dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg

Katedra Teorii, Filozofii I Historii Prawa
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier nauk technicznych w zakresie informatyki) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa). Jej zainteresowania badawcze obejmują w szczególności prawo nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw w cyberprzestrzeni, prawnokarną ochronę dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, prawo karne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, ochronę danych cyfrowych, techniczne i prawne aspekty kryptografii, a także legislację.

Publikacje w czasopismach naukowych:

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2021), "Sprawozdanie: I ogólnopolska konferencja redaktorów naczelnych, sekretarzy redakcji i wydawców czasopism prawniczych Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 8-12, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2021), "A Report: The First All-Polish Conference for Editors-in-Chief, Editorial Assistants and Publishers of Legal Scientific Journals Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 13-17, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M., Amberg J. (2021), "Pandemia COVID-19 – szwedzkie uregulowania prawne", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2021, s. 144–158, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2021), "Online Child Grooming – kilka uwag na tle pandemii", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 4/2021, s. 72–87, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2019), "Digitalisation of Healthcare and the Problem of Digital Exclusion", Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 27, tom: 27, nr 2, s. 48-63, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), "Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s. 270-286, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), "Odpowiedzialność karna za tzw. cyber rape na gruncie art. 191a k.k.", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s. 113-125, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Technologie informacyjno – komunikacyjne w ochronie zdrowia – problematyka naruszania prywatności", INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 6, 7, s. 28-39, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Prawnokarne regulacje cyberprzestępczości w Polsce: udana harmonizacja czy niewykonalne zadanie?", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2, s. 126-156, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Wolność a bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej – kilka uwag na gruncie jurysprudencji", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (88- 89), s. 200-212, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), "Zmiany w kodeksie karnym na tle postanowień dyrektywy 2011/93/UE", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s. 74-82, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (na tle dyrektywy 2011/93/UE) ", PAŃSTWO I PRAWO, 8(810), s. 52-64, afiliacja: ALK.

NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s. 1-14, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – Special Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 2, s. 1-31, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Prawnokarna ochrona informacji cyfrowej w Polsce", TRANSFORMACJE, 1-2 (68-69) 2011, s. 264-285, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Pornography in Cyberspace - European Regulations", Masaryk University Journal of Law and Technology, 5, 2, s. 261-272, afiliacja: ALK.

Monografie:

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2019), "Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni", Wydawnictwo Poltext, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2021), "Ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym w polskim Kodeksie karnym ", w: M. Cholewa, P. Studnicki (red.), Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdyscyplinarne. Część I, Wydawnictwo "scriptum", Kraków, s. 133-175, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), "Ingerencja władzy publicznej w cyberprzestrzeni. Zabezpieczenie czy naruszenie praw jednostki", w: Lech W. Zacher (red.), Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 111-143, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Global Threat but National Legislation: How to Adapt to the New Cyberspace Society", w: Emilio Viano (red.), Cybercrime, Organized Crime, and Societal Responses: International Approaches, Springer, s. 67-86, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Impact of ICT on the Law", w: Zacher L.  (red.), Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Springer, s. 157-168, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Impact of ICT on the Law ", w: Lech W. Zacher (red.), Technology-Society-Sustainability (Selected Concepts, Issues and Cases) , Springer, s. w druku, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Cyber Risk and Data Protection in Polish Financial Sector ", w: Ruth Taplin (red.), Managing Cyber Risk in the Financial Sector, Routledge, London, s. 130-157, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), "Zagrożenia w cyberprzestrzeni – problemy legislacyjne w prawie karnym", w: P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel  (red.), Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno, s. 112-138, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Cyberprzestępczość - odpowiedzialność karna", w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red.), Człowiek wobec uzależnień. Alkohol-Narkotyki-Dopalacze, ASPRA-JR, Warszawa-Zielona Góra, s. 161-180, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Karalność pornografii dziecięcej w polskim Kodeksie karnym", w: S.Pikulski, M. Romańczuk - Grońska (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza El Set, Olsztyn, s. 333-339, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Prawo w cyberprzestrzeni - nowa treść czy nowa forma?", w: Lech W. Zacher (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki., POLTEXT, Warszawa, s. 565-586, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), "Cyfrowa przyszłość - aspekty prawno-instytucjonalne", w: Lech W. Zacher (red.), Nasza cyfrowa przyszłość (nadzieje, ryzyka, znaki zapytania), PAN - Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 170-191, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), "Konwergencja prawa warunkiem koniecznym w społeczeństwie informacyjnym", w: Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło (red.), Konwergenjca czy dywergencja kultur i systemów prawnych ?, C.H.BECK, Warszawa, s. 293-298, afiliacja: ALK.

SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Legal Protection of Digital Information in the era of Information Warfare", w: Ottis R. (red.), Proceedings of the 10th European Conference on Information Warfare and Security, Academic Publishing Limited, Reading, s. 237-244, afiliacja: ALK.

 

Sekretarz redakcji czasopisma Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem.

Sekretarz redakcji czasopisma Transformacje. Pismo interdyscyplinarne.

Członek Association Internationale de Droit Pénal (od 2012 roku)

Członek założyciel - Polskie Towarzystwo Oceny Technologii (od 2015 roku)

Członek założyciel - Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze (od 2019 roku) Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów ALK (2012-2015)

Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów ALK (od 2025)

Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2020-2024)

Opiekun Studenckiego Prawniczego Koła Naukowego FORUM KLSA