dr hab. Magdalena Olczyk

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor ALK

Publikacje w czasopismach naukowych:

OLCZYK M. (2016), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 października 2015 r., III CZP 70/15", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 939-945, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2016), "Dopuszczalność kontroli wynagrodzenia success fee jako niedozwolonego postanowienia w umowie o odpłatne świadczenie usług prawnych przez adwokata lub radcę prawnego", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s. 25-60, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2015), "Glosa do uchwały SN z dnia 6.12.2012 r., III CZP 72/12", PAŃSTWO I PRAWO, 9, s. 135-143, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2014), "Sytuacja stron najmu lokalu socjalnego w razie zbycia lokalu osobie trzeciej,  niebędącej gminą czy inną jednostką  samorządu terytorialnego", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s. 35-52, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2014), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012, III CSK 300/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s. 773-781, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2013), "Rozliczenia między stronami po odstąpieniu przez konsumenta od umowy w terminie do namysłu na tle Dyrektywy 2011/83/UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s. 25-30, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2013), "Niewykonanie zobowiązania umownego i środki ochrony wierzyciela na gruncie projektu nowelizacji hiszpańskiego kodeksu cywilnego z 2009 r.", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s. 23-40, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2012), "Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 kwietnia 2011 r. III CZP 7/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s. 641-651, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2007), "Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s. 117-135, afiliacja: WSPIZ.

OLCZYK M. (2004), "Problematyka kaucji mieszkaniowej", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s. 5-22, afiliacja: Inna.

OLCZYK M. (2003), "Prywatne prawo bankowe w Hiszpanii", PRAWO BANKOWE, 12, s. 93-103, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

OLCZYK M. (2015), "Sytuacja prawna byłych stron stosunku najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2008), "Najem lokalu mieszkalnego", LEXIS-NEXIS, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2006), "Najem lokalu mieszkalnego", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: Inna.

OLCZYK M. (2006), "Sprzedaż konsumencka", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: Inna.

OLCZYK M. (2006), "Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy . Kodekspostepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw", LEX, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

OLCZYK M. (2004), "Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21kwietnia 2004 dotyczącego Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (komentarz do art. 5, 6, 8, 11, 12-9, 20, 21, 22, 23)", LEX, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

OLCZYK M. (2004), "Komentarz do z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych prawkonsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny (Dz.U. nr 116, poz. 1204)", LEX, Houston, afiliacja: WSPIZ.

OLCZYK M. (2003), "Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.03.113.1069)", LEX, Houston, afiliacja: WSPIZ.

OLCZYK M. (2003), "Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.03.49.408)", LEX, Houston, afiliacja: Inna.

OLCZYK M., ZOLL F. (2003), "Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz", ABC WARSZAWA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

OLCZYK M. (2021), "Komentarz do art. 1-9 K.r.o.", w: Mariusz Fras, Magdalena Habdas (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 25-79, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2020), "Bezprawność zachowania sprawcy jako przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych", w: Marta Romańska (red.), Dobra osobiste i ich ochrona. Komentarze sądowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 223-236, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2020), "Okoliczności wyłączające możliwość przypisania odpowiedzialności za naruszenie dobra osobistego (z wyjątkiem § 6)", w: Marta Romańska (red.), Dobra osobiste i ich ochrona. Komentarze sądowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 237-307, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2020), "Jeszcze o terminie przedawnienia roszczeń w razie odpowiedzialności kilku osób za wyrządzoną szkodę", w: Małgorzata Dumkiewicz, Jerzy Szczotka, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I i II , Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 361-376, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2017), "Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 887-899, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2015), "Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę", w: A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 547-560, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2015), "Czynności sądu w sprawach o ochronę konsumenta niepoinformowanego o prawie do odstąpienia w świetle dotychczasowych i nowych uregulowań", w: D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny  (red.), Ustawa o prawach konsumenta, C.H.BECK, Warszawa, s. 215-228, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2014), "Problematyka zmiany płci metrykalnej osób transpłciowych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich", w:  A. M. Kłonkowska; K. Bojarska (red.), Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty transpłciowości, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, Gdańsk, s. 141-162, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2014), "Sytuacja prawna osób z niepełnosprawnościami w Hiszpanii w związku  z ratyfikacją Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami", w: Dorota Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka  , Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 104-126, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2014), "Organizacja poradnictwa prawnego i obywatelskiego", w: dr Marta Janina Skrodzka (red.), System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych, C.H.BECK, Warszawa, s. 17-48, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2013), "Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych - uwagi po 15 latach funkcjonowania poradni prawnych w Polsce", w: W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna.Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 811-820, afiliacja: ALK.

OLCZYK M. (2007), "rozdział VII pkt. 2 tezy 2-20; rozdział IX, X pkt 1 tezy 3, 10-18, pkt. 2, pkt. 3 tezy 2-18", w: --- (red.), Umowy deweloperskie, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

OLCZYK M. (2006), "Rozdział I pkt.14-15; rozdział III pkt.3 tezy 4-30; rozdział IV pkt.1-8; rozdział V pkt.1-3", w: Zoll F. (red.), Obrót wierzytelnościami, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

OLCZYK M. (2005), "Erbrecht i Familienrecht", w: Liebscher M., Zoll F. (red.), Einführung in das polnische Recht, CH BECK, Warszawa, s. 327-336 i 337-349, afiliacja: Inna.

OLCZYK M. (2005), "komentarz do art. 96-98", w: Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 92A-194, ZAKAMYCZE, Kraków, s. 119-155; 360-363, afiliacja: Inna.

OLCZYK M. (2004), "Rozdział XI", w: --- (red.), Sprzedaż, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 257-289, afiliacja: Inna.

OLCZYK M. (2004), "Rozdział I", w: xxx (red.), Sprzedaż , LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 11-18, afiliacja: Inna.