dr hab. Przemysław Drapała

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała - Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prof. nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, autor ponad 95 publikacji (w Polsce i za granicą) z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i arbitrażu w tym m.in. System Prawa Prywatnego, tomy 5, 6 i 7 (Prawo zobowiązań – część ogólna, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, wydania 2006 - 2021), współautor wraz z sędziami Sądu Najwyższego komentarza do k.c. (Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część szczegółowa, red. J. Gudowski, Wolters Kluwer, wydania 2013 – 2017); Umowy odnoszące się do osób trzecich (Warszawa 2006); Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (Warszawa 2010), Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (Warszawa 2016), członek Zespołów Problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (do 2014), dwukrotny stypendysta Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu.

Publikacje w czasopismach naukowych:

DRAPAŁA P. (2021), "Kumulacja kar umownych – zagadnienia konstrukcyjne", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 4/2021, s. 8-16, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2021), "The Form of Agreement on the Transfer of Rights and Obligations of a Party to a Contractual Relationship", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 13, nr 1/2021, s. 209-219, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2021), "Uzależnienie powstania lub wymagalności roszczenia o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane od działań i zaniechań osób trzecich", PAŃSTWO I PRAWO, 4/2021 (902), s. 90-103, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2021), "Przesłanki odstąpienia od umowy o dzieło (roboty budowlane) na podstawie art. 635 k.c.Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.09.2019 r., IV CSK 498/181", PRZEGLĄD SĄDOWY, 9/2021, s. 107-114, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P., Lackoroński B. (2021), "Wymóg określenia (maksymalnej) kwoty kary umownej jako przesłanka ważności jej zastrzeżenia", MONITOR PRAWNICZY, 15/2021, s. 814-817, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2021), "Niedopuszczalność zastrzegania na podstawie zasady swobody umów „quasi-kar umownych” — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.01.2020 r. (IV CSK 579/17)", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 09/2021, s. 67-71, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2020), "Umowny termin zawity we wzorcu umowy FIDIC - klauzula 20.1. Glosa do wyroku SN z dnia 23 marca 2017 r., V CSK 449/16", PAŃSTWO I PRAWO, 1/2020, s. 136-145, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2020), "Kryteria oceny ważności kary umownej określonej za pomocą mierników wartości innych niż oznaczona suma — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.10.2019 r. (I CSK 280/18), s. 57-60", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9/2020, s. 57-60, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2018), "Glosa do wyroku SN z 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/13", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 121-127, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2016), "Ochrona roszczeń podwykonawców - mankamenty legislacyjne i wątpliwości w zakresie wykładni art. 143a-143d", Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, s. 16-26, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2016), "Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2014 r., IV CSK 733/13", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s. 123-129, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2015), "Glosa do wyroku SN z dnia 24 stycznia 2013 r., V CSK 133/12", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 133-139, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2015), "Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych", Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, s. 3-11, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2014), "Wzorce umowy FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego", PAŃSTWO I PRAWO, 11, s. 53-77, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.07.2012, III CZP 39/12", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s. 133-138, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Pełnomocnik rzekomy jako negotiorum gestor", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 17-30, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym-analiza krytyczna", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7, s. 27-34, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2012), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.01.2010, III CZP 125/09", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. 121-126, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2012), "Zastosowanie instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w prawie spółek", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 237, 5, s. 24-34, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2012), "Skutki prawne zwalniającego przejęcia długu jednego z dłużników solidarych-glosa do wykoru Sądu Najwyższego z 07.10.2010 r. (IV CSK 220/10)", GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH, 3 (152), s. 23-28, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2012), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.12.2010, I CSK 114/10", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVI, 2, s. 119-124, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2012), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.10.2010, II CSK 210/10", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s. 310-317, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2010), "Glosa do wyroku SN z 17.10.2008 r. I CSK 100/08 [dotyczy świadczenie w miejsce wykonania a cesja wierzytelności – cessio in solutum]", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s. 213 - 218 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2010), "Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art. 6491 - art. 649 5 k.c.)", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s. 13-21, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2009), "Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 29.04.2008 r. III CZP 6/08, [dotyczy przesłanek odpowiedzialności inwestora z art. 6471 § 5 k.c.] ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s. 458 - 467 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2009), "Glosa do wyroku SN z 15.02.2007 r. III CSK 372/06, [dotyczy umowy z art. 392 k.c. w której dłużnikiem jest poręczyciel] ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s. 230-237, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2007), "Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05, [dotyczy przesłanek miarkowania kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych] ", PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s. 122 - 127, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2007), "Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 30.09.2005 r. III CZP 50/05 [dotyczy roszczeń dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń od nabywcy przedmiotu dzierżawy] ", PAŃSTWO I PRAWO, 3, s. 139 - 144, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2007), "Glosa do uchwały SN z 28.06.2006 r. III CZP 36/06 [dotyczy umowy o roboty budowlane; solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia] ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7/8, s. 530 - 536 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2006), "Glosa do wyroku SN z 19.11.2004 r. II CK 129/04 [dotyczy wpływu zwalniającego przejęcia długu na tożsamość zobowiązania] ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s. 90 - 93, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2006), "Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 26.01.2005 r. III CZP 42/04  [dotyczy terminu przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe] ", PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s. 153 - 160 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2006), "Wola prowadzenia cudzej sprawy jako przesłanka negotiorum gestio", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 88-95, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2005), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004, IV CK 522/03 [dotyczy miarkowania kary umownej", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 419 - 425, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2004), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2003, III CZP 37/03  [dotyczy przedawnienia roszczenia o odsetki a przedawnienie roszczenia głównego]", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s. 117 - 121 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392  k.c.)", PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s. 16 - 33, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Umowa o roboty budowlane po nowelizacji kodeksu cywilnego ", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s. 10 - 15, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s. 37 - 42, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.)", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s. 55-64, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)", PAŃSTWO I PRAWO, 12, s. 28 - 41, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002, IV CKN 672/00 [dotyczy charakteru prawnego zadatku i zaliczki]", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s. 122 - 126, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2002, III CKN 495/00  [dotyczy zarachowania świadczenia spełnianego przez dłużnika]", PRZEGLĄD SĄDOWY, 11 – 12, s. 153 - 159, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku SN z 17 kwietnia 2002, IV CKN 985/00 [dotyczy przelewu w miejsce wykonania – cessio solutionis causa]", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7 – 8, s. 415 - 418, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2003), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 marca 2001, V CKN 769/00  [dotyczy roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia]", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 2, s. 48 – 51, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Zwalniające przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa", MONITOR PRAWNICZY, 10, s. 441 - 447, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.)", PRZEGLĄD SĄDOWY, 7 – 8, s. 113 - 128, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenia wierzytelności", MONITOR PRAWNICZY, 1, s. 15 - 21, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2001, V CKN 500/00 [dotyczy umownego kumulatywnego przystąpienia do długu]", PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s. 117 - 122 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2000, III CKN 599/98 [dotyczy struktury zobowiązania solidarnego]", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s. 115 - 121, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s. 49 - 58, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Czynność prawna „z samym sobą” (art. 108 k.c.)", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s. 52- 62, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Wybrane problemy cywilnoprawne w transakcjach typu asset deal i share deal", MONITOR PRAWNICZY, 23, s. 10 - 16, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 9, s. 35 - 42, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2001), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2000, IV CKN 197/2000 [dotyczy skutków prawnych przejęcia długu głównego przez poręczyciela]", PAŃSTWO I PRAWO, 11, s. 106 – 110, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2001), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 listopada 1999, II CKN 565/98  [dotyczy ograniczeń dopuszczalności przelewu wierzytelności]", PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s. 152 - 156, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2001), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 1999, I CKN 262/98  [dotyczy skutków rozwiązania umowy z mocą wsteczną]", RADCA PRAWNY, 1, s. 139 -  143, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2000), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z  23 marca 1999, II CKN 24/98 [dotyczy zawarcia umowy pomiędzy jednoosobową spółką z o.o. i członkiem jej zarządu]", PRZEGLĄD SĄDOWY, 7-8, s. 168 - 176 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2000), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z  3 listopada  1998, I CKN 653/98 [dotyczy przejęcia długu przyszłego]", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 4, s. 41 - 45 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (1999), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z  26 czerwca 1998, II CKN 825/97 [dotyczy zgody wierzyciela na zwalniające przejęcie długu]", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s. 45 - 47 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (1998), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 1997, II CKN 57/96 [dotyczy charakteru prawnego roszczenia o zwrot nakładów]", PRZEGLĄD SĄDOWY, 11-12, s. 175 - 183 , afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (1997), "Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 lipca 1995, I Acr 78/95 [dotyczy korzystania przez bank z kilku zabezpieczeń wierzytelności]", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 7-8, s. 211 - 215, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (1997), "Hipoteki bankowe", MONITOR PRAWNICZY, 5, s. 193 - 197, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (1996), "Ustanowienie hipoteki przymusowej", REJENT, 9, s. 62 - 73, afiliacja: Inna.  

Monografie:

DRAPAŁA P. (2016), "Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)", CH BECK, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2010), "Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna", CH BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2006), "Umowy odnoszące się do osób trzecich", C.H.BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2002), "Zwalniające przejęcie długu", C.H.BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

DRAPAŁA P. (2018), "Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia", w: J. Rajski (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 651-769, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2017), "Zlecenie", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 51-163, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2017), "Umowa o dzieło", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Tom IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 649-888, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2017), "Profesjonalne poszukiwanie cudzych spatkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 779-788, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2014), "Przejęcie długu i przystąpienie do długu", w: Olejniczak A. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań-część ogólna. Tom 6, CH BECK, s. 1387-1458, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Umowne prawo odstąpienia od umowy", w: Łękowska E. (red.), System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, CH BECK, Warszawa, s. 1102-1124, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC)", w: Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, CH BECK, Warszawa, s. 1005-1022, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Tytuł XV. Umowa o dzieło", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 212-291, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "TYTUŁ XVI. Umowa o roboty budowlane", w: j. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 292-386, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Tytuł XXI. Zlecenie", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 557-616, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "TYTUŁ XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Księga trzecia. Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 617-644, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2013), "Odstępne", w: Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, CH BECK, Warszawa, s. 1125-1170, afiliacja: ALK.

DRAPAŁA P. (2010), "Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490 k.c.) - krytyczna analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle prawno porównawczym", w: Gniewek E., Machnikowski, P. (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, CH BECK, Warszawa, s. 61-70, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2010), "Przejęcie długu", w: Olejniczuk A. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement, CH BECK, Warszawa, s. 219-289, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2008), "Wpływ klauzul salwatoryjnych na ocenę skutków nieważności części czynności prawnej", w: Pazdan, M. Popiołek, W. Rott-Pietrzyk, E. Szpunar, M.  (red.), Europeizacja Prawa Prywatnego - Księga pamiątkowa II Zjazdu Cywilistów , Wolters Kluwer, Warszawa, s. 167-179, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2006), "Dodatkowe zastrzeżenia umowne", w: Łetowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, CH BECK, Warszawa, s. 907-936, afiliacja: Inna.

DRAPAŁA P. (2006), "Umowy odnoszące się do osób trzecich", w: Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, CH BECK, Warszawa, s. 805-906, afiliacja: Inna.  

 • Członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
 • Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawa i Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB)
 • Arbiter wpisany na listę Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG)
 • Przewodniczący Komitetu Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie
 • Członek International Chambers of Commerce Poland,
 • Członek Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego
 • Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
 • Członek Deutsch-Polnische Juristenvereinigung
 • Członek Society of European Contract Law
 • Członek Society of Construction Law (International)