dr hab. Dominika Wojtowicz

Katedra Ekonomii
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Dominika Wojtowicz - profesor w Katedrze Ekonomii ALK. Odbyła stypendia naukowe na Wydziale Nauk Politycznych Universita’ di Siena (Włochy) oraz na Wydziale Zarządzania Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Jej zainteresowania koncentrują się na szeroko pojętej skuteczności interwencji publicznych ukierunkowanych na wzmacnianie rozwoju regionalnego i lokalnego. Posiada doświadczenie praktyczne – brała udział w szeregu projektów, w tym: projekcie badawczym PARITEA koordynowanym przez European Movement International (Bruksela), projekcie COCOPS - Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future – realizowanego w ramach 7-mego Programu Ramowego KE; MUS Ministerstwa Uczące Się realizowanego przez Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW. Od kilku lat jest ekspertem biorącym udział w badaniach ewaluacyjnych projektów i programów finansowanych ze środków unijnych. Wykonuje ekspertyzy dla jednostek administracji publicznej (m.in. MIiR, Urzędy Marszałkowskie). Była koordynatorką badań nad nowoczesnymi metodami i narzędziami ewaluacji specyficznych obszarów interwencji publicznych (badanie „Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie”, badanie „Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej”) oraz badań na temat wykorzystania ewaluacji w zarządzaniu programami operacyjnymi w Polsce i Hiszpanii.

Publikacje w czasopismach naukowych:

Kupiec T., WOJTOWICZ D., Olejniczak K. (2021), "Structures and functions of complex evaluation systems: comparison of six Central and Eastern European countries", INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, online, s. 1-19, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Śliwowski P., Olejniczak K. (2019), "Projektowanie rozwiązań publicznych na ludzką miarę - behavioral insights", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10/2019, s. 7-19, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Olejniczak  K. (2016), "Innowacje w kształceniu kadr analitycznych administracji. Przykład szkolenia opartego na grze", Studia z polityki publicznej, 3(11), s. 175-189, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Olechnicka A. (2016), "Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy:  EU Cohesion Policy Responding to Crisis", BAROMETR REGIONALNY, 14, 3, s. 25-33, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2016), "Reluctant to Learn? The Use of Evaluation to Improve EU Cohesion Policy Implementation in Polish and Spanish Regions", EVIDENCE & POLICY, November, s. 1-18, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Wolański M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł. (2015), "The Use of Conjoint Method for Assessing the Relevance of Railway Investments", Transport Problems, 10, 1, s. 121-135, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Olejniczak K. (2015), "Towards Better Regulations – The Role of Regulatory Impact  Assessment in Modern State Lawmaking Systems", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 23, 2, s. 58-60, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2015), "Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE,  3(61)/2015, 3, s. 15-23, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2014), "THE ROLE OF EUROPEAN UNION FUNDS IN LOCAL INVESTMENT POLICY: EVIDENCE FROM ŁODZKIE REGION", Journal of Applied Economic Sciences, Volume IX , Issue 3(29) Fall 2014, s. 523-537, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2014), "Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2(56)/2014, s. 28-51, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2013), "The Purposefulness and Effectiveness of Supporting Entrepreneurship with Public Funds - EU Funds of the Development of Self-Employment and Startups", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(123), s. 69-85, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2013), "Complementarity between programmes and projects within the Regional Policy. The case of the Łódzkie Voivodship", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (54), s. 44-63, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., PACIOREK K. (2012), "Systemy i narzędzia jakość zarządzania w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 48, 2, s. 5-18, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., WOLAŃSKI M. (2010), "Empiryczna weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb oceny inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 8, 1(27), s. 159-174, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOLAŃSKI M. (2010), "Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (42), s. 83-104 , afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2009), "Determinanty sprawności instytucji samorządowych - w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s. 87-100, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Fudala B. (2009), "Doświadczenia ZPORR a Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2 (36), s. 47-71, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2006), "W stronę równości płci - projekt PARITEIA", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s. 26-28, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2006), "Kompetencje liderów lokalnych w procesie pozyskiwania funduszy pomocowych UE", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3 (16), s. 153-166, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2006), "Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10(190), s. 34-56, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2006), "Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 1(23), s. 83-104, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2005), "Uwarunkowania efektywnej absorpcji funduszy pomocowych Unii Europejskiej w Polsce", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3(9), s. 138-152, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2005), "Antydestrukcyjna antyglobalizacja", TRANSFORMACJE,, 4, s. 49-52, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2001), "Homoeconomicus, czyli co nam przyniosła cywilizacja", TRANSFORMACJE, 1, s. --, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

WOJTOWICZ D. (2019), "Pomoc rozwojowa: sukces czy porażka? Krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Olejniczak K., Śliwowski P., Domaradzka A., PŁOSZAJ A. (2014), "Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Bańka M. (2008), "Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2006 i 2007–2013", Difin, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (red.), (2010), "Globalny kryzys a jednocząca się Europa", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

WOJTOWICZ D., Kupiec T., Olejniczak K. (2020), "Between Compliance and Systemic Change: Evaluation practice in eight CEE countries", w: Stanisław Mazur (red.), Public Administration in Central Europe. Ideas as Causes of Reforms, Routledge, s. 129-147, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Widła-Domaradzki Ł. (2017), "Stratified Propensity Score Matching – quasi-experimental research design for theory-based impact evaluation with lacking dependent variable", w: Jacek Pokorski, Zuzanna Popis, Teresa Wyszyńska, Katarzyna Hermann-Pawłowska, (red.), Theory-based evaluation in complex environments, Chapter: VII, Publisher: PARP, , POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s. 170-181, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Olejniczak  K. (2016), "Building Capacity For Evaluation Use: The Knowledge Brokers Game", w: Dotti, Nicola (red.), Learning from implementation and evaluation of the EU Cohesion Policy: Lessons from a research-policy dialogue., RSA Research Network on Cohesion Policy, Brussels, Brussels, s. 208-223, afiliacja: ALK.

Widła-Domaradzki Ł., WOJTOWICZ D. (2016), " Estimating The Impact Of The EU Cohesion Policy On Local Level", w:  Dotti, Nicola (red.), Learning from implementation and evaluation of the EU Cohesion Policy: Lessons from a research-policy dialogue, RSA Research Network on Cohesion Policy, Brussels, s. 154-171, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D., Tsyrulnykova A. (2015), "The Role of Social Networks in Establishing New Ventures ", w: Svetlana Gudkova  (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the field  , KOZMINSKI UNIVERSITY, s. 37-64, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2014), "Włochy", w: Ledzion B., Mazur S., Olejniczak K.  (red.), Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OEC, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , Warszawa, s. 129-136, afiliacja: ALK.

WOLAŃSKI M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOJTOWICZ D. (2011), "Applying system thinking to evaluation of structural funds", w: Bienias S., Kozak M., Olejniczak K. (red.), Evaluating the effects of regional interventions, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, Warszawa, s. 230-254, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2010), "Metropolises and Big Cities as Regions’ Growth Locomotives: Analyses of Regional Strategies in Poland", w: Soos G., Temmes M. (red.), Big Cities, Capitals and City-Regions In Central and Eastern Europe, NISPAcee, Bratysława, s. 179-191, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2010), "Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy a wdrażanie funduszy unijnych w Polsce", w: Siwiński W., Wojtowicz D. (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT, Warszawa, s. 158-168, afiliacja: ALK.

GORZELAK G., WOJTOWICZ D. (2009), "Ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny oraz zwiększenie spójności regionalnej i przestrzennej", w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B.  (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, Warszawa, s. 517-528, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2009), "Efekty terytorialne pomocy przedakcesyjnej UE", w: Gorzelak G., Olechnicka A. (red.), Polska z Perspektywy badań ESPON – oceny, wnioski, rekomendacje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 140-152, afiliacja: ALK.

WOJTOWICZ D. (2008), "Fundusze unijne a zmiany układów regionalnych i wewnątrzregionalnych", w: Gomółka K. (red.), Fundusze unijne a rozwój regionalny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg, s. 4-19, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2008), "Rozwój regionalny i przestrzenny", w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B.,  (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 517-528, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2008), "Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów", w: Bokajło W., Pacześniak A. (red.), Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, WYDAWNICTWO ALTA 2, Wrocław, s. 213-224, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D., CZARCZYŃSKA A., KUŚMIERZ M. (2007), "Fathers in Poland", w: Woerds S., Stavenuiter M. (red.), Caring is Sharing. Involvement of fathers in care and household tasks in five European countries, Amsterdam School of Social Science Research, Amsterdam, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

WOJTOWICZ D. (2006), "Możliwości oraz wykorzystanie środków pomocowych UE dla poprawy zdolności konkurencyjnej regionów", w: Runiewicz M. (red.), Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.  

Dr hab. Dominika Wojtowicz Prowadzi zajęcia z polityk regionalnych UE, funduszy unijnych, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz ekonomii behawioralnej w języku polskim i angielskim na wszystkich poziomach studiów. Jest opiekunem wielu prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).

Dr hab. Wojtowicz posiada międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła wykłady m.in. na Georgian State University w Tibilisi, Universita’ degli Studi di Palermo. Jest ekspertem prowadzącym szkolenia dla instytucji międzynarodowych. Prowadziła szkolenia m.in. dla:

2021 ”la Caixa” Foundation

2016-2019 Warsztaty organizowane dla wybranych urzędów marszałkowskich (Toruń, Szczecin, Katowice)

2019 Warsztat dla uczestników konferencji National Evaluation Capacity (NEC) organizowanej przez Niezależne Biuro ds. Ewaluacji ONZ (UNDP Independent Evaluation Office (IEO)), Hurghada, Egipt

2019 Fundacja im. Stefana Batorego

2018 Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies of the European Union

2017 European Bank of Investment, Londyn, Wielka Brytania

2017 Warsztat dla uczestników konferencji National Evaluation Capacity (NEC) organizowanej przez Niezależne Biuro ds. Ewaluacji ONZ (UNDP Independent Evaluation Office (IEO)), Stambuł, Turcja