dr hab. Waldemar Hoff

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Waldemar Hoff – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Jego dorobek naukowy przynależy do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej „nauki prawne”. Dorobek ten mieści się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego oraz ostatnio teorii prawa (rozważania o kosmopolityzmie prawnym). Do zainteresowań badawczych prof. Hoffa należą: administracja w UE; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo publiczne; europejska kultura prawna; instytucjonalne otoczenie biznesu; legislacja; prawo administracyjne; prawo energetyczne; prawo europejskie; prawo gospodarcze.

Projekty badawcze:

Ramy regulacyjne dla kolei niskociśnieniowej, część projektu Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym, realizowanego na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBR/2019 z dn.21 marca 2019 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”.

Ekspertyzy:

· 2016 – Ekspertyza dla Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie obowiązku przedstawienia certyfikacji taboru kolejowego WE (certyfikat jakości podsystemu sterowania), Marszałek Województwa Małopolskiego.

· 2015 – Ekspertyza dla firmy telekomunikacyjnej TELE2 w przedmiocie przydziału częstotliwości, z kancelarią Weil, Gotshal & Manges LLP, Firma telekomunikacyjna TELE 2

· 2012 – Dialog międzypokoleniowy w praktyce zagranicznej dla Rzecznika praw obywatelskich, wrzesień.

Nagrody:

· Nagroda Rektora za osiągnięcia badawcze, maj 2020

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. HOFF W. (2020), "Korematsu. Too Early for the Court of History", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s. 83-100, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2020), "Teaching Law. Two words. Two Enigmas", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 12, 2, s. 32-44, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2018), "Kryzys imigracyjny: stress test europejskiej kultury prawnej", Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10(1), s. 84-97, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2018), "The immigration crisis: a stress test of the european legal culture", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10, 1/2018, s. 84-97, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), "Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s. 92-108, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów", KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s. 33-49, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego", STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s. 73-91, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2013), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 6, 2, s. 215-225, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2012), "Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych", KRYTYKA PRAWA, 4, s. 85-102, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2008), "Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s. 18-28, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2008), "Uznanie regulacyjne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s. 127-138 , afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2005), "The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2005), "Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 37-54, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2004), "Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji.", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s. 127-138, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2004), "Polish Forest Industry and the European Integration", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2003), "The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s. 51-68, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2001), "Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego", STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s. 47-64, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2001), "Energetyczna wolność i obowiązki", MANAGER, 4, s. 12-28, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. HOFF W. (2008), "Prawny model regulacji sektorowej", Difin, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2007), "Polish Energy Regulation in Its European Setting", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. HOFF W. (red.), (2010), "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. HOFF W. (2018), "Sieci administracyjne i sądowe jako zagrożenie wolności obywatelskich i praworządności", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 29-43, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2016), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów ", w: - (red.), Państwo, prawo, gospodarka , POLTEXT, s. 399-414, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2015), "Kosmopolityczne wyzwanie dla gospodarki", w: A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel (red.), PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 75-88, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2015), "Kosmopolityzm prawny a demokracja", w: M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 57-68, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2015), "Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory", w: J. Sługocki (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 13-27, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Bezpieczeństwo publiczne a praworządność w orzecznictwie sądowym", w: P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki (red.), Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego , WYDAWNICTWO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, s. 81-97, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Informacja w kosmopolityźmie prawniczym", w: I. Lipowicz (red.), Władza - obywatele - informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, CH BECK, Warszawa, s. 41-52, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2013), "Sędziowska wizja bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w orzecznictwie sądownictwa europejskiego", w: - (red.), Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (w druku), WYDAWNICTWO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2013), "Public Security Versus the Rule of Law in Court Decisions", w: P.Stanisz, M. Czuryk,K.Ostaszewski, J.Święcicki (red.), Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 123-137 , afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2012), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", w: Kierkegaard S. (red.), Contemporary Private Law, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2012), "Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów", w: Raport (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich , Warszawa, s. 110-117, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2011), "The Guardians of Market Equality", w: -- (red.), Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ, MT BUSINESS, Warszawa, s. --, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2010), "The Guardians of Market Equality", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 87-103, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2010), "Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych", w: Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M. (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, CH BECK, Warszawa, s. 539-547, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2009), "Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 203-218, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2009), "The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland", w: - (red.), Modern Enterprise Problems, ZAPOL, Szczecin, s. 25-42, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2009), "Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym", w: Barcz J. (red.), Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, Warszawa, s. 61-104, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2008), "Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy", w: Nowak-Far A. (red.), Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa, CH BECK, Warszawa, s. 183-194, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2004), "Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa", w: Kozioł W., Koładkiewicz I. (red.), Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s. 191-202, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2003), "Wspólnotowe Prawo Konkurencji", w: Milczarek D., Nowak A. Z. (red.), Integracja Europejska. Wybrane Problemy, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2003), "Polityka energetyczna", w: Milczarek D., Nowak A. Z. (red.), Integracja Europejska. Wybrane problemy, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 377-388, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2003), "Regulatory Authorities in the European Union and in Poland", w: Milczarek D., Nowak A. (red.), On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 193-206, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2002), "Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych", w: Hoff W., Kamiński M.B. (red.), Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 30-52, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2002), "Polish Business Law. Milestones towards globalization", w: Nowak A., Steagall J.W. (red.), Globalization, European Integration and...?, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, Warszawa/Jacksonville, s. 241-256, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2001), "Europa po szczycie w Nicei", w: Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P. (red.), Europejskie prawo gospodarcze, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 195-211, afiliacja: WSPIZ.

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff wykłada przedmioty w języku polskim i angielskim z zakresu Business Law and Public Policy, bezpieczeństwa publicznego, prawa międzynarodowego gospodarczego oraz prawa gospodarczego publicznego - przedmiotu pozwalającego studentom poznawać problemy organizacyjne i prawne poszczególnych sektorów gospodarki.

· 2013 – 2019 Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

· 2012 – obecnie Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Udział w radach redakcyjnych:

· Członek rady programowej Kwartalnika Prawa Publicznego

· Członek rady programowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)