dr Agnieszka Doczekalska-Huluban

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Adiunkt

Dr Agnieszka Doczekalska - Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. Odbyła 4-letnie studia doktoranckie i uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek prawo). Ukończyła również podyplomowe studia translatorskie prowadzone przez Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Institut de Traducteurs, d’Interpretes et de Relations Internationales, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Université Marc-Bloch Strasbourg II (Francja). Prowadzi badania w dwóch obszarach: - język prawny w procesie tworzenia, wykładni i transpozycji wielojęzycznego prawa UE, m.in. w ramach grantu NCN SONATA (2013–2019) nr 2013/11/D/HS5/01822, Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, - wpływ rozwoju AI na prawo (w szczególności w obszarze przekładu maszynowego) w ramach COST Action CA19102 (2020–2024) – Language In The Human-Machine Era

Projekty badawcze:

· Secondary Proposer i członek zarządu w Akcji COST (2020–2024) COST Action CA19102 – Language In The Human-Machine Era.

· Kierownik grantu NCN SONATA (2013–2019) nr 2013/11/D/HS5/01822, Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej.

· Wykonawca grantu NCN SONATA BIS (2015–2018) nr 2014/14/E/HS2/00782 The Eurolect: an EU variant of Polish and its impact on administrative Polish, UW.

 · Zewnętrzny ekspert w European Commission action grant (2016–2018) nr HT.4983/SI2.738977, Training action for legal practitioners: Linguistic skills and translation in EU, European Commission (DG Competition), UW, Università degli Studi dell’Insubria

· Członek zespołu badawczego EUMultiLingua w ILS UW od 2020 r.

· Członek Law and Language Working Group w ramach COST Action CA 19102 od 2020r.

· Członek Language Rights Working Group w ramach COST Action CA19102 od 2020 r.

 

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

· Organizacja konferencji studenckich i doktoranckich

· Prowadzenie koła studenckiego w latach 2011–2016

· Prowadzenie szkoleń i warsztatów w instytucjach UE (Rada UE, Parlament Europejski, Komisja Europejska)

· Opracowanie nowych autorskich zajęć opartych na własnych badaniach naukowych (m.in.: Law and language, Law and Pop Culture, Human Rights in the Digital Era)

· Popularyzacja nauki poprzez udział w Festiwalu Nauki, udzielanie wywiadów radiowych, publikowanie artykułów w prasie codziennej, prowadzenie warsztatów dla doktorantów, absolwentów ALK, gimnazjalistów

Dr Agnieszka Doczekalska prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim dla studentów jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich, dla studentów prawniczego seminarium doktoranckiego ALK, studentów studiów doktoranckich PAN, słuchaczy studiów podyplomowych ALK i słuchaczy szkoły letniej.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

· 2011 - obecnie, Członek International Association of Law and Language