dr Dariusz Bąk

Katedra Przedsiębiorczości I Etyki W Biznesie
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

BĄK D. (2019), "Programy etyczne jako przykład instytucjonalizacji etyki w firmach. Uwarunkowania ipostulaty", PRAKSEOLOGIA, 161/2019, s. 209-226, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2018), "Czy firma ma sumienie? Refleksje o podmiotowości moralnej organizacji", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 21, 3, s. 7-22, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), "Etyka biznesu - Inwencje i innowacje", PRAKSEOLOGIA, 1, 158, s. 161-194, afiliacja: ALK.

BĄK D., PILCH P. (2014), "Polityka i etyka w organizacji", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s. 22-28, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2013), "Pojęcie dylematu etycznego. Zarys problemu dylematu etycznego w organizacji", PRAKSEOLOGIA, 154, s. 5-32, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2012), "Implementacja programów etycznych w instytucjach publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Perspektywa interesariusza zewnętrznego.", PRAKSEOLOGIA, 152, s. 69-90, afiliacja: ALK.

BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), "Business Ethics. Teaching and Learning", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 116, 3, s. 5-25, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), "Wolność czy swawola?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s. 129-158, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2010), "Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji. Projektowanie i ocena", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2, s. 11-27, afiliacja: ALK.  

Redakcja monografii:

BĄK D. (red.), (2007), "Etos urzędnika", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

BĄK D. (2018), "Zasady polityki antykorupcyjnej w firmie", w: A.E. Zygmunt (red.), 17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?, FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, Warszawa, s. 168-173, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), "Evolution and Specific of Business Ethics in Poland", w: A. N. Krylov (red.), Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, Berlin - Wiedeń, s. 453-466, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2014), "Przywództwo jako misja - konteksty i interpretacje", w: Iwona Kuraszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, s. 49-58, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2012), "Polityka compliance w podmiotach leczniczych", w: Mieczysław Pasowicz (red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, Kraków, s. 133-150, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2012), "Etos ludzi i instytucji biznesu", w: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 53-64, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2012), "Teoria cnót", w: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 450-460, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), "Etyka w gospodarce", w: J. Szomburg (red.), Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 65-78, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), "Portret polskiej etyki biznesu", w: Gasparski W., Rok B. (red.), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, POLTEXT, Warszawa, s. 13-68, afiliacja: ALK.

BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), "In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis", w: Fryzel B.,  Dembinski P.H. (red.), The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Houndmills, Basingstoke, s. 189-206, afiliacja: ALK.

GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), "Biznes, prawo, etyka", w: Gasparski W., Jabłońska-Bonca J. (red.), Biznes, prawo, etyka, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 17-47, afiliacja: ALK.

BĄK D. (2008), "Forming Managers' Attitudes and Codes of Ethics", w: Wojciech Gasparski (red.), Responsible Management Education, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 122-130, afiliacja: WSPIZ.

BĄK D. (2007), "Znaczenie teorii cnót dla etyki biznesu", w: Lewicka-Strzałecka A. (red.), Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 185-204, afiliacja: WSPIZ.

BĄK D. (2007), "O możliwości kreowania etosu urzędnika", w: Bąk D. (red.), Etos urzędnika, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 80-92, afiliacja: WSPIZ.  

Publikacje w czasopismach popularnonaukowych:

BĄK D. (2012), "Problem konfliktu interesów w służbie zdrowia", MEDINFO, 11-12/2012, s. 21.