dr hab. Jerzy Kranz

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Profesor nadzwyczajny

prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. Prawnik, dyplomata i naukowiec, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa międzynarodowego i UE. Członek kilku delegacji polskich w rokowaniach międzynarodowych, w latach 2001–2002 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w RFN. Związany również ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

Publikacje w czasopismach naukowych:

KRANZ J. (2021), "Polska pod rządami hybrydowej praworządności", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9/2021, s. 38-45, afiliacja: ALK.

BARCZ J., KRANZ J. (2020), "Niedobry wyrok w niefortunnym czasie (uwagi na tle wyroku FTK z 5.05.2020 r.)", PAŃSTWO I PRAWO, Nr 9/2020 [895], s. 23-46, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2020), "Reparacje wojenne i roszczenia indywidualne w kontekście relacji polsko-niemieckich", PAŃSTWO I PRAWO, 3/2020, s. 5-28, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2020), "Kriegsbedingte Reparationen und individuelle Entschädigungsansprüche im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen", Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht, 80, 2, s. 325-377, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2018), "Unia Europejska – kilka uwag o fundamentach prawnych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10, 1/2018, s. 98-135, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2018), "Wollt ihr den totalen Krieg? Political, Moral and Legal Aspects of the Resettlement of German Population After World War II", POLISH REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, vol. 7,  nr 2, s. 9-119, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2014), "Imperialism, the Highest Stage of Sovereign Democracy: Some Remarks on the Annexation of Crimea by Russia", ARCHIV DES  VÖLKERRECHTS, 52, 2, s. 205-221, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2014), "Kilka uwag na tle aneksji Krymu przez Rosję", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 23-40, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2014), "Sapere auso (To one who dared to be wise) On the fifth anniversary of the death of Krzysztof Skubiszewski", POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, XXXIV, s. 15-34, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2013), "Gibt es ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union?", ARCHIV DES  VÖLKERRECHTS, 51, 4, s. 403-425, afiliacja: ALK.

KRANZ J., BARCZ J. (2013), "Powierzenie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej a Traktat o Europejskim Mechanizmie Stabilności i Traktat o unii fiskalnej. Uwagi w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12", PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s. 23-47, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2012), "Kilka uwag o federalizmie i suwerenności w kontekście Unii Europejskiej", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s. 109-115, afiliacja: ALK.

KRANZ J., Wyrozumska A. (2012), "Powierzenie Unii Europejskiej niektórzych  kompetencji a Traktakt fiskalny", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s. 20-36, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2012), "Deficyt demokracji w Unii Europejskiej?", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 3, s. 5-12, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Die völkerrechtliche Verantwortlichkeitfür die Anwendung militärischer Gewalt", ARCHIV DES  VÖLKERRECHTS, 3(48), s. 281-338, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Standardy przypisania w kontekście miedzynarodowoprawnej odpowiedzialności za użycie siły zbrojnej", KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO, 3-4, s. 7-71, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Pamięci Krzysztofa Skubiszewskiego (1926–2010)", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s. 7-14, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Krzysztof Skubiszewski 1926-2010", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s. 97-101, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Spomienka na Krzysztofa Skubiszewskeho (1926-2010)", PRAVNY OBZOR, 3, s. 257-261, afiliacja: ALK.

KRANZ J., Wawrzyniak E. (2009), "Kilka uwag o umowie polsko-amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s. 37-49, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2008), "Closely watched Georgia", Polish Quarterly of International Affairs, 4, s. 61-78, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2008), "Gruzja pod specjalnym nadzorem", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s. 45-62, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2008), "Der Kampf um den Frieden und sein besonderer Facilitator. Anmerkungen zur Georgienkrise", Archiv des Völkerrechts, Bd. 46 (2008), 4, s. 481-501, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2007), "Traktat reformujący UE – podejmowanie decyzji w Radzie większością kwalifikowaną", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s. 35-50, afiliacja: WSPIZ.

KRANZ J. (2007), "Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s. 45-58, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2006), "The Use of Armed Force - New Facts and Trends", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 3, s. 68-98, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2006), "Unia Europejska - zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s. 27-58, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2006), "Dostęp do sądu a świadczenie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 62-74, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2006), "The European Union - Understanding the Need and the Need to Understand", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1, s. 5-36, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2006), "Użycie siły zbrojnej - nowe fakty i tendencje", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 3, s. 68-100, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2005), "Spór o głosowanie w Radzie a projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy", STUDIA Z DZIEDZINY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, 5, s. 5-58, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2005), "Polsko-niemieckie cienie przyszłości", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s. 5-47, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2003), "Oczekiwania i rzeczywistość: uwagi o współpracy polsko-niemieckiej", RAPORTY I ANALIZY, 5/03, s. 1-42, afiliacja: Inna.

Monografie:

BARCZ J., KRANZ J. (2019), "Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i praktyki", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2015), "Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym ", DOM WYDAWNICZY ELIPSA , afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2014), "Die Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung: Rechtliche, politische und ethische Dilemmata", WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2013), "Przekazanie kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej w świetle praktyki Polski, Niemiec i Francji", WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2013), "Jak postrzegać Unię Europejską? Kilka podstawowych pojęć i problemów", ELIPSA, Warszawa, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2013), "Wysiedlenie ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej: krzywda czy bezprawie?", ELIPSA, Warszawa, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2009), "War, Peace or Appeasement?", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2007), "Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej", Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", Kilonia, afiliacja: Inna.

KRANZ J. (2006), "Wojna, pokój czy uspokajanie? Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej", CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH, Warszawa, afiliacja: Inna.

KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), "Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową", PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: Inna.  

Redakcja monografii:

KRANZ J. (red.), (2009), "Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (red.), (2006), "Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: Inna.

KRANZ J., BARCZ J. (red.), (2006), "Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

KRANZ J. (2021), "Kilka uwag o tzw. pozycjach prawnych RFN w kontekście polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku", w: Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz (red.), Akt historyczny. 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 55-71, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2021), "Traktat normalizacyjny między Polską a RFN z 7 grudnia 1970 r. albo o znaczeniu odwagi w polityce", w: J. Barcz, K. Ruchniewicz (red.), Akt Normalizacyjny. 50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL–RFN z 7 grudnia 1970 roku, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa/Wrocław, s. 90-111, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2019), "Zachodnia granica Polski jako zakładnik zjednoczenia Niemiec", w: Elżbieta Mreńca (red.), Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesne: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, Vizja Press, Warszawa, s. 323-340, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2018), "Kilka uwag o „zmierzchu” państwa we współczesnym świecie", w: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes (red.), Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego , Wydawnictwo C.H. Beck, s. 25-36, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2016), "La frontiere polono-allemande apres 1945 – un contentieux historique dans une perspective contemporaine", w: Pierre d'Argent (red.), Droit des frontieres internationales, Editions A. Pedone, Paris, s. 103-126, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2015), "Schuld und Verantwortung, Wunden und Narben: War die Vertreibung Unrecht?", w: Christoph Koch (red.), War die «Vertreibung» Unrecht? Die Umsiedlungsbeschlüsse des Potsdamer Abkommens und ihre Umsetzung in ihrem völkerrechtlichen und historischen Kontext, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, s. 53-120, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2014), "L'affaire Allemagne contre Italie ou les dilemmes du droit et de la justice", w: A. Peters, E. Lagrange, S. Oeter, Ch. Tomuschat  (red.), Immunities in the Age of Global Constitutionalism, MARTINUS NIJHOFF, s. 116-130, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2011), "Zbrojny konflikt rosyjsko-gruziński (2008) w świetle prawa międzynarodowego", w: praca zbiorowa (red.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konflikt Rosyjsko-gruziński w roku 2008, Akademia Marynarki Wojennnej, s. 61-86, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2011), "Temu, który ośmielił się być mądrym", w: Roman Kuźniar (red.), Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 83-104, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2011), "Deutsch-polnische Rechtskontroversen. Versuch einer Synthese .", w:  Witold M. Góralski (red.), Historischer Umbruch und Herausforderung fur die Zukunft, ELIPSA, Warszawa, s. 471-519, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Świat niebezpieczny inaczej", w: W. Sokolewicz (red.), Krytyka prawa. Bezpieczeństwo, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 13-34, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Notion d'egalite - quelques observations generales", w: W. Hoff (red.), Krytyka prawa. Równość, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2010), "Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu", w: S. Sowiński, J. Węgrzecki (red.), Suwerenność państwa i jej granice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, Warszawa, s. 15-46, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2009), "Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej", w: Kranz J. (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 81-242, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2009), "Świat niebezpieczny inaczej", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 13-34, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2008), "Aus der Geschichte lernen: Polen und Deutsche nach der historischen Wende in Europa", w: Hrsg. von Ch. Joerges, M. Mahlmann. U. K. Preuß (red.), Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit” und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas, Wiesbaden, Niemcy, s. 321-334, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2008), "Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w Radzie", w: Barcz J. (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Warszawa, s. 155-176, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2008), "Deutsch-polnische Geschichtsdebatten und die deutschen Rechtspositionen", w: Strobel T., Maier R. (red.), Das Thema Vertreibung und die deutsch-polnischen Beziehungen in Forschung, Unterricht und Politik, Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung, Niemcy, s. 85-106, afiliacja: ALK.

KRANZ J. (2007), "Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Prezydencja niemiecka astan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 109-130, afiliacja: WSPIZ.  

Prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz – prowadzi wykłady i seminaria z prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa dyplomatycznego i konsularnego, międzynarodowej ochrony praw człowieka. Przygotowanie zestawu materiałów dydaktycznych w dziedzinie prawa dyplomatycznego i prawa konsularnego oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka. Opieka naukowa w ramach przygotowywanych prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich na ALK (trzy prace magisterskie z wyróżnieniem – 2018).

2000 – 2001         Podsekretarz Stanu, MSZ 

1998 – 1999         Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego, MSZ