dr hab. Łukasz Gruszczyński

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Łukasz Gruszczyński – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką międzynarodowego prawa gospodarczego oraz międzynarodowego prawa ochrony zdrowia publicznego. Uzyskał tytuł doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś habilitację w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie). Laureat sześciu konkursów Narodowego Centrum Nauko, aktualnie realizuje dwa granty w ramach programu OPUS dotyczące transformacji międzynarodowych stosunków handlowych. Współpracuje również z Instytutem Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk w ramach dużego europejskiego projektu dotyczącego populizmu (DEMOS). Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie w wydawnictwie Oxford University Press oraz liczne publikacje w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Jego ostatnia książka ukazała się pod koniec 2019 r. w wydawnictwie Edward Elgar Publishing (The Regulation of E-cigarettes: International, European and National Challenges). Profesor Gruszczyński jest również redaktorem prowadzącym anglojęzycznego rocznika Polish Yearbook of International Law.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

1) zajęcia dydaktyczne:

· 2017–2018: prowadzenie zajęć na National University of Public Service (Budapeszt), przedmioty: Legal System of the EU, European Institutions – Law and Decision-making, zajęcia prowadzone w ramach 6-miesięcznego stypendium badawczo-dydaktycznego

· 2016–2017: prowadzenie zajęć na Wydziale Prawa Pázmány Péter Catholic University (Budapeszt), przedmioty: EU Law 1: Institutions, Single Market Law, WTO Law, zajęcia prowadzone w ramach rocznego stypendium badawczo-dydaktycznego

· 2017: prowadzenie zajęć jako profesor wizytujący na Wydziale Prawa Central European University (Budapeszt), przedmiot: WTO/GATT Law

· 2014–2016: prowadzenie zajęć na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurichu jako professor wizytujący w ramach szkoły letniej BHRICO (‘Business and Human Rights – Interdisciplinary Challenges and Opportunities’), przedmioty: Trade Law & Labour Rights, Human Rights & Free Trade Agreements, International Economic Law and Right to Food

· 2011–2020: prowadzenie zajęć na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Global MBA (wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego, Dongbei University of Finance and Economics (Chiny) and Technische Hochschule Köln (Niemcy), przedmiot: European Business Law

· 2010–2019: prowadzenie zajęć na Akademii Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych International Commercial Law, przedmioty: Introduction to EU Law, WTO/GATT Law

· 2010–2017: prowadzenie zajęć na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, przedmioty: Publiczne prawo międzynarodowe, Organizacje międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej

2) konkursy studenckie:

· 2014 - 2015 sędzia w konkursie studenckim Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (runda w Polsce oraz Argentynie)

· 2014 - 2017 członek ELSA Academic Board odpowidzialny za nadzór nad międzynarodowym konkursem studenckim ELSA WTO Moot Court Competition

· 2011 – 2016 sędzia w międzynarodowym konkursie studenckim ELSA WTO Moot Court Competition

· 2010 współautor problemu prawnego w międzynarodowym konkursie naukowym ELSA WTO Moot Court Competition

3) inne

· 2017 nagroda III stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej za osiągnięcie w działalności edukacyjnej (za podręcznik Międzynarodowe prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016).

· 2016 podręcznik – Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Międzynarodowe prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Publikacje w czasopismach naukowych: 

 • (wraz z: Melillo M.), "The Vaping Crises in the United States: A Regulatory Failure?", THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 2020, Vol. 11, Issue 1, s. 131-140 

 • "The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift?", THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 2020, online 

 • (wraz z: Melillo M.), "The FCTC dilemma on heated tobacco products", GLOBALIZATION AND HEALTH, 2020, online 

 • "Covid-19 et commerce international : turbulences temporaires ou changement de paradigme?", Revue européenne du droit - Le Grand continent, juin 2020, s. 38-41 

 • "The EU regime for e-cigarettes: A rationale compromise or regulatory failure?", JOURNAL OF HEALTH INEQUALITIES, 2018, 4 (2), s. 62-67 

 • (wraz z: Melillo M.), "The FCTC and its role in WTO law: Some remarks on the WTO plain packaging report", THE EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 2018, vol. 9 iss.3, s. 564-574 

 • (wraz z: Lawrence J.) "Trump, International Trade and Populism", NETHERLANDS YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 2018, 49, s. 19-44 

 • "COPing with the global tobacco epidemic: FCTC COP7 and its implications", EUROPEAN JOURNAL OF RISK REGULATION, 2017, vol. 8 iss. 2, s. 428-436 

 • "Tobacco and International Trade: Recent Activities of the FCTC Conference of the Parties", JOURNAL OF WORLD TRADE, 2015, vol. 49 iss.4, s. 665-684 

Monografie: 

 • "Regulating Health and Environmental Risk under WTO Law. A Critical Analysis of the SPS Agreement", Oxford University Press, Londyn 2010 

Redakcja monografii: 

 • (red.), "The Regulation of E-cigarettes: International, European and National Challenges", Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019 

 • (wraz z: Werner W.) (red.) "Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation", Oxford University Press 2015 

Rozdziały w monografiach: 

 • „The role of IEL dispute settlement bodies in reinforcing the sovereign rights of States in the field of tobacco control ", w: M.E. Gispen,  B. Toebes (red.), Human Rights and Tobacco Control, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, s. 190-207 

 • (wraz z: A. Pudło-Jaremek), "Regulating e-cigarettes at the EU level", w: Ł. Gruszczyński (red.), THE REGULATION OF E-CIGARETTES. International, European and National Challenges, Edward Elgar Publishing, 2019, s. 150-174 

 • (wraz z: Menkes M.), "Legality of the EU trade sanctions imposed on the Russian Federation under WTO law ", w: W. Czapliński, S. Dębski, R. Tarnogórski Wierczyńska  (red.), The Case of Crimea’s Annexation under International Law, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2017, s. 237-257 

Prof. ALK dr hab. Łukasz Gruszczyński - wśród osiągnięć dydaktycznych Profesora należy wspomnieć o prowadzeniu zajęć z zakresu prawa międzynarodowego, prawa europejskiego oraz międzynarodowego prawa handlowego w licznych ośrodkach zagranicznych i krajowych. Prof. Gruszczyński uczestniczy również aktywnie w prawniczych konkursach studenckich – zarówno jako autor problemu konkursowego, jak i jako sędzia oraz recenzent.

Research Fellow - Instytut Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk (2016 - do chwili obecnej)

International Chair - National University of Public Service (2017/2018)

Adiunkt - Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány (2016/2017)

Adiunkt - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (2010-2017)

Adiunkt, profesor INP PAN - Instytut Nauk Prawnych PAN (2008-2019)

Visiting professor - American University of Central Asia, Central European University, University of Zurich - Law Department, OSCE Academy, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Członek International Law Association (od 2013), Society of International Economic Law (od 2008) oraz European Society of International Law (od 2015), w ramach tego ostatniego członek Audit Committee