dr hab. Monika Całkiewicz

Katedra Prawa Karnego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz – Profesor ALK w Katedrze Prawa Karnego. W latach 2012 – 2020. Prorektor ds. Studiów Prawniczych. Prawnik, radca prawny. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo uzyskała w 2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W konkursach Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. prof. Tadeusza Hanauska w 2004 otrzymała nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską, a w 2012 za najlepszą rozprawę habilitacyjną w dziedzinie kryminalistki. Jest specjalistką w zakresie prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii. Odbyła staż w Max – Planck Institut w Niemczech (2009, 2010). W latach 2002–2011 była asesorem, a następnie prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Od 2012 roku jest radcą prawnym. Od 2004 roku członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W 2020 roku została powołana w skład Board of Editors International Association of Law Schools. Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w monografii i monografii, m.in. "Modus operandi sprawców zabójstw", "Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego" czy "Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia". W latach 2016– 2020 wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a od 2020 Dziekan tej Rady.

Publikacje w czasopismach naukowych:

CAŁKIEWICZ M. (2021), "Szczególna zuchwałość” wczoraj i dziś", PAŃSTWO I PRAWO, 11/2021, s. 47-66, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2020), "„Szczególne okrucieństwo” – czy potrzebne?", PAŃSTWO I PRAWO, Nr 9/2020 [895], s. 71-87, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2011), "Życie ludzkie jako przedmiot ochrony", CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s. 55-66, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2010), "Modus operandi sprawcy przestępstwa przeciwko życiu a kwalifikacja prawna czynu w hiszpańskim prawie karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 267, s. 40–46, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2009), "Metodyka przesłuchania świadka koronnego o ocena wiarygodności jego zeznań - wybrane zagadnienia", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 263, s. 40 - 47 , afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2009), "Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 par. 1 k.k.", PROKURATURA I PRAWO, 5, s. 30 - 57, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2008), "Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych", PROKURATURA I PRAWO, 4, s. 19-53, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2008), "Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 259, s. 26-37, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2008), "Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 260, s. 55-61, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2008), "Posłużenie się podrobionym dokumentem - przestępstwo czy czyn zabroniony?", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 262, s. 59-62, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2003), "Szczególne formy przesłuchania a wybrane problemy praktyczne", PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI, II, 7, s. 293 – 296, afiliacja: Inna.

Monografie:

CAŁKIEWICZ M. (2010), "Modus operandi sprawców zabójstw", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2010), "Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2009), "Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego", WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

CAŁKIEWICZ M. (2018), "Materialne i formalnoprawne podstawy przeszukania w kancelarii radcy prawnego", w: R. Stankiewicz (red.), Tajemnica zawodowa radcy prawnego, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa, s. 43-72, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2010), "Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego", w: Hofmański P. (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 887-893, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2010), "Bezpieczeństwo wykonywania ekspertyz osmologicznych", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 343-356, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2010), "Maskowanie pisma ręcznego – rutyna czy wyzwanie?", w: Kegel Z. (red.), Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 89–102, afiliacja: ALK.

WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), "Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej", w: Tomaszewski T, Rybicki P. (red.), Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 83–91 , afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2009), "Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 403-424, afiliacja: ALK.

CAŁKIEWICZ M. (2006), "Kryminalistyczne badania pisma ręcznego osób chorych psychicznie – wybrane zagadnienia", w: Z.Kegel (red.), Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz z dokumentów a praktyka”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 31-40, afiliacja: Inna.

CAŁKIEWICZ M. (2006), "Osmologia. Problematyka procesowa i kryminalistyczna", w: Paprzycki L., Gardocki L. (red.), Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 97-127, afiliacja: Inna.

CAŁKIEWICZ M. (2005), "Przydatność kryminalistyki w pracy prokuratora - wyniki badań akietowych", w: Jaworski R., Szostak M. (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 75-77, afiliacja: Inna.

CAŁKIEWICZ M. (2003), "Zmiany w piśmie ręcznym osób upośledzonych umysłowo", w: prof. dr hab. Z. Kegel (red.), Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 29 –42, afiliacja: Inna.  

Prof. dr hab. Monika Całkiewicz prowadzi wykłady z zakresu postępowania karnego i kryminalistyki. Uczy zarówno studentów, jak też aplikantów radcowskich w OIRP Warszawa, prowadzi także szkolenia dla prawników – praktyków (radców prawnych). W 2015 roku była przewodniczącą zespołu strategicznego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ds. występowania przez radców prawnych w charakterze obrońców; w ramach prac zespołu przygotowała innowacyjny program szkolenia radców prawnych z zakresu metodyki pracy obrońcy w sprawach karnych.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

Przygotowanie (wspólnie z Truesense) gry edukacyjnej „wirtualne oględziny” – programu do wirtualnych oględzin miejsca zdarzenia. Była autorką wszystkich scenariuszy wykorzystanych w grze. Jest to jedna z pierwszych takich edukacyjnych gier na świecie. Za to osiągnięcie została wyróżniona nagrodą Rektora ALK za innowacje dydaktyczne w 2017 roku. Projekt otrzymał też nagrodę LUMEN w 2019 roku w kategorii Rozwój.

Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie w ALK:

· 2018 – obecnie Kierownik Katedry Prawa Karnego ALK

· 2012 – obecnie Członek, Akademia Leona Koźmińskiego, Komisja ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research

· 2012 – 2020 Prorektor ds. Studiów Prawniczych, Akademia Leona Koźmińskiego

· 2011 – 2015 Członek, Akademia Leona Koźmińskiego, Rada Badań Naukowych

· 2011 – 2013 Członek, Akademia Leona Koźmińskiego, Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK

· 2011 – 2019 Członek, Akademia Leona Koźmińskiego, Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich

· 2011 – 2020 Dyrektor Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego

· 2008 – 2011 Przewodnicząca, Akademia Leona Koźmińskiego, Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

· 2008 – 2010 Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego