dr hab. Anna Błachnio-Parzych

Katedra Prawa Karnego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Anna Błachnio-Parzych – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Karnego. Zainteresowania badawcze: europejskie prawo karne, komparatystykę prawniczą, prawo karne materialne – zwłaszcza prawo karne gospodarcze, prawo karne procesowe, filozofię prawa. Kilkukrotna stypendystka Instytutu Maxa Plancka dla Prawa Karnego Międzynarodowego i Zagranicznego, stypendystka Instytutu Maxa Plancka dla Studiów z Zakresu Przestępczości oraz Prawa Bezpieczeństwa, stypendystka Uniwersytetu w Cambridge (Wydział Prawa oraz Centrum Teorii Penalnych i Etyki Penalnej, Instytut Kryminologii). Członek międzynarodowych sieci badawczych: Quasi-Criminal Enforcement Mechanisms oraz European Criminal Law Academic Network. Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych (m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Association Internationale de Droit Penal – AIDP). Ukończyła aplikację sędziowską i aplikację adwokacką. Pracuje również jako asystent specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Projekty badawcze:

- Grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonata Bis, Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna, 2019–2023, funkcja: kierownik projektu;

- Grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonata, Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej, 2014–2016, funkcja: kierownik projektu.

Członek zarządu Polskiej Grupy AIDP (2021 - do chwili obecnej) Ekspert w konkursach: organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki (2020); Polski Instytut Zaawansowanych Studiów – PIAST (2018). Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na ALK (2019 - do chwili obecnej) Członek Senatu ALK (2018 - do chwili obecnej) Oprócz działalności dydaktycznej w Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Anna Błachnio-Parzych prowadzi wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Główną Handlową. Jest również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi od 2014 r. dwa razy w roku zajęcia z aplikantami sędziowskimi z zakresu prawa karnego gospodarczego kodeksowego i pozakodeksowego, przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Prowadziła również szkolenia dla sędziów oraz pracowników organów administracji publicznej z zakresu przestępstw gospodarczych.