dr Ewa M. Kwiatkowska

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Adiunkt

dr Ewa Kwiatkowska - Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (magister prawa), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania UW). Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Jej zainteresowania badawcze obejmują w szczególności zagadnienia dotyczące wykluczenia cyfrowego, a także informatyzacji i cyfryzacji ochrony zdrowia oraz zastosowań nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu Rzeczy, w ochronie zdrowia, a także regulacji rynków telekomunikacyjnych oraz oceny ich konkurencyjności, zastosowań metod ilościowych w analizach antymonopolowych i regulacyjnych oraz statystyki, jak również problematyki interesariuszy edukacji prawniczej oraz instytucji zarządu sukcesyjnego. Ekspert w grancie PolSenior2, w zakresie badań z zakresu wykluczenia cyfrowego seniorów, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia. W latach 2016-2019 roku Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, Sejm RP. Wykładowca zagadnień z zakresu statystyki opisowej i matematycznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia Współautor kursów e-learningowych ze statystyki opisowej na platformie ItsLearning. Komisja Rekrutacyjna – studia pierwszego stopnia (członek Komisji Rekrutacyjnej) i studia drugiego stopnia (Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej).

Publikacje w czasopismach naukowych:

KWIATKOWSKA E. (2021), "Recenzja monografii Jacka Janowskiego pt. „Kierunki filozofii prawa cywilizacji informacyjnej”", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 288-291, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2021), "Transformacja cyfrowa a osoby starsze w systemie ochrony zdrowia. O potrzebie implementowania nowych rozwiązań prawnych", Transformacje, 108, s. 163-174, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., Trela A. (2020), "Konwergencja oczekiwań interesariuszy edukacji prawniczej – realność czy utopia?", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 12, nr 2, s. 103-117, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2019), "Digitalisation of Healthcare and the Problem of Digital Exclusion", Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 27, tom: 27, nr 2, s. 48-63, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., Trela A. (2019), "Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 11 (4), s. 232-247, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., Trela A. (2019), "The Institution of Succession Management – a New Opening for a Natural Person’s Enterprise?", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 11 (4), s. 248-261, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2018), "The Use of Information and Communication Technologies in Healthcare", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 94-95, 3-4/2018, s. 29-44, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), "Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s. 270-286, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Technologie informacyjno – komunikacyjne w ochronie zdrowia – problematyka naruszania prywatności", INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 6, 7, s. 28-39, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2016), "Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?", IKAR, 6(5), s. 19-32, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2016), "IT Solutions for Healthcare System in Poland: in Search of Benchmarks in Various Economic Perspectives", ECONOMICS AND SOCIOLOGY, 9, 3, s. 210-223, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2015), "Tabela wyroków i postanowień Sądu Najwyższego w sprawach energetycznych w 2014 r.", IKAR, 3(4), s. 134-137, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2015), "Tabela wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach energetycznych w 2014 r.", IKAR, 3(4), s. 138-141, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2015), "Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i KOnsumentów w sprawach energetycznych w 2014 r.", IKAR, 3(4), s. 142-154, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2015), "Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach energetycznych w 2014 r.", IKAR, 3(4), s. 155-163, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), "Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 33, 106, s. 35-48, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2015), "Economic Determinants of Regulatory Decisions in the Polish Telecommunications Sector", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 8, 11, s. 149-164, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2015), "Orzeczenie sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – 2014", IKAR, 6(4), s. 95-102, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), "Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 3 (126), s. 56-71, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2014), "Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia", IKAR, 8, 3, s. 60-70, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2014), "Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji – I półrocze 2014", IKAR, 8, 3, s. 82-97, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2014), "Miary koncentracji - teoria a praktyka ich wykorzystania przez organy regulacyjne na rynkach telekomunikacyjnych", METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, XV, 3, s. 189-198, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2014), "Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach telekomunikacji - II półrocze 2013 r.", IKAR, 3 , 3, s. 152-162, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2013), "Tabele orzeczeń sądowych w sprawach telekomunikacyjnych (Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach telekomunikacyjnych, wydanych od 1.07 do 31.12.2012r.)", IKAR, 7, 1, s. 162-176, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2013), "Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne", IKAR, 2, 8, s. 74-87, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2013), "Orzeczenia sądów powszechnych w sprawach telekomunikacji (Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydane w I połowie 2013 r.)", IKAR, 2, 8, s. 113-133, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2012), "Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnych", IKAR, 1, 6 , s. 31-45, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., Sasin-Knothe D. (2010), "Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach podatkowych. Sześć lat funkcjonowania w systemie sądownictwa administracyjnego", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s. 75-86, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E. (2010), "Niezwykłe spotkania z niezwykłym człowiekiem", KOŹMIŃSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 6, s. 45-51, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2009), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s. 110-114, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2008), "Przegląd czasopism", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s. 107-110, afiliacja: WSPIZ.

KWIATKOWSKA E. (2007), "Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s. 28-33, afiliacja: WSPIZ.

KWIATKOWSKA E. (2006), "Zasady ładu korporacyjnego- obowiązek czy przywilej spółki?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (81), s. 22-25, afiliacja: WSPIZ.

KWIATKOWSKA E. (2005), "Specyfika RTS - rosyjskiego rynku pozagiełdowego ", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s. 30-37, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

KWIATKOWSKA E. (2018), "Internet of Things - wykorzystywanie nowych technologii w ochronie zdrowia", w: Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (red.), Internet of Things – Nowy Paradygmat Rynku, Difin, s. 180-199, afiliacja: ALK.  

Pełnione funkcje:

Założyciel Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Akademii Leona Koźmińskiego (od 2019 r.)

Członek Rady Programowej Redaktor statystyczny czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” (od 2017 r.)

Sekretarz redakcji odpowiedzialny za „Serię Regulacyjną” w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym "iKAR" (2015 – 2017 r.)

Współpracownik w Laboratorium Komunikacji Elektronicznej Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (LKE CARS) (od 2017 r.)

Bliski współpracownik akademicki CARS, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS (od 2016 r.)

Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (od 2014 r.)