dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Zakład Prawa Pracy
Profesor ALK

prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska - Naukowiec specjalizujący się w prawie pracy, Autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych. Autorka monografii "Ochrona interesu pracodawcy" oraz komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. Prof. Ludwika Florka. Współautorka tomów III, IX, XI i XIV Systemu Prawa Pracy. Autorka licznych artykułów naukowych publikowanych w wiodących wydawnictwach i czasopismach naukowych poświęconych problematyce prawa pracy, takich jak: Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Prawa Pracy. Szczególnym przedmiotem zainteresowań badawczych jest problematyka zbiorowego prawa pracy, zwłaszcza statusu prawnego zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych, problematyka ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Uczestniczka w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłaszała referaty.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "The Legal Status of an Intercompany Trade Union Following Amendments to the Trade Union Act: Selected Issues", STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Vol. 27, s. 29-39, afiliacja: ALK.

 

  1. LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "Piotr Grzebyk, Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 272", BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, vol. 25 nr 1, s. 177-181, afiliacja: ALK.

 

  1. LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "Status prawny członka zarządu spółki kapitałowej w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 4/2020, s. 18-23, afiliacja: ALK.

 

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2019), "Status prawny jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 12/2019, s. 19-25, afiliacja: ALK

Od 2019 r. zatrudniona w Akademii Leona Koźmińskiego na stanowisku profesora uczelni. Od 2019 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK. Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy.