility. A challenge to David Enoch’s idea of taking tort liability", Revus, 41/2020, s. online, afiliacja: ALK.