dr hab. Jan Chmielewski

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski - Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, Sekretarz w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Radca prawny. Pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, a także w prawie administracyjnym (ustrojowym i materialnym), w tym w prawie leśnym, prawie ochronie środowiska oraz prawie ochrony przyrody. Autor szeregu opracowań, w tym m. in. glos, monografii oraz artykułów naukowych. Uczestnik projektów naukowych finansowanych ze środków m. in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Projekty badawcze:

· Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym (Gospostrateg hyperloop) (01.05.2019 – 30.04.2020). Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach wykonywania projektu analizowano m.in. regulacje z zakresu prawa ochrony środowiska mające znaczenie dla wprowadzenia w Polsce przestrzennej kolei niskociśnieniowej (hyperloop).

· Wolność gospodarcza w prawie krajowym w świetle wymogów prawa europejskiego – projekt badawczy realizowany w latach 2013 – 2016 w ramach działalności statutowej.

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

CHMIELEWSKI J. (2021), "Niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnego wniesionej przez organ, który wydał decyzję administracyjną w pierwszej instancji. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r., II OSK 3381/19", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8/2021, s. 208-222, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2021), "Naczelny Sąd Administracyjny - przegląd orzecznictwa (styczeń-czerwiec 2021 r.)", PALESTRA, 7-8/2021, s. 144-157, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2021), "Niedopuszczalność skargi na uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia „ideologii LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym. Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 30.09.2019 r., II SA/Ke 650/19", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2/2021, s. 142, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2020), "Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2019 r., I FSK 1007/16", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8/2020, s. 180-194, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J., Bełczewski A. (2020), "Koncepcja polskiego sądownictwa administracyjnego - ujęcie historyczne", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 3/2020, s. 27-48 , afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2020), "Zasada ogólna oceny urzędów administracyjnych i ich pracowników (art. 14a KPA) – analiza krytyczna", MONITOR PRAWNICZY, 9/2020, s. 456-457, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2019), "Problematyka prawna uciążliwości zapachowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 3/2019, s. 52-64, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2019), "Pojęcie lasu w ustawie o lasach – próba konceptualizacji", PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 3/2019, s. 38-50, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2019), "Dopuszczalność zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie art. 155 k.p.a. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2017 r., II SA/Po 743/16", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 184-200, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2019), "Opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w administracyjnym postępowaniu dowodowym ", MONITOR PRAWNICZY, 20, s. 1098-1104, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2019), "Jawność postępowania administracyjnego a zasada zaufania do władz publicznych – kontekst społeczny i normatywny", PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 7-8, s. 44-57, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2018), "Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania", PRAWO I ŚRODOWISKO, 3(95), s. 86-95, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2018), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 października 2017 r., II SA/Sz 749/17", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 192-202, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2018), "Czynności niecierpiące zwłoki podejmowane w czasie trwania sporu o właściwość między organami administracji publicznej", MONITOR PRAWNICZY, 13/2018, s. 698-704, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2017), "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (IV SAB/Wa 457/15)", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 62-73, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), "Instytucjonalna ciągłość i zmiana w społeczności lokalnej. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s. 99–128, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Runo leśne w polskim porządku prawnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda", PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s. 29-54, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Obszar chronionego krajobrazu w systemie prawa ochrony przyrody", PRAWO I ŚRODOWISKO, 3 (87), s. 71-76, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Constitutional Basis of Polish Forest Law", POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 6, s. 7-22, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Autokontrola decyzji organu I instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 8, 4, s. 2-21, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Przekazanie sprawozdania po terminie", PRAWO I ŚRODOWISKO, 4, s. 117-120, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Z problematyki aktów planistycznych w prawie administracyjnym - na przykładzie planów i uproszczonych planów urządzenia lasów", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10, s. 51-63, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "O preambule aktu normatywnego – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych", ADMINISTRACJA. TEORIA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA, 1 (42), s. 58-79, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 lipca 2014 r., IV SA/Po 223/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LX, 4, s. 504-510, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Glosa do wyroku wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r., IV SA/Wa 1852/13", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LX, 9, s. 1135-1143, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Pełnomocnik i pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym", MONITOR PRAWNICZY, 11, s. 589-599, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2016), "Ciekawe środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, LXI, 703-704, s. 27-33, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), "Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s. 92-108, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "Wykładnia autentyczna w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 3 (60), s. 45-63, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r., I SAB/Wa 456/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LIX, 3, s. 371-380, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "Pozostawienie podania bez rozpoznania w postępowaniu administracyjnym (art. 64 KPA)", MONITOR PRAWNICZY, 2, s. 73-79, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "Sustainable Forest Management. Polish Solutions in a Legal Perspective", POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 5, s. 35-62, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2014 r., II SA/Bk 619/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 11, s. 1505-1522, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 7, 1, s. 97-124, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2014), "Art. 61 a KPA jako podstawa odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego", MONITOR PRAWNICZY, 2, s. 82-88, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2014), "Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 4/13", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVIII, 7-8, s. 945-962, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2014), "Lasy ochronne. Przyczynek do rozważań nad administracyjno-prawną problematyką lasów szczególnie chronionych", PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 4, s. 83-111, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2014), "Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach - aspekty prawne", SAMORZĄD TERYTORIALNY, XXIV, 9, s. 28-39, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2013), "Prawne aspekty reglamentacji europejskiej swobody przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 35-56, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2013), "Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., I OPS 6/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVII, 12, s. 880-889, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2012), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r.,, VIII SA/Wa 449/09", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVI, 2, s. 91-97, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2012), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2011 r. , III SA/Kr 619/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LV, 7-8, s. 485-490, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2011), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2009 r., II OSK 1038", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LV, 6, s. 466-473, afiliacja: ALK.

Monografie:

CHMIELEWSKI J. (2020), "Prawo leśne w praktyce", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2018), "Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym", C. H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

CHMIELEWSKI J. (2018), "Akty planowania w polskim prawie leśnym. Wybrane zagadnienia", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 8.1-9.0, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2018), "Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej po noweli kwietniowej Kodeksu postępowania administracyjnego - kilka refleksji", w: Fundowicz S., Możyłowski P., Stanisławski T. (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, s. 23-35, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2017), "Z problematyki form działania administracji leśnej. Przyczynek do studium administracyjnoprawnego", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1095-1117, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2015), "The Common Good and the European Union– selected legal issues", w: Janusz Sługocki  (red.), Administrative Law and Science in the European Context , WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s. 27-40, afiliacja: ALK.

CHMIELEWSKI J. (2010), "The Overriding Public Interest. Investing Versus Environmental Protection", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 41-52, afiliacja: ALK.

 

Prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski prowadził, poza zajęciami w języku polskim, także wykłady w języku angielskim z zakresu europejskiego prawa ochrony przyrody i środowiska. Jako kustosz Muzeum Sądownictwa im. Prof. Wojciecha Sokolewicza w ALK corocznie angażuje się w popularyzowanie nauki m. in. poprzez organizację Nocy Muzeów z Naczelnym Sądem Administracyjnym, która do tej pory odbyła się w dniu 14 maja 2016 r., 20 maja 2017 r., 19 maja 2018 r. oraz 18 maja 2019 r.

od 2010 r. - Sekretarz Katedry Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego w ALK

od 2012 r. - koordynator Sekcji Prawa Administracyjnego w Studenckiej Poradni Prawnej w ALK

od 2013 r. - kustosz Muzeum Sądownictwa im. Prof. Wojciecha Sokolewicza w ALK

od 2018 r. - członek kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską dotyczącą sądownictwa administracyjnego organizowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

od 2020 r. - redaktor tematyczny, Czasopismo naukowe Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)

od 2021 r. - Tutor Programu Prawo Plus w ALK

od 2017 do 2021 r. - Rzecznik Dyscyplinarny Doktorantów w ALK