dr hab. Joanna Kielin-Maziarz

Zakład Prawa Konstytucyjnego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Joanna Kielin-Maziarz

– Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Zakładu Prawa Konstytucyjnego. W 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2015r., na podstawie kolokwium habilitacyjnego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2007r. po odbyciu studiów w College of Europe otrzymała tytuł Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w języku polskim, angielskim i francuskim, w tym monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, recenzji, a także współredaktorką monografii.

Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, podczas których wygłosiła referaty naukowe, w tym kilkanaście w języku angielskim.

 Od 2009 r. należy do Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz do IACL: The International Association of Constitutional Law. Od 2011 r. jest uczestnikiem International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Od 2012 r. wchodzi w skład The Center for the Theory and Philosophy of Human Rights. Od 2019 r. jest członkiem Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego. W 2021 weszła w skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Jest członkiem Rady Naukowej „Gubernaculum at Administratio.” Recenzent czasopism: „Studia Wyborcze”, „Studia Prawnicze KUL”, „Krytyka Prawa”. Adwokat Izby Warszawskiej.

 

Projekty badawcze:

  • Praworządność w Agendzie 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju (2020 - trwający)
  • Zasada zrównoważonego rozwoju – jej normatywność w aspekcie prawnoporównawczym (2018–2019)
  • Realizacja zasad konstytucyjnych (2016–2017)

Publikacje w czasopismach naukowych:

KIELIN-MAZIARZ J. (2021), "Istota wolności i praw w wybranym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym prawa własności", Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 5 (63)/2021, s. 247-258, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2021), "Recenzja: Konstytucje Irlandii i ich ewolucja 1919–2019", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, tom 13. nr 1/2021, s. 281–284, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2021), "Problem niezawisłości sędziów pokoju", Przegląd Konstytucyjny, 4, s. 30-59, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2021), "The ‘Right to the City’ and the New Urban Agenda Habitat III", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 4/2021, s. 119–137, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2020), "Zasada zrównoważonego rozwoju – uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 12 (1), s. 206-228, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Rozporządzenie REACH w świetle zasady ostrożności", PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s. 161-183, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s. 2-7, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Environmental Management and Sustainable Development", TRANSFORMACJE, 3-4 (78-79), s. 250-259, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie dla realizacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji i produkcji Unii Europejskiej", STUDIA PRAWNICZE KUL, 3(55), 3(55), s. 57-73, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan", International Journal of Public Law and Policy, 3, 3, s. 276-286, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, 1, s. 9-28, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Recenzja: Kodeks wyborczy - wstępna ocena. red. K. Skotnicki", STUDIA WYBORCZE, 13, 13, s. 79-87, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Nowe rozporządzenie EMAS III", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 760, 10 (760), s. 23-29, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Nowe rozporządzenie w sprawie wspólnotowego oznakowania ekologicznego", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 746, 8, s. 12-22, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów", PRZEGLĄD SEJMOWY, 99, 4, s. 261-272, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Realizacja koncepcji najlepszych dostępnych technik w prawie wspólnotowym", PRAWO I ŚRODOWISKO, 2 (62)/10, s. 75-81, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariuszy publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, 81, 81, s. 43-65, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2009), "Funkcjonowanie systemu EMAS w Unii Europejskiej", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 7/8(61/62), s. 111-120, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2006), "System EMAS oraz zasady jego wdrażania", Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, III, 1, s. 67-75, afiliacja: ALK.

Monografie:

KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej", KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Environmental Management as an Exemplification of the European Union Law Principles", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (red.), (2014), "Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (red.), (2011), "Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

KIELIN-MAZIARZ J. (2021), "Konsekwencje pandemii 2020/2021 dla realizacji przez samorząd terytorialny Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 w obszarze kształtowania bezpiecznych i zrównoważonych miast (Cel 11)", w: Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska (red.), Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 251-280, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2021), "Formy účasti občanov na výkone spravodlivosti podľa poľského právneho poriadku, súdov a zmierovacích sudcov", w: L. Orosz, S. Grabowska, T. Majerčák (red.), Ústavné dni, Úvahy o zmenách v ústavnej úprave moci a ich dopady na rozhodovaciu činnost' Ústavného súdy Slovenskej republiky - IX. ústavné dni, Univerzita Pavla Josefa Šafárika, Koszyce, s. 172-191, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2020), "Wyzwania dla miast płynące z zobowiązań międzynarodowych w kontekście zrównoważonego rozwoju", w: K. Skotnicki (red.), Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, Uniwersytet Łódzki, s. 265-278, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2017), "Can the EU Sustainable Consumptionand Production Action Plan Realizethe Sustainable Development Principle?", w: Zacher L.  (red.), Technology, Society and Sustainability, Springer, s. 309-321, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Tryb wyboru prezydenta RP ", w: J. Wawrzyniak, J. Kielin- Maziarz  (red.), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Wolters Kluwer, s. , afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Czy koncepcja zrównoważonego rozwoju ogranicza wolność działalności gospodarczej?", w: R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik (red.), Działalność gospodarcza w obszarach chronionych , WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 69-85, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Kodeks wyborczy – procedura głosowania przez pełnomocnika", w: Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor (red.), Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, WSEI, Lublin, s. 147-159, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan ", w: Sylvia Kierkegaard (red.), Law, Governance and World Order, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, Ateny, s. 236-246, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - negatywna wolność zrzeszania się ", w: Jerzy Jaskiernia (red.), EFEKTYWNOŚĆ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA OBSZARY ANALIZY SKUTECZNOŚCI EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Adam Marszałek, Toruń, s. 105-117, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Konstytucyjna ochrona organizacji społecznych - kilka uwag", w: K. Spryszak, R. Czarny (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Jerzego Jaskierni, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Toruń, s. 767-775, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej – wybrane problemy", w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Dekada Harmonizacji w Prawie Ochrony Środowiska, KUL, Lublin, s. 63-81, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Prawa kobiet w Wielkiej Brytanii", w: W. Sokolewicz, L. Kondratiewa-Bryzik (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 109-121, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Konstytucyjna zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości", w: J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom 1: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Warszawa, s. 590-606, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wybrane aspekty)", w: N.Szczęch (red.), Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia wydziału prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, WYŻSZA SZKOŁA MENEDŹERSKA, Legnica, s. 79-90, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J., Kasperek A. (2010), "Nauczanie przedmiotów prawniczych w szkole ", w: Pankowska D., Sokołowska-Dzioba T. (red.), Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 120-135, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Bezpieczeństo ekologiczne w ramach relizacji europejskiej i polskiej polityki ochrony środowiska", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II Bezpieczeństwo, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 239-268, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 117-130, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Wpływ Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej", w: Jaskiernia J. (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Toruń, s. 398-412, afiliacja: ALK.  

Prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz prowadzi zajęcia na kierunku prawo i administracja, z prawa konstytucyjnego, prawa ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim), w tym zajęcia dla studentów z wymiany międzynarodowej oraz z legislacji. Jest opiekunem naukowym doktoratów. Posiada międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła zajęcia w ramach wymiany nauczycieli akademickich (program ERASMUS).