Kowalski M., dr hab.

dr hab. Michał Kowalski

Zakład Prawa Konstytucyjnego
Profesor ALK

Dr hab. Michał Kowalski – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. W 2010 r. w Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2019 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest autorem albo współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 4 monografii naukowych, 1 podręcznika akademickiego, 3 publikacji anglojęzycznych, kilkunastu opracowań w czasopismach prawniczych, komentarzu i księgach zbiorowych. Wygłosił 9 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w realizacji grantu badawczego oraz był promotorem pomocniczym w przewodach doktorskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN i Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2015 r. jest kierownikiem Instytutu Prawa Porównawczego Systemów Prawnych Państw UE w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz opiekunem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego działającego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor Michał Kowalski prowadził cykle wykładów oraz wykłady otwarte dla studentów prawa w Londynie, Brukseli, Birmingham, Glasgow, Hadze, Rzymie i Dortmundzie. Od 2010 r. był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie i Londynie oraz prac licencjackich na Wydziale Administracji Europejskiej w Brukseli z zakresu prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz praw człowieka. W ramach popularyzacji orzecznictwa sądów administracyjnych opublikował 200 tekstów w Dzienniku Gazecie Prawnej i Dzienniku Rzeczpospolitej. Od 2018 r. pełni funkcję sekretarza Kapituły i jednego z recenzentów w ramach powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz doktoratów. Jest współtwórcą i organizatorem programu popularyzującego sądownictwo administracyjne wśród polskich i zagranicznych studentów prawa (w ramach programu ERASMUS) oraz uczniów szkól licealnych (program Lekcja w Sądzie), Nocy Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także programu pojedynków sądowych (moot court) dla młodzieży licealnej. Rokrocznie angażuje się charytatywnie z zbiórki darów dla Polaków na wschodzie.

Publikacje w czasopismach naukowych:

KOWALSKI M. (2021), "Sprawność proceduralna sądów administracyjnych – analiza wybranych mechanizmów procesowych ", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, numer specjalny, s. 299-312, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę postępowania administracyjnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2019 r., II OSK 873/19", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6/2020, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2019), "Kognicja sądowoadministracyjna a odmowa powołania na stanowisko sędziego – kilka refleksji na tle postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r. o sygn. akt I OSK 857/17", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 11, issue 3, s. 186-205, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2018), "Tryb uproszczony w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi – pomiędzy jawnością a szybkością postępowania", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 4 (79)/2018, s. 25-35, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2018), "The Regional Trends in the Policies of the Selected Central and Eastern European States and the European Protection Systems of the Rule of Law", Europejski przegląd prawa i stosunków międzynarodowych, 2 (41), s. 70-82, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2016), "Nadużycie prawa do informacji publicznej", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 2(65), s. 49-60, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2016), "Konstytucyjne aspekty wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu RP", Europejski przegląd prawa i stosunków międzynarodowych, 1, s. 9, afiliacja: Inna.

Monografie:

KOWALSKI M. (2019), "Prawo do Sądu Administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2013), "Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka", Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2013), "Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym", Presscom, Wrocław, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

KOWALSKI M., Staśkiewicz U. (red.), (2019), "Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe. Perspektywa 100-lecia. Monografia pokonferencyjna", Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

KOWALSKI M. (2020), "International standards of law for the administrative court in relation to the transformation of the polish administrative judicial model - selected reflections", w:  ДРОЗДОВА А.М.,  ТЕРЕЩЕНКО Е.А., ВОРОТИЛИНА Т.В., ЖУЖГОВ И.В. (red.), Правосознание обучающихся в юридическом вузе в условиях информатизации российского общества, Uniwersytet Federalny Kaukazu Północnego, Stawropol, s. 7-17, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Pełnomocnictwo procesowe", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Pełnomocnik", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Zarządzenia", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Postanowienia", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Odpis uwierzytelniony", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Posiedzenie", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Środki zaskarżania", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2020), "Termin", w: ZYGMUNT NIEWIADOMSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, ROMAN HAUSER (red.), Wielka encyklopedia prawa. Tom XX. Prawo administracyjne, FUNDACJA UBI SOCIETAS IBI IUS, Warszawa, s. ???, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2019), "100 lat przekształceń na przykładzie pozycji ustrojowej polskiego sądownictwa administracyjnego – kilka refleksji", w: Michał Kowalski, Urszula Staśkiewicz  (red.), Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe - perspektywa stulecia, ---, Warszawa, s. 21-44, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2019), "Kompetencje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego związane z działalnością sądów administracyjnych", w: Tomasz Bojar-Fijałkowski (red.), Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym. Teoria i praktyka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 240-254, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2018), "Skarga na przewlekłość postępowania sądowego – przesłanki ustanowienia instytucji i sądowoadministracyjna praktyka jej funkcjonowania", w:  Barbara Bajor (red.), Wyzwania współczesnego prawa: księga pamiątkowa dedykowana SSN Tadeuszowi Szymankowi, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Warszawa, s. 379-395, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2018), "Art. 9a. [Monitoring na terenie gminy]", w: Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski (red.), Ustawy samorządowe. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 159-164, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2017), "Sądowa kontrola administracji - źródła standardu międzynarodowego i strukturalne systemy jego realizacji", w: Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 323-332, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2017), "Prawo do sądu administracyjnego - standard Rady Europy a polska regulacja konstytucyjna ", w: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 566-579, afiliacja: ALK.

KOWALSKI M. (2015), "Ustrój sądownictwa administracyjnego i jego praktyczne znaczenie dla poszczególnych etapów postępowania", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 41, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Udostępnianie akt i informowanie o sprawach ", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 20, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Nadzór Prezesa NSA", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 26, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Kwalifikacja orzeczeń do publikacji w zbiorze urzędowym (II instancja)", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 4, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Rozstrzyganie w przedmiocie prawa pomocy (II instancja)", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 16, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Kwalifikacja orzeczeń do publikacji w zbiorze urzędowym", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 5, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Rozstrzyganie w przedmiocie prawa pomocy", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 53, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Czynności sądowe", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 71, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2015), "Rola i pozycja sędziego sądu administracyjnego", w: prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych , C.H.BECK, Warszawa, s. 47, afiliacja: Inna.

KOWALSKI M. (2013), "Gwarancje procesu sądowoadministracyjnego", w: Małgorzata Czupryk, Mirosław Karpiuk (red.), Kontrola działania oraz bezczynności administracji publicznej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin, s. 83-98, afiliacja: Inna.  

Prof. ALK dr hab. Michał Kowalski posiada 17 letni staż pracy w obszarze praktyki prawniczej. Od dnia 1 września 2004 r. do dnia 1 sierpnia 2011 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego, od 1 sierpnia 2011 r. do 1 grudnia 2019 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego, a od dnia 1 grudnia 2019 r. do chwili obecnej na stanowisku głównego specjalisty – starszego asystenta sędziego w Wydziale Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dniu 9 lipca 2008 r. ukończył szkolenie i zdał na ocenę dobrą plus egzamin końcowy dla asystentów sędziego NSA. Jest autorem blisko 200 projektów uzasadnień orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od dnia 21 lipca 2010 r. jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem Wa-7125, jednak z uwagi na zatrudnienie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ma zawieszone uprawnienie do wykonywania zawodu.