dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz - Profesor na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa europejskiego oraz arbitrażu handlowego, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w tym dwóch monografii: „Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori” (C.H. Beck 2018) [I nagroda Państwa i Prawa w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne, 2020] oraz „Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym” (Wydawnictwo UŚ 2016) [II nagroda Państwa i Prawa w konkursie na najlepsze prace doktorskie, 2010]. Kilkukrotnie przebywał na zagranicznych stażach badawczych, w tym na Columbia University w Nowym Jorku w ramach stypendium „Mobilność Plus” (2012-2013), na Sorbonie w Paryżu (2008) i w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu (2003, 2007). Laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016). Uczestnik i wykonawca licznych projektów badawczych, w tym zwłaszcza dotyczących prawa arbitrażowego ("Konkurencyność Arbitrażu", 2013-2014; ankietowe "Badania arbitrażu" 2016 i 2019) czy nowych technologii (Hyperloop) i szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze międzynarodowego postępowania cywilnego (ostatnio: "TRAIL: Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law").

Publikacje w czasopismach naukowych:

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2021), "The EU succession regulation: achievements, ambiguities, and challenges for the future", Journal of Private International Law, Vol. 17, issue 1, s. 74-113 , afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2021), "Swobodny przepływ dokumentów w Unii Europejskiej: znaczenie i oddziaływanie rozporządzenia 2016/1191", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, Tom 29 (2021), s. 1-33, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2020), "Highlights and Pitfalls of the EU Succession Regulation", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, Tom 26, s. online, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2020), "Odmowa uznania w Polsce rozwodu talaq na tle prawnoporównawczym", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 27, s. 161- 177, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), "Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi – omówienie wyników badania ankietowego", ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA, 3(47), s. 71-98, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), "Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego – Skarbu Państwa: glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.07.2007 r., III CZP 55/07", POLSKI PROCES CYWILNY, 1, s. 89-107, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), "Transkrypcja aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych", STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, CXI, s. 143–170, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), "Klauzula porządku publicznego a uznawanie zagranicznych orzeczeń, których przedmiotem jest uznanie wyroku lub stwierdzenie jego wykonalności", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 24, s. 21-46, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), "Naruszenie zasady autonomii woli jako podstawa uchylenia wyroku arbitrażowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30.9.2010 r., I CSK 432/10", ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA, 4 (48), s. 41-52, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Uznanie orzeczenia obcego sądu a transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego na przykładzie przysposobienia", METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, VIII, 2, s. 31-46, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r.", ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA, 4(44), s. 65-78, afiliacja: ALK.

Zrałek J., Zrałek J., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), "Arbitraż handlowy w oczach użytkowników –wyniki badań bezpośrednich", ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA, 1(37), s. 47-72, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J. (2016), "O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych", PRZEGLĄD SĄDOWY, 7-8, s. 132-158, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J. (2015), "Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe", PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 79-105, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce", ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA - KWARTALNIK, 1(25), s. 51-77, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego", E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 6, s. 41-60, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach", ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA - KWARTALNIK, 4 (24), s. 79-99, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Porozumienie stron w przedmiocie wyboru wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s. 12-20, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "4th Global ICC YAF Conference, czyli gawędzenie młodych i o młodych na temat międzynarodowego arbitrażu arbitrażowego", E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 3-4 (15-16), s. 75-77, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Jagielska M., Żarnowiec Ł., Kurowski W., Zachariasiewicz M. (2013), "W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III)", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 12, -, s. 165-197, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2012), "Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną - skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 11, s. 115-139, afiliacja: ALK.

Bełdowski J., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Nowy etap harmonizacji prawa umów w UE (cz. I i II)", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s. 8, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "O kierunkach rozwoju wspólnego prawa umów w Europie (Sprawozdanie z konferencji. Katowice, 23-24 IX 2010).", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s. 77-91, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of Investment Dispute Resolution?", Journal of International Arbitration, 29, 2, s. 206-225, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), "Recent Developments in European Private Law: The Influence of European Consumer Law on National Legal Systems", EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW, 19, s. 471-480, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), "Sprawozdanie z konferencji „European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth”", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 4, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), "Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 6, 6, s. 54, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), "Public policy as ground for refusal of arbitral award in Poland", Migelhas Arbitration Review, 5, s. 2, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł. (2009), "Prawo właściwe dla międzynarodowej sprzedaży towarów oraz dla przedawnienia (uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2006 r., I ACa 795/05)", PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s. 21, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), "Zasada niezależności klauzuli arbitrażowej – czy rzeczywiście podlega ograniczeniom?", MONITOR PRAWNICZY, 17, 1, s. 8, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), "Ustanowienie trustu w testamencie lub za pomocą innej czynności prawnej mortis causa pod rządami polskiego prawa spadkowego", REJENT, 19, 2, s. 29, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), "Konwencja rzymska a trusty", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 7, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zrałek J. (2009), "Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?", ADR: Arbitraż i Mediacja, 2, s. 21, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2008), "Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 2, 2, s. 31, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Szpunar M. (2008), "Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych – glosa do wyroku ETS z 18.12.2007 r. w sprawie C-341/05 Laval un Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet i inni oraz do wyroku z 11.12.2007 r.", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s. 11, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2008), "Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05", REJENT, 18, 12, s. 18, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł. (2007), "Dorozumiany wybór prawa - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 1077/00, niepubl", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 1, 1, s. 22, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2007), "Brak związania klauzulą arbitrażową z art. 238 TWE wspólników spółki będącej stroną umowy zawierającej tę Klauzulę - glosa do postanowienia Sądu Pierwszej Instancji z 15.02.2006 r. w sprawie T-448/04 Komisja przeciwko TRENDS, Kontratos, Tillis i in.", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 4, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2007), "Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 1, 1, s. 85-113, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2006), "Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w sprawach dotyczących umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 10, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2004), "Trust w praktyce polskich sądów i notariatu", REJENT, 14, 3-4, s. 20, afiliacja: Inna.

Monografie:

 

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2016), "Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym", WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł., Świerczyński M. (2011), "Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami", LEXIS-NEXIS, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Żarnowiec Ł. (2010), "Prawo prywatne międzynarodowe: Testy", LexisNexis, Warszawa, afiliacja: ALK.

Monografie:

Rozdziały w monografiach:

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2019), "Conflict of Laws Problems in Contracts Entered Into Between Businesses From Poland And China", w: W. Meng, R. Blicharz, E. Rott-Pietrzyk (red.), Legal guide to investment in Poland, CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE, Pekin, s. 150-159, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Komentarz do art. 26 Rzym II", w: M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1021-1026, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Komentarz do art. 35 Rozporządzenia nr 650/2012", w: M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1253-1258, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Komentarz do art. 7 PrPrywM", w: M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 135-154, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Komentarz do art. 67 PrPrywM (trusty)", w: M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 548-559, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2018), "Komentarz do art. 21 Rzym I", w: M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 817-824, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), "National Report: Poland", w: Hrvoje Sikirić, Tomislav Jakšić, Antun Bilić (red.), 35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges, UNIVERSITY OF ZAGREB, Zagrzeb, s. 327-360, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), "Inclusion of Standard Terms in Electronic Form under the CISG", w: I. Schwenzer & L. Spagnolo  (red.), The Electronic CISG. 7th MAA Schlechtriem CISG Conference, Eleven International Publishing, Hague, s. 95-136, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), "Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1074-1092, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2017), "Inkorporacja wzorców umownych w konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów", w: M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer, s. 1025-1040, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2016), "Korupcja w arbitrażu międzynarodowym: zdatność arbitrażowa sporu i prawo właściwe", w: J. Poczobut, A.W. Wiśniewski (red.), Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie, Warszawa, s. 436-458, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), "Trusty", w: Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C, C.H.BECK, Warszawa, s. 699-770, afiliacja: ALK.

PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), "Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law", w: Michael Joachim Bonell, Olaf Meyer (red.), The Impact of Corrupion on International Commercial Contracts, Springer, Szwajcaria, s. 229-265, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Stosunki pracy. VIII.Delegowanie pracowników do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług", w: Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B, C.H.BECK, Warszawa, s. 498-528, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Klauzula porządku publicznego", w: Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A, C.H.BECK, Warsaw, s. 469-508, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Klauzula porządku publicznego", w: Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A, C.H.BECK, Warsaw, s. 469-508, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Postępowania postarbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych", w: Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), DIAGNOZA ARBITRAŻU: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Sąd Arbitrażowy przy KPP Lewiatan, Wrocław, s. 402-581, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Poland", w: Carlos Esplugues Mota (red.), Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. II. Cross-Border Mediation, Intersentia, Cambridge, s. 273-304, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), "The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014 ", w: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.), Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 107-140, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Kolizyjnoprawne zagadnienia mediacji transgranicznych", w: M. Margoński, M. Krzymuski (red.), Znad granicy ponad granicami. Księga Dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, C.H.BECK, Warszawa, s. 423-446, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów prawa sprzedaży a krajowe przepisy imperatywne", w: J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 372-390, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Instrument opcjonalny. Wspólne europejskie prawo sprzedaży", w: Wojciech Popiołek (red.), System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe, C.H. BECK, Warszawa, s. 37-42, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Stosunki powiernicze", w: Wojciech Popiołek (red.), System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe, C.H. BECK, Warszawa, s. 1060-1085, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Perspectives for the European Optional Instrument Regarding Common Law of Contracts", w: J. Kotásek,, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata (red.), Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Civil Law on the Cross-roads, Masarykova Univerzita Pravnicka Fakulta, Brno, s. 23, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Komentarz do art. 272-274, 340(1) TFUE", w: A. Wróbel, J. Łacny, D. Kornobis-Romanowska (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz 2012, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 50, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2011), "Poland", w: Esplugues C., Iglesias J.L., Palao G. (red.), Application of foreign law, SELLIER, Monachium, s. 275-299, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), "Komentarz do art. 238-240 i 288(1) TWE", w: Wróbel A. (red.), Komentarz do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, LexisNexis, Warszawa, s. 50, afiliacja: ALK.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2009), "Metodologia przygotowania do konkursów dotyczących symulacji postępowań na przykładzie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition w Wiedniu (+ przykładowy scenariusz konkursowego moot courtu)", w: Namysłowska-Gabrysiak B. (red.), Studencka Poradnia Prawa - Podręcznik dla opiekunów, C.H. BECK, Warszawa, s. 40, afiliacja: Inna.

DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2008), "Trust i inne stosunki powiernicze – potrzeba zmian w polskim prawie prywatnym?", w: Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Europeizacja prawa prywatnego - księga pam. z konferencji „II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 26, afiliacja: Inna.  

 

  • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, w Sądzie Arbitrażowym przy Prokuratorii Generalnej, oraz w postępowaniach ad hoc (w tym pod regulaminem UNCITRAL).
  • Członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Lewiatan w latach 2014-2017.
  • Uznany w kraju ekspert w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego i arbitrażu handlowego.
  • Radca prawny. Doradza klientom w sprawach cywilnych i handlowych, w szczególności w obszarze stosunków międzynarodowych i sporach o charakterze transgranicznym, zwłaszcza w postępowaniach arbitrażowych.
  • Autor opinii i ekspertyz dla przedsiębiorców i osób indywidualnych, a także spółek skarbu państwa i administracji rządowej. Jako biegły z zakresu prawa obcego (systemy anglo-amerykańskie) przygotowywał opinie dla sądów polskich, a jako ekspert z zakresu prawa polskiego – dla sądów zagranicznych oraz międzynarodowych trybunałów arbitrażowych.