dr hab. Aleksander Maziarz

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor nadzwyczajny

Prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz – Prorektor ds. dydaktycznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo administracyjne i prawo konkurencji. Jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2007-2009 odbywał aplikację adwokacką, natomiast od 2009 r. jest adwokatem. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich jak i w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów, ponadto od wielu lat jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na egzaminatora z zakresu prawa administracyjnego na egzaminie adwokackim. Ukończył studia MBA na Politechnice Warszawskiej. Prof. Maziarz jest również członkiem rady programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „De lege ferenda” oraz wchodzi w skład kolegium redakcyjnego czasopisma „Journal od Social Sciences”.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MAZIARZ A. (2021), "Scalenie i podział nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych", MONITOR PRAWNICZY, 13/2021, s. 718-724, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2021), "Katastrofa budowlana w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych", MONITOR PRAWNICZY, 3/2021, s. 159-165, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2021), "Social Security Schemes and the Application of EU State Aid Law", European State Aid Law Quarterly, vol. 20, issue 2, s. 240-248, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2021), "Program łagodzenia kar Leniency jako instrument służący wykrywaniu karteli", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 95-110, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2020), "Legalizacja samowoli budowlanej w znowelizowanych przepisach Prawa budowlanego", MONITOR PRAWNICZY, 7/2020 , s. 372-378, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2020), "Unijne reguły konkurencji i ochrona środowiska", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 1/2020, s. 2-7, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2019), "Ochrona gruntów rolnych w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku NSA z dnia 13 grudnia 2018 r., II OSK 528/18", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s. 134-140, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2019), "Interpretacja zasady dobrego sąsiedztwa w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2019 r., II OSK 568/17", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s. 140-157, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2018), "Nadużycie pozycji dominującej przez wykonanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej", ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, CXIV, s. 569-580, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2018), "Patent pools in the light of us and eu competition law", GARI International Journal of Multidisciplinary Research, 9, s. 1-14, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2017), "Wybrane problemy instytucji opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych", PALESTRA, 5, s. 5-14, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2017), "Doktryna essential facilities w prawie konkurencji", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9, s. 11-16, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2017), "Case comment: Judgment of the Court of 15 September 2016 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA v Energy Regulatory Office", POLISH REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, 6, 2, s. 101-110, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2016), "Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 16 września 2015 r.  II OSK 2023/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s. 681- 699, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2016), "Zasady dostępu do akt sprawy w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją Europejską", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2, s. 107-116, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2016), "Services of General Economic Interest: Towards Common Values?", EUROPEAN STATE AID LAW QUARTERLY, 15, 1, s. 16-30, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2015), "Zasady ustalania rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 8, s. 2-7, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2015), "Universal services in EU law in the era of liberalization", EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 4, s. 1-11, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2015), "Services of General Economic Interest in the Telecommunications Sector", Competition Policy International Antitrust Chronicle, 11, s. 2-8, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2015), "Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r., II SA/Wa 295/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s. 601-610, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2015), "Kilka uwag do nowelizacji ustawy – Prawo budowlane", MONITOR PRAWNICZY, 19, s. 1015-1020, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2015), "Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów lotniczych w prawie UE", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 7, 1, s. 309–329, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2014), "Joint venture w prawie konkurencji UE", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s. 20-26, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2014), "Block exemption for sale of new motor vehicles: A major change ahead?", EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW, 35, 2, s. 63-67, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2014), "Do Non-Economic Goals Count in Interpreting Article 101(3) TFEU?", EUROPEAN COMPETITION JOURNAL, 10, 2, s. 341-359, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2014), "Zobowiązania przedsiębiorstw jako forma zakończenia postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską", MONITOR PRAWNICZY, 13, s. 678-683, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Porozumienia o wymianie informacji w prawie konkurencji UE", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7/2013, s. 32-40, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Tying and Bundling: Applying EU Competition Rules for Best Practices", International Journal of Public Law and Policy, 2013 Vol.3, No.3, s. 263-275, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Zasady ustalania wysokości grzywien za naruszenie unijnych reguł konkurencji", MONITOR PRAWNICZY, 9/2013, s. 475-480, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw w prawie konkurencji UE", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 1, s. 2-7, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Odmowa kontraktowania jako przejaw nadużycia pozycji dominującej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 563-585, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 706/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s. 92-96, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Pojęcie uzgodnionej praktyki w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 1-2, s. 101-107, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Kartele kryzysowe w unijnym prawie konkurencji", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s. 25-31, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w unijnym prawie konkurencji", MONITOR PRAWNICZY, 19, s. 1029-1034, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Drapieżnictwo cenowe w unijnym prawie konkurencji", PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 11, s. 90-100, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2012), "Evolution of setting a collective dominant position in EU competition law", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 12, s. 38-44, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2012), "Ewolucja ustalania kolektywnej pozycji dominującej w prawie UE", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s. 13-18, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2012), "Eksterytorialne stosowanie unijnego prawa konkurencji ", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 61-72, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2012), "Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 6, s. 62-69, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2011), "Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9, s. 14-19, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2011), "Which authority is competent to decide when a power company  is abusing monopolistic power:  the President of the UOKiK or the President of the URE? Case comment to the judgement of the Supreme Court of April 2, 2009  – ENION S.A.", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s. 225-231, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2010), "O ustawodawstwie antymonopolowym w Polsce w latach 1918-1939", CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, LXII, 1, s. 315-321, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów", PRZEGLĄD SEJMOWY, 99, 4, s. 261-272, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2010), "Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 63, 12 , s. 31-36, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2010), "Szwedzki model ochrony konkurencji", Zeszyty Naukowe - Zeszyty Prawnicze WSZiP, 2, s. 64-68, afiliacja: Inna.

MAZIARZ A. (2009), "Kontrola Koncentracji w prawie UE", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 5, s. 49-56, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2009), "Ochrona konkurencji i konsumentów w Wielkiej Brytanii", JURYSTA, 7, s. 35-39, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2009), "Współzależności między wspólnotowymi a polskimi unormowaniami ochrony konkurencji", Zeszyty Naukowe - Zeszyty Prawnicze WSZiP, 2(31), s. 0, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2009), "Niemiecki model ochrony konkurencji i konsumentów", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 12, s. 11-15, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2007), "Struktura i organizacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów", Rocznik WSH w Radomiu, III, 3, s. -, afiliacja: Inna.

Monografie:

MAZIARZ A. (2019), "Reguły konkurencji Unii Europejskiej", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2013), "Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej", KUL, Lublin, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MAZIARZ A. (2020), "Regulating the Supervision System of Hyperloop – A Polish Perspective", w: icoleta-Elena Hegheş (red.), RAIS Conference Proceedings, Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS), Beltsville, s. 70-75, afiliacja: ALK.

Hrynivetska M., MAZIARZ A. (2015), "Legal Aspects of Starting Up a  Business in Selected EU Countries", w: Svetlana Gudkova (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspiration from the Field, POLTEXT, Warszawa, s. 83-98, afiliacja: ALK.

MAZIARZ A. (2012), "Tying and Bundling: Applying Competition Rules for Best Practices", w: Sylvia Kierkegaard (red.), Law, Governance and World Order, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, Kopenhaga, s. 122-133, afiliacja: ALK.

KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 117-130, afiliacja: ALK.