dr Anna Pudło-Jaremek

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Adiunkt

Dr Anna Pudło-Jaremek – Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, radca prawny (OIRP Warszawa), analityk orzecznictwa w Wydziale Studiów nad Orzecznictwem i Analiz Prawnych w Trybunale Konstytucyjnym; członek Zespołu ds. Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Laureatka nagród za osiągnięcia badawcze i publikacje m.in. stypendystka Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2012–2015), czy też laureatka nagród Rektora Akademii Leona Koźmińskiego.  

Jest autorką ponad 60 publikacji naukowych, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, w tym monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, recenzji, a także współredaktorką monografii.

Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, podczas których wygłosiła referaty naukowe, w tym kilkanaście w języku angielskim. Odbyła liczne staże naukowe m.in. w European University Institute we Florencji oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Recenzent w czasopismach naukowych m.in.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego oraz The Opole Studies in Administration and Law (OSAP). Członek w The International Sociaty of Public Law.

 

Kierownik i wykonawca projektów finansowanych ze środków NCN oraz środków UE:

2018–2021: COST: European Cooperation in Science and Technology: EU Foreign Policy Facing New Realities Perceptions, Contestation, Communication at Relations MC Substitute;

2013–2016: PADEMIA – Erasmus Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe - Jean Monnet-Chair at the University of Cologne, 540381-LLP-1-2013-1-DE-ERASMUS-ENW PADEMIA, European Commission, Cologne University; 2013-10-01–2016-09-30: główny partner krajowy;

2012–2013: OPAL – the Observatory of Parliaments after the Lisbon Treaty – funded by France – Germany and Netherlands (2012-2013), partner krajowy.

2017–2018: grant Narodowe Centrum Nauki, tytuł: Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne, Narodowe Centrum Nauki, nr grantu: UMO-2016/21/B/HS5/02065, udział w grancie jako wykonawca;

2015–2016: grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, „Sexuelle Orientierung” als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, udział w grancie jako wykonawca;

2011–2013: grant Narodowe Centrum Nauki, tytuł „Implementacja reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów narodowych w sprawach UE”; kierownik i wykonawca grantu;

2008–2010: grant promotorski nr N N110 057536 , tytuł: Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych.

 

Od 2007 r. opiekun naukowy Prawniczego Koła Naukowego Lege Artis.

 

Edukacyjne działania popularyzatorskie:

Zajęcia dla licealistów, np. w ramach cyklu WOS w ALK (edycja 2020 i 2021): https://cutt.ly/9geBTVj.

E-learning: prawo UE.

Webinar: cykl: wieczory z prawem pracy: Zakaz dyskryminacji w prawie UE w zatrudnieniu (najnowsze orzeczenia TSUE)”: htttps://www.kozminski.edu.pl/pl/wydarzenia/webinar-zakaz-dyskryminacji-w-prawie-ue-w-zatrudnieniu-najnowsze-orzeczenia-tsue-z-cyklu.

Organizatorka kilkudziesięciu konferencji naukowych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

PUDŁO-JAREMEK A. (2021), "Glosa do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 R., sygn. akt II ops 1/19", ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, XX, z. 4, s. 281-288, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2021), "Przekonania religijne a prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w prawie UE. Uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie Veselibas Ministrija, c- 243/19 z 29.10.2020 r.", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 12/2021, s. 59-65, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2021), "Tworzenie rejestru sprawców przestępstw seksualnych oraz problematyka zatarcia skazania w kontekście art. 8 ekpc", ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, 2 (XXI), s. 55-63, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2020), "Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger", ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, 2 (XX), s. 61-74, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2019), "Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka", ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, RAP 2019, 2 (XIX), s. 49-61, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2017), "Charakter zakazu dyskryminacji ze wzgledu na orientację seksualną w prawie UE – część 1", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, Nr 1 (151), Nr 1 (151), s. 61-67, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2016), "Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w powszechnym systemie ochrony praw człowieka", OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, XIV, 4, s. 1-15, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2016), "Zróżnicowanie podstaw prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 8, 3/2016, s. 91–117, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2016), "Charakter zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE", ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, XVI (1), s. 45-56, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2015), "Funkcja europejska parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej", PRZEGLĄD SEJMOWY, 1 (126), s. 13-26, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2014), "Zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 115, 1, s. 59-64, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2014), "Niedyskryminacja osób transseksualnych w świetle prawa europejskiego", Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, I, XIV, s. 27 - 40, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2014), "Dialog między Trybunałem Konstytucyjnym a sądami europejskimi (Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej)", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, 1, s. 83-104, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2013), "Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Aklagaren przeciwko Hansowi Akerbergowi  Franssonowi (nr C-617/10)", PRZEGLĄD SEJMOWY, 5(118), s. 163-168, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2013), "Problem powierzenia kompetencji na rzecz Unii Europejskiej przez państwa członkowskie (Seminarium naukowe, Warszawa, 12 XII 2012", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s. 121 – 123, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2013), "Glosa do wyroku TSUE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Pringle (nr C-370/12)", PRZEGLĄD SEJMOWY, 3, s. 150-153, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2013), "Przestrzeganie zasady pomocniczości w polskim parlamencie", Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, I, XIII, s. 27-37, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2013), "Problemy wynikające z orzecznictwa ETPC i TSUE oraz krajowych sądów Konstytucyjnych", Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego , 5, 1, s. 93-106, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "Parlamenty Narodowe Państw UE a kryzys strefy Euro", WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 4, 4, s. 37-42, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "Wybrane aspekty prawne umowy ACTA", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s. 33-36, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2011), "Umocnienie statusu Senatu RP na podstawie Traktatu z Lizbony", PRZEGLĄD SEJMOWY, 6, 6 (107), s. 47-60, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2011), "Cykl konferencji dotyczących sprawowania przez Polskę  Prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r", PAŃSTWO I PRAWO, 5, 5, s. 59-62, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2010), "A new role of the Polish Senate’s European Union Affairs Committee in European Integration", EUROPEAN PUBLIC LAW, 16, 2, s. 223-230, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2010), "Zasada praktycznej efektywności prawa UE w orzeczeniu ETS w sprawie „Filipiaka”", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 4, s. 19-21, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2009), "The role of the Polish Senate's European Union Affairs Committee in EU affairs", KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPER, 5, s. 47-55, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2009), "Drugie izby parlamentów państw członkowskich w postanowieniach Traktatu z Lizbony", PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 67, 1/2, s. 60-73 , afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2009), "Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno – ustrojowe (Sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa, 26 maja 2009 r.);", PAŃSTWO I PRAWO, 11, 11, s. 3, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2009), "Bułgaria i Rumuni w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego (Sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa, 13 marca 2009 r.)", PAŃSTWO I PRAWO, 9, 9, s. 3, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2008), "What is the Role of the Polish Senate's European Union Affairs Committee in European Integration?", HUMANITAS JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 2, 2, s. 20-30, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2008), "Nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych na mocy Traktatu z Lizbony. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w UE (Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej; Warszawa, 14 marca 2008 r.)", PAŃSTWO I PRAWO, 9, s. -, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2008), "Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Aspekty prawa instytucjonalnego i materialnego (Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej)", PAŃSTWO I PRAWO, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2008), "Wprowadzenie", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s. 7-10, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2008), "Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy", DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 2(5), s. -, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2008), "Traktat z Lizbony - aspekty prawne i polityczne. Wyzwania dla Polski", PAŃSTWO I PRAWO, 7(749), s. 116-117, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2007), "Wpływ Planu Legislacyjnego i Pracy komisji Europejskiej na przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej", DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 4(7), s. 49-58, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2007), "Rola Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych", WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 12(181), s. 48-54, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2006), "Rola Senatu RP w sprawach integracyjnych", DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 3(6), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2005), "Europejska polityka sąsiedztwa w kontekście stosunków z Ukrainą", EURO 25, 4, s. ---, afiliacja: Inna.

PUDŁO-JAREMEK A. (2005), "Proces decyzyjny w instytucjach UE - część 2", EURO 25, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

PUDŁO-JAREMEK A. (2005), "Czas na wielkie zmiany - Konstytucja dla wszystkich", EDUKACJA PRAWNICZA, 1(67), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2005), "Zewnętrzne granice Unii Europejskiej", FUNDUSZE EUROPEJSKIE, 4, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

PUDŁO-JAREMEK A. (2005), "Proces decyzyjny w instytucjach UE - część 1", EURO 25, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

PUDŁO-JAREMEK A. (2004), "Prezydencja irlandzka", INTEGRACJA EUROPEJSKA, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

PUDŁO-JAREMEK A. (2004), "Traktat Konstytucyjny UE", EURO 25, 1, s. ---, afiliacja: Inna.

Monografie:

PUDŁO-JAREMEK A. (2014), "Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony", ELIPSA, Warszawa, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2011), "Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych", Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (red.), (2010), "Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć I, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (red.), (2010), "Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Gromnicka E., Dąbrowska P., Łukasz G. (red.), (2010), "Swobodny przepływu towarów", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

BARCZ J., PUDŁO-JAREMEK A. (red.), (2009), "Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć II", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (red.), (2009), "Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PUDŁO-JAREMEK A., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2019), "Regulating e-cigarettes at the EU level", w: Ł. Gruszczyński (red.), THE REGULATION OF E-CIGARETTES. International, European and National Challenges, Edward Elgar Publishing, s. 150-174, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2018), "Charakter normatywny zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie międzynarodowym publicznym", w: Cała -Wacinkiewicz E. (red.), Prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 527-540, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2018), "Normatywny charakter zakazu dyskryminacji w prawie UE ze względu na orientację seksualną a prawo krajowe ", w: M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko (red.), Dwie dekady Konstytucji RP. Doświadczenia i wyzwania, Politechnika Opolska, Opole, s. 67-77, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2016), "Anforderungen des EU-Rechts in Bezug auf die sexuelle Orientierung", w: Claus Dieter Classen/Dagmar Richter/Bernard Łukan´ko (Hrsg.) (red.), „Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, Mohr Siebeck Tübingen, Tubingen, s. 28-40, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2015), "The Polish Parliament and EU Affairs", w: Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith, Wolfang Wessels (red.), The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Kolonia, s. 594-612, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2015), "Problem zakresu niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE", w: L. Brodowski i D. Kuźniar - Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 287-295, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2015), "Problem of sexual orientation in EU law", w: The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (red.), The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results,  EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina x_1, Žilina, s. 204-208, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2013), "Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej", w: Filip Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, s. 19-35, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "Procedury kładki: Aspekty Konstytucyjnoprawne", w: Jan Barcz (red.), Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (Praktyka, problemy prawne i proceduralne), ELIPSA, Warszawa, s. 129 – 142, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej ", w: Barcz J. (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. IX 172 - IX 194, afiliacja: ALK.

NOWAK B., PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego ", w: A Zawidzka-Łojek R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 3 - 15, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "Parlamenty państw członkowskich UE wobec Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego", w: K. Opolski i J. Górski (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 67-74, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "The impact of the Treaty of Lisbon on the position of the Second Chamber (Senate) of the Republic of Poland in the Polish national legal system", w: Ing. Michal Mokryš, Ing. Anton Lieskovský, Ph.D (red.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2012, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilinax_2, Zilina, s. 339-343, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2011), "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z prawem Unii Europejskiej", w: Brodecki Z. (red.), Europa przedsiębiorców, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 371-375, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Dąbrowska P., Gromnicka E., Łabińska E. (2011), "Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym", w: Jan Barcz/P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej/Swoboda przepływu towarów, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa, s. 376-396, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2011), "Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej", w: Jan Barcz (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa, s. s. IX – 165 – 184, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2011), "Wpływ unijnych regulacji na rolę Senatu RP w latach 2004-2010", w: Biernat S., Dudzik S. (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Uni Europejskiej, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 39-62, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2010), "Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym", w: Dąbrowska P., Gromnicka E., Gruszczyński Ł., Nowak B.i Pudło A. (red.) (red.), Swobodny przepływ towarów, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 1-19, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2010), "Turystyka", w: Barcz J. (red.), Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 232-244, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2010), "Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 165-184, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2010), "Equality of Parliamentary Chambers in EU Matters under the Treaty of Lisbon ", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 287–300, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2009), "Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 156-170, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., WARDYN Ł. (2009), "Droga Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, Warszawa, s. 19-60, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A. (2009), "Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami UE", w: Barcz J. (red.), Ustrój Unii Europejskiej , Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 165 – 180, afiliacja: ALK.  

Doświadczenie zawodowe:

od 2009 r. – obecnie: analityk orzecznictwa, Trybunał Konstytucyjny, Wydział Studiów nad Orzecznictwem i Analiz Prawnych;

wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;

radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;

2012-2013 – ekspert w Prezydenckim Programie Eksperckim w Kancelarii Prezydenta RP;

2003-2007 – radca w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu RP;

2002-2003 – członek Konwentu Młodych ds. Przyszłości Europy w Brukseli.

Dr Anna Pudło-Jaremek specjalizuje się w prawie UE, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony praw podstawowych w UE, porównawczego prawa konstytucyjnego w ramach relacji UE a państwa członkowskie  oraz w wybranych aspektach rynku wewnętrznego UE. Prowadzi zajęcia na kierunku prawo oraz ekonomia i zarządzanie z prawa gospodarczego UE,  prawa międzynarodowego publicznego (w języku polskim i angielskim), w tym zajęcia dla studentów z wymiany międzynarodowej.