dr hab. Waldemar Hoff

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Waldemar Hoff – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Jego dorobek naukowy przynależy do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej „nauki prawne”. Dorobek ten mieści się w zakresie prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego oraz ostatnio teorii prawa (rozważania o kosmopolityzmie prawnym). Do zainteresowań badawczych prof. Hoffa należą: administracja w UE; bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo publiczne; europejska kultura prawna; instytucjonalne otoczenie biznesu; legislacja; prawo administracyjne; prawo energetyczne; prawo europejskie; prawo gospodarcze.

Projekty badawcze:

Ramy regulacyjne dla kolei niskociśnieniowej, część projektu Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym, realizowanego na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg1/387144/27/NCBR/2019 z dn.21 marca 2019 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”.

Ekspertyzy:

· 2016 – Ekspertyza dla Marszałka Województwa Małopolskiego w przedmiocie obowiązku przedstawienia certyfikacji taboru kolejowego WE (certyfikat jakości podsystemu sterowania), Marszałek Województwa Małopolskiego.

· 2015 – Ekspertyza dla firmy telekomunikacyjnej TELE2 w przedmiocie przydziału częstotliwości, z kancelarią Weil, Gotshal & Manges LLP, Firma telekomunikacyjna TELE 2

· 2012 – Dialog międzypokoleniowy w praktyce zagranicznej dla Rzecznika praw obywatelskich, wrzesień.

Nagrody:

· Nagroda Rektora za osiągnięcia badawcze, maj 2020

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff wykłada przedmioty w języku polskim i angielskim z zakresu Business Law and Public Policy, bezpieczeństwa publicznego, prawa międzynarodowego gospodarczego oraz prawa gospodarczego publicznego - przedmiotu pozwalającego studentom poznawać problemy organizacyjne i prawne poszczególnych sektorów gospodarki.

· 2013 – 2019 Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

· 2012 – obecnie Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Udział w radach redakcyjnych:

· Członek rady programowej Kwartalnika Prawa Publicznego

· Członek rady programowej internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)