dr hab. Waldemar Hoff

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Waldemar Hoff – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Jego dorobek naukowy przynależy do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej „nauki prawne”. Dorobek ten mieści się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego oraz ostatnio teorii prawa (rozważania o kosmopolityzmie prawnym). Do zainteresowań badawczych prof. Hoffa należą: administracja w UE; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo publiczne; europejska kultura prawna; instytucjonalne otoczenie biznesu; legislacja; prawo administracyjne; prawo energetyczne; prawo europejskie; prawo gospodarcze.

Projekty badawcze:

Ramy regulacyjne dla kolei niskociśnieniowej, część projektu Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym, realizowanego na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBR/2019 z dn.21 marca 2019 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”.

Ekspertyzy:

· 2016 – Ekspertyza dla Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie obowiązku przedstawienia certyfikacji taboru kolejowego WE (certyfikat jakości podsystemu sterowania), Marszałek Województwa Małopolskiego.

· 2015 – Ekspertyza dla firmy telekomunikacyjnej TELE2 w przedmiocie przydziału częstotliwości, z kancelarią Weil, Gotshal & Manges LLP, Firma telekomunikacyjna TELE 2

· 2012 – Dialog międzypokoleniowy w praktyce zagranicznej dla Rzecznika praw obywatelskich, wrzesień.

Nagrody:

· Nagroda Rektora za osiągnięcia badawcze, maj 2020

Publikacje w czasopismach naukowych:

HOFF W. (2021), "Regulatory Governance for the Gig Economy", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 45-55, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2021), "The Perilous Transformations of Regulatory Governance", Transformacje, Nr 4 (111) 2021, s. 125-137, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2021), "Debate: “Higher Education and Legal Studies at the Time of Entry of the New Law into Force” Organised by the Editorial Board of “Critique of Law” on December 5, 2018 at Kozminski University", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 4/2018, s. 305-307, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2020), "Korematsu. Too Early for the Court of History", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s. 83-100, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2020), "Teaching Law. Two words. Two Enigmas", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, tom 12 nr 2, s. 32-44, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2018), "Kryzys imigracyjny: stress test europejskiej kultury prawnej", Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10(1), s. 84-97, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2018), "The immigration crisis: a stress test of the european legal culture", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10, 1/2018, s. 84-97, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), "Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s. 92-108, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2014), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów", KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s. 33-49, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2014), "Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego", STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s. 73-91, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2013), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 6, 2, s. 215-225, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2012), "Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych", KRYTYKA PRAWA, 4, s. 85-102, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2008), "Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s. 18-28, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2008), "Uznanie regulacyjne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s. 127-138 , afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2005), "The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2005), "Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 37-54, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2004), "Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji.", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s. 127-138, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2004), "Polish Forest Industry and the European Integration", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2003), "The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s. 51-68, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2001), "Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego", STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s. 47-64, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2001), "Energetyczna wolność i obowiązki", MANAGER, 4, s. 12-28, afiliacja: ALK.

Monografie:

HOFF W. (2008), "Prawny model regulacji sektorowej", Difin, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2007), "Polish Energy Regulation in Its European Setting", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

HOFF W. (red.), (2010), "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

HOFF W. (2018), "Sieci administracyjne i sądowe jako zagrożenie wolności obywatelskich i praworządności", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 29-43, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2017), "Kosmopolityzm prawny a suwerenność", w: Jan Majchrowski (red.), W obronie suwerenności, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 66-87, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2016), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów ", w: - (red.), Państwo, prawo, gospodarka , POLTEXT, s. 399-414, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2015), "Kosmopolityczne wyzwanie dla gospodarki", w: A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel (red.), PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 75-88, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2015), "Kosmopolityzm prawny a demokracja", w: M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 57-68, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2015), "Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory", w: J. Sługocki (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 13-27, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2014), "Bezpieczeństwo publiczne a praworządność w orzecznictwie sądowym", w: P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki (red.), Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego , WYDAWNICTWO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, s. 81-97, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2014), "Informacja w kosmopolityźmie prawniczym", w: I. Lipowicz (red.), Władza - obywatele - informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, CH BECK, Warszawa, s. 41-52, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2013), "Sędziowska wizja bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w orzecznictwie sądownictwa europejskiego", w: - (red.), Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (w druku), WYDAWNICTWO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2013), "Public Security Versus the Rule of Law in Court Decisions", w: P.Stanisz, M. Czuryk,K.Ostaszewski, J.Święcicki (red.), Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 123-137 , afiliacja: ALK.

HOFF W. (2012), "Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów", w: Raport (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich , Warszawa, s. 110-117, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2012), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", w: Kierkegaard S. (red.), Contemporary Private Law, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, s. -, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2011), "The Guardians of Market Equality", w: -- (red.), Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ, MT BUSINESS, Warszawa, s. --, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2010), "The Guardians of Market Equality", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 87-103, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2010), "Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych", w: Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M. (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, CH BECK, Warszawa, s. 539-547, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2009), "Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 203-218, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2009), "The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland", w: - (red.), Modern Enterprise Problems, ZAPOL, Szczecin, s. 25-42, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2009), "Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym", w: Barcz J. (red.), Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, Warszawa, s. 61-104, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2008), "Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy", w: Nowak-Far A. (red.), Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa, CH BECK, Warszawa, s. 183-194, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2004), "Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa", w: Kozioł W., Koładkiewicz I. (red.), Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s. 191-202, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2003), "Wspólnotowe Prawo Konkurencji", w: Milczarek D., Nowak A. Z. (red.), Integracja Europejska. Wybrane Problemy, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2003), "Polityka energetyczna", w: Milczarek D., Nowak A. Z. (red.), Integracja Europejska. Wybrane problemy, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 377-388, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2003), "Regulatory Authorities in the European Union and in Poland", w: Milczarek D., Nowak A. (red.), On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 193-206, afiliacja: WSPIZ.

HOFF W. (2002), "Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych", w: Hoff W., Kamiński M.B. (red.), Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 30-52, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2002), "Polish Business Law. Milestones towards globalization", w: Nowak A., Steagall J.W. (red.), Globalization, European Integration and...?, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, Warszawa/Jacksonville, s. 241-256, afiliacja: ALK.

HOFF W. (2001), "Europa po szczycie w Nicei", w: Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P. (red.), Europejskie prawo gospodarcze, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 195-211, afiliacja: WSPIZ.  

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff wykłada przedmioty w języku polskim i angielskim z zakresu Business Law and Public Policy, bezpieczeństwa publicznego, prawa międzynarodowego gospodarczego oraz prawa gospodarczego publicznego - przedmiotu pozwalającego studentom poznawać problemy organizacyjne i prawne poszczególnych sektorów gospodarki.

· 2013 – 2019 Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

· 2012 – obecnie Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Udział w radach redakcyjnych:

· Członek rady programowej Kwartalnika Prawa Publicznego

· Członek rady programowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)