dr hab. Anna Błachnio-Parzych

Katedra Prawa Karnego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Anna Błachnio-Parzych – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Karnego. Zainteresowania badawcze: europejskie prawo karne, komparatystykę prawniczą, prawo karne materialne – zwłaszcza prawo karne gospodarcze, prawo karne procesowe, filozofię prawa. Kilkukrotna stypendystka Instytutu Maxa Plancka dla Prawa Karnego Międzynarodowego i Zagranicznego, stypendystka Instytutu Maxa Plancka dla Studiów z Zakresu Przestępczości oraz Prawa Bezpieczeństwa, stypendystka Uniwersytetu w Cambridge (Wydział Prawa oraz Centrum Teorii Penalnych i Etyki Penalnej, Instytut Kryminologii). Członek międzynarodowych sieci badawczych: Quasi-Criminal Enforcement Mechanisms oraz European Criminal Law Academic Network. Członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych (m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Association Internationale de Droit Penal – AIDP). Ukończyła aplikację sędziowską i aplikację adwokacką. Pracuje również jako asystent specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Projekty badawcze:

- Grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonata Bis, Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna, 2019–2023, funkcja: kierownik projektu;

- Grant Narodowego Centrum Nauki, konkurs Sonata, Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej, 2014–2016, funkcja: kierownik projektu.

Publikacje naukowe:

  • Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Objaśnienia do art. 6 KPP, (w:) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, s. 199–219
  • Prawo do krytyki jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną za zniesławienie, “Państwo i Prawo” 2019, 11–12, s. 148–155
  • Solutions to the accumulation of different penal responsibilities for the same act and theirassessment from the perspective of the ne bis in idem principle, “New Journal Of European Criminal Law” 2018, 9, 3, s. 366–385
  • Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej, (w:) Prawo karne gospodarcze. Tom 10. System Prawa Handlowego, red. R. Zawłocki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 575–618
  • Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
  • Orzeczenia zbieżne (concurrent sentences) i orzeczenia konsekutywne (consecutive sentences) w angielskim prawie karnym, “Studia Prawnicze PAN“ 2016, 2, s. 157–170
  • The EU legislation on financial markets against market manipulation and its implemen-tation in Polish law, (w:) EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, red. J.B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding, Routledge, New York 2016, s. 233-244
  • Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim – istota, przesłanki, charakter odpowiedzialności, “Państwo i Prawo” 2015, 12, s. 46–58

Publikacje w czasopismach naukowych:

BŁACHNIO-PARZYCH A., de Castro A. (2021), "Insider trading in the European Union and in Brazil: a comparison of the essential elements of its definition", JOURNAL OF FINANCIAL CRIME, vol. 28 no. 4, s. 1232-1243, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2021), "Gloss to the Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C-524/15, Criminal Proceedings against Luca Menci", Review of European and Comparative Law, Issue 2, s. 207-220, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2021), "Odszkodowanie z tytułu braku możliwości wykonywania pracy w czasie niesłusznego pozbawienia wolności a dyferencyjna metoda ustalania szkody w orzecznictwie Sądu Najwyższego", FORUM PRAWNICZE, 4 (66), s. 25-36, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2020), "Administrative-criminal responsibility in Poland as an alternative investigation and sanctioning system", Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, vol. 15 no 3, s. online, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Korzyść majątkowa w znamionach strony podmiotowej przestępstwa oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r., II AKa 445/15", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2019/11, s. 61-74, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Prawo do krytyki jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną za zniesławienie. Glosa do wyroku SN z dnia 15 września 2016 r., II KK 95/16", PAŃSTWO I PRAWO, 11-12, s. 148-155, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Przepisy karne w ustawie z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych", MONITOR PRAWNICZY, 22, s. 19-23, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Solutions to the accumulation of different penal responsibilities for the same act and their assessment from the perspective of the ne bis in idem principle", NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 9, 3, s. 366-385, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Zasada ne bis in idem a obowiązek ustanowienia sankcji skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2018 r., sprawy połączone C-596/16 i C-597/16, Enzo Di Puma przeciwko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) i Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) przeciwko Antoniowi Zecce", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s. 37-42, afiliacja: ALK.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016, K 45/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 1, s. 4, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "Orzeczenia zbieżne (concurrent sentences) i orzeczenia konsekutywne (consecutive sentences) w angielskim prawie karnym", STUDIA PRAWNICZE (PAN), 2, s. 157-170, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), "Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania)", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. 136-141, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), "Glosa do postanowienia SN z 10 lipca 2013 r., II KK 20/13 [o oszustwie polegającym na utworzeniu podmiotu gospodarczego w celu zwrotu nadpłaconego VAT]", PALESTRA, 1-2, s. 127-132, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), "Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim - istota, przesłanki, charakter odpowiedzialności", PAŃSTWO I PRAWO, 12, s. 46-58, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "The Use of Inside Information. Judgment of the European Court of Justice of 23 December 2009, Case C-45/08, Spector Photo Group, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen", The European Criminal Law Assiociations’ Forum (EUCRIM), 4, s. 136-140, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II Ako 128/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s. 353-356, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Sankcja karna a sankcja administracyjna jako środek przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach europejskich", STUDIA PRAWNICZE (PAN), 1, s. 165-186, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Wykorzystanie informacji poufnej i manipulacja na rynku – nowe projekty Komisji Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom na rynku", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s. 24-31, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "The Nature of Responsibility of an Undertaking in Antitrust Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 5(6), s. 35-55, afiliacja: Inna.  

Monografie:

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: Inna.

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2011), "Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

Jakubowska-Hara J., BŁACHNIO-PARZYCH A., KUCZYŃSKA H., KOSONOGA J. (red.), (2013), "Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Ksiega jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

1.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2022), "Quasi-criminal Sanctions in Central Europe – Their Origins and Evolution", w: V. Franssen, C. Harding (red.), Criminal and Quasi-criminal Enforcement Mechanisms in Europe, Bloomsbury Publishing, s. 440, afiliacja: ALK.

2.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2021), "Ponowne sądzenie lub ukaranie za ten sam czyn a zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - znaczenie wyroku w sprawie A i B przeciwko Norwegii", w: M. Błaszczyk, A. Zientara (red.), Interdyscyplinarność - w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 3-14, afiliacja: ALK.

3.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2020), "Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Objaśnienia do art. 6 KPP ", w: A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 199-219, afiliacja: ALK.

4.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2020), "Prawo do krytyki – konkurencja podstaw wyłączenia odpowiedzialności karnej za zniesławienie", w: Jan Kulesza, Agnieszka Liszewska (red.), Pro dignitate legis legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 557-570, afiliacja: ALK.

5.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Dział X. Przepisy karne", w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1606-1634, afiliacja: ALK.

6.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Захист ринку капіталів від зловживань у Польщі - проблеми імплементації законодавства ЄС", w: O.Г. Koшoвий, В.М. Тepтишник, Н.М. Шелудькo (red.), Зловживання на ринку капіталів економікo-правові аспекти, Лірa, Автори, s. 373-394, afiliacja: ALK.

7.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej", w: R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. Tom. 10. System Prawa Handlowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 575-618, afiliacja: ALK.

8.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Komentarz do art. 173 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1555-1560555-1560, afiliacja: ALK.

9.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Zbieg odpowiedzialności z ustawy o grach hazardowych i odpowiedzialności karnoskarbowej a zasada ne bis in idem", w: M. Taborowski, A. Sołtys (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 347-370, afiliacja: ALK.

10.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przepisy o karach pieniężnych", w: Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann  (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

11.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przestępstwa przeciwko obowiązkom informacyjnym", w: Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann  (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

12.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przestępstwa doprowadzenia BFG do straty", w: Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann  (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

13.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przepisy karne", w: Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1430-1443, afiliacja: Inna.

14.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "The EU legislation on financial markets against market manipulation and its implementation in Polish law", w: J.B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding (red.), EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, Routledge, New York, s. 233-244, afiliacja: Inna.

15.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "Zasada ne bis in idem a odpowiedzialność w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów", w: Wojciech Jasiński (red.), Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 57-84, afiliacja: Inna.

16.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1327-1350, afiliacja: Inna.

17.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Przepisy karne", w: Marek Wierzbowski, Paweł Wajda (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 712-717, afiliacja: Inna.

18.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "The Concept of Defining and Combating Market Manipulation in Existing and Proposed EU legislation", w: D. Brodowski; M. Espinoza de los Monteros della Parra; K. Tiedemann; J. Vogel (red.), Regulating Corporate Criminal Liability, Springer International Publishing, s. 145-157, afiliacja: Inna.

19.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1315-1320, afiliacja: Inna.

20.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 708-731, afiliacja: Inna.

21.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Przepisy intertemporalne ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego", w: J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Wielka Nowelizacja procedury karnej, Sąd Najwyższy, Warszawa, s. 175-184, afiliacja: Inna.

22.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Karnoprawna ocena wystawienia tzw. fikcyjnej faktury VAT", w: Jolanta Jakubowska-Hara, Anna Błachnio-Parzych, Hanna Kuczyńska, Jacek Kosonoga (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 225-233, afiliacja: Inna.

23.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Odpowiedzialność karna z tytułu udaremnienia lub utrudnienia kontroli", w: M. Pawelczyk, R. Stankiewicz (red.), Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa, s. 13-29, afiliacja: Inna.

24.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (Art. 6)", w: Andrzej Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 194-217, afiliacja: Inna.

25.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1602-1631, afiliacja: Inna.

26.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1590-1595, afiliacja: Inna.

27.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 868-897, afiliacja: Inna.

28.    BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej (Rozdział XV)", w: Robert Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, CH BECK, Warszawa, s. W. Włodyka, afiliacja: Inna.  

Członek zarządu Polskiej Grupy AIDP (2021 - do chwili obecnej) Ekspert w konkursach: organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki (2020); Polski Instytut Zaawansowanych Studiów – PIAST (2018). Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na ALK (2019 - do chwili obecnej) Członek Senatu ALK (2018 - do chwili obecnej) Oprócz działalności dydaktycznej w Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Anna Błachnio-Parzych prowadzi wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, Szkołę Główną Handlową. Jest również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi od 2014 r. dwa razy w roku zajęcia z aplikantami sędziowskimi z zakresu prawa karnego gospodarczego kodeksowego i pozakodeksowego, przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Prowadziła również szkolenia dla sędziów oraz pracowników organów administracji publicznej z zakresu przestępstw gospodarczych.