dr hab. Krzysztof Kalicki

Katedra Bankowości, Ubezpieczeń I Ryzyka
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Krzysztof Kalicki - autor niemal stu publikacji z dziedziny finansów i bankowości- monografii, rozdziałów w monografiach naukowych oraz publikacji w czasopismach naukowych. Aktywny członek konferencji krajowych i międzynarodowych. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Tam też uzyskał tytuł doktora habilitowanego i przez wiele lat pracował jako wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych. Charakter dorobku naukowego prof. Kalickiego odpowiada efektom kształcenia prowadzonych zajęć dydaktycznych. Ostatnia aktywność: analizy i publikacje dotyczące sektora bankowego oraz specyficznie kwestii kredytów walutowych i ich wpływu na sektor bankowy. Prowadzenie wykładów oraz publikacja artykułów dotyczących funkcjonowania rynków walutowych, międzynarodowych rynków finansowych, produktów bankowych i zarządzania ryzykiem. Działalność popularyzatorska i polemiczna - wywiady prasowe, konferencje środowiskowe, naukowe, udział w panelach popularyzujących problemy banków. Współpraca i/lub udział we władzach instytucji działających na rzecz sektora finansowego jak ZBP, miesięcznik Bank, WIB, International Banking Forum.

Publikacje w czasopismach naukowych:

KALICKI K., Górska A. (2019), "Rynek walutowy a oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w walutach obcych", BEZPIECZNY BANK, nr 3 (76), s. 54-74, afiliacja: ALK.

KALICKI K., Krześniak A. (2011), "Kryzys a stabilność międzynarodowych rynków aktywów finansowych", KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 29, s. 46-69, afiliacja: ALK.

KALICKI K. (2009), "Silnik bankowego biznesu", GAZETA BANKOWA, 23, s. 42-43, afiliacja: ALK.

KALICKI K. (2009), "Moja opcja na opcje walutowe", RZECZPOSPOLITA, 1, s. b16, afiliacja: Inna.

KALICKI K. (2008), "Wędrujący świat", BANK, 5, s. 104-115, afiliacja: Inna.

KALICKI K. (2008), "Czy Polska gospodarka jest trwale gotowa do wprowadzenia waluty euro?", FORUM BANKOWE, 12.03.2008, s. -, afiliacja: WSPIZ.

KALICKI K. (2007), "Znaczenie SEPA dla klientów korporacyjnych polskich banków", BANKING, INSURANCE & CAPITAL MARKETS, 25-26.10.2007, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KALICKI K., Danilewicz A. (2007), "Corporate Governance and Institutional Investors. Deutsche Bank - approach and practice", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

KALICKI K. (2005), "The most important market in Central Europe, Polish Market", POLISH MARKET, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KALICKI K. (2004), "Growth will boost another wave", POLISH MARKET, ---, s. 52, afiliacja: WSPIZ.

KALICKI K. (2003), "Oblicza konsolidacji: I lokalnie i globalnie", GAZETA BANKOWA, ---, s. 25, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

KALICKI K. (2003), "Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

KALICKI K. (2003), "Perspektywy przystąpienia do EMU nowych państw UE - spojrzenie DB", xxx, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

KALICKI K. (2019), "Strategia transformacji sektora bankowego ", w: G. W. Kołodko, J. Tomkiewicz (red.), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 240-266, afiliacja: ALK.

KALICKI K. (2019), "Makroekonomiczne i branżowe uwarunkowania szoku regulacyjnego oraz obciążeń daninami publicznymi sektora bankowego", w: L. Kurkliński, B. Lepczyński  (red.), Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce: konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa, s. 31-50, afiliacja: ALK.

KALICKI K. (2018), "Wpływ regulacji i obciążeń finansowych na sektor bankowy w UE i w Polsce", w: Jakub Górka (red.), System finansowy w multiperspektywie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 71-102, afiliacja: ALK.

KALICKI K., Antczak J. (2014), "Wpływ Bazylei III/CRD4 na sytuację sektora bankowego", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 239-268, afiliacja: ALK.

KALICKI K., Antczak J. (2014), "Impact of Basel III/CRD4 on the Situation in the Banking Sector", w: Grzegorz W. Kołodko  (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 161-182, afiliacja: ALK.

KALICKI K. (2012), "Wpływ Bazylei III na stabilność sektora bankowego", w: Alińska A. (red.), Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. 127-146, afiliacja: ALK.

KALICKI K., Krześniak A. (2010), "Polityka pieniężna w strefie euro i USA a ceny aktywów w świetle kryzysu", w: G.W. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, POLTEXT, Warszawa, s. 155-185, afiliacja: ALK.  

Funkcje we władzach instytucji finansowych:

Od 23.05.2019 Wiceprzewodniczący Rady Banku DB Polska SA

Do 30.04.2019 Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A .Szef Grupy Deutsche Bank w Polsce

Od 13.07.1999 do 2018 roku Członek Rady Nadzorczej DB Securities SA

2014-2020 Członek Rady Związku Banków Polskich

Rady Programowe:

Wiceprzewodniczący Rady Programowej International Banking Forum

Członek Rady Programowej miesięcznika Bank

Członek Rady Programowej Warszawski Instytut Bankowości