dr hab. Aleksander Maziarz

Katedra Prawa Administr. I Publicznego Gospodarczego
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz – Prorektor ds. dydaktycznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo administracyjne i prawo konkurencji. Jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2007-2009 odbywał aplikację adwokacką, natomiast od 2009 r. jest adwokatem. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich jak i w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów, ponadto od wielu lat jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na egzaminatora z zakresu prawa administracyjnego na egzaminie adwokackim. Ukończył studia MBA na Politechnice Warszawskiej. Prof. Maziarz jest również członkiem rady programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „De lege ferenda” oraz wchodzi w skład kolegium redakcyjnego czasopisma „Journal od Social Sciences”.