dr Agnieszka Doczekalska

Katedra Teorii, Filozofii I Historii Prawa
Adiunkt

Dr Agnieszka Doczekalska - Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. Odbyła 4-letnie studia doktoranckie i uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek prawo). Ukończyła również podyplomowe studia translatorskie prowadzone przez Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Institut de Traducteurs, d’Interpretes et de Relations Internationales, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Université Marc-Bloch Strasbourg II (Francja). Prowadzi badania w dwóch obszarach: - język prawny w procesie tworzenia, wykładni i transpozycji wielojęzycznego prawa UE, m.in. w ramach grantu NCN SONATA (2013–2019) nr 2013/11/D/HS5/01822, Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, - wpływ rozwoju AI na prawo (w szczególności w obszarze przekładu maszynowego) w ramach COST Action CA19102 (2020–2024) – Language In The Human-Machine Era

Projekty badawcze:

· Secondary Proposer i członek zarządu w Akcji COST (2020–2024) COST Action CA19102 – Language In The Human-Machine Era.

· Kierownik grantu NCN SONATA (2013–2019) nr 2013/11/D/HS5/01822, Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej.

· Wykonawca grantu NCN SONATA BIS (2015–2018) nr 2014/14/E/HS2/00782 The Eurolect: an EU variant of Polish and its impact on administrative Polish, UW.

 · Zewnętrzny ekspert w European Commission action grant (2016–2018) nr HT.4983/SI2.738977, Training action for legal practitioners: Linguistic skills and translation in EU, European Commission (DG Competition), UW, Università degli Studi dell’Insubria

· Członek zespołu badawczego EUMultiLingua w ILS UW od 2020 r.

· Członek Law and Language Working Group w ramach COST Action CA 19102 od 2020r.

· Członek Language Rights Working Group w ramach COST Action CA19102 od 2020 r.

 

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

· Organizacja konferencji studenckich i doktoranckich

· Prowadzenie koła studenckiego w latach 2011–2016

· Prowadzenie szkoleń i warsztatów w instytucjach UE (Rada UE, Parlament Europejski, Komisja Europejska)

· Opracowanie nowych autorskich zajęć opartych na własnych badaniach naukowych (m.in.: Law and language, Law and Pop Culture, Human Rights in the Digital Era)

· Popularyzacja nauki poprzez udział w Festiwalu Nauki, udzielanie wywiadów radiowych, publikowanie artykułów w prasie codziennej, prowadzenie warsztatów dla doktorantów, absolwentów ALK, gimnazjalistów

Publikacje w czasopismach naukowych:

DOCZEKALSKA A., Biel Ł. (2020), "How do supranational terms transfer into national legal systems?", TERMINOLOGY, vol. 26:2, s. 184-212, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2019), "Zasada pewności prawa w wykładni wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5/2019, s. 5-20, afiliacja: ALK.

TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), "Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 1/2016, 45, s. 105-112, afiliacja: ALK.

BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 14, 2/2015, s. 189-203, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A., Jaśkiewicz J. (2014), "Wykładnia aktów wielojęzycznego prawa pochodnego Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 56, 5, s. 66-77, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2014), "Legal multilingualism as a right to remain unilingual – fiction or reality?", COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 20, s. 20-35, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2013), "Comparative law and legal translation in the search for functional equivalents – intertwined or separate domains?", COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 16, s. 63-75 , afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2013), "Zjednoczona w różnorodności – wyzwanie dla europejskiej tożsamości prawnej na przykładzie różnorodności językowej", FILOZOFIA PUBLICZNA I EDUKACJA DEMOKRATYCZNA, II. Tożsamość kultury prawnej, 2, s. 233-243, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2006), "Wykładnia wielojęzycznego prawa EU", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s. 14-21, afiliacja: Inna.

Monografie:

DOCZEKALSKA A. (2021), "Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

DOCZEKALSKA A. (red.), (2011), "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

DOCZEKALSKA A. (2021), "Legal terms, concepts and definitions in transposition of EU law", w: H. Kockaert, Ł. Biel (red.), Handbook of Legal Terminology, John Benjamins Publishing Company, s. w przygotowaniu, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A., Biel Ł. (2021), "Translation in Law", w: Kobus (red.), Translation beyond translation studies: Alternative Translation, Bloomsbury Publishing, s. w przygotowaniu, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2019), "Hybrid and neutral language(s) - EU Multi-Level Legislative Drafting", w: P. Popelier, H. Xanthaki, J. Tiago Silveira, F. Uhlmann, W. Robinson (red.), Lawmaking in Multi-level Settings. Legislative Challenges in Federal Systems and the European Union, Hart Publishing, s. 151-172, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2018), "Scanlation—How To Find The Balance Between The Right To Culture And Copyright Protection", w: Sandrine Brisset (red.), Ruling Words: Perspectives on Law and Literature, Raglan Books, s. 151-167, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2018), "Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and its Consequences for Judicial Interpretation", w: S. Marino, L. Biel, M. Bajcic, V. Sosoni (red.), Language and Law. The role of language and translation in EU Competition Law, Springer, s. 163-178, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2018), "Comparing Multilingual Practices in the EU and the Canadian Legal Systems: The Case of Terminological Choices in Legislative Drafting", w: F. Pietro Ramos  (red.), Institutional Translation for International Governance. Enhancing Quality in Multilingual Legal Communication, Bloomsbury Academic , s. 102-112, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2016), "Udział czynnika społecznego w japońskim wymiarze  sprawiedliwości – realizacja prawa do rzetelnego procesu sądowego  przez 5 lat funkcjonowania systemu saiban-in", w: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna- uwarunkowania kulturowe- bariery realizacyjne , ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s. 729-743, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2014), "Scanlation - how to findthe balance between the right to culture and copyright protection", w: S. Brisset (red.), Ruling Words: Perspectives on Law and Literature, ---, s. w druku, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2014), "(De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej", w: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T.Bekrycht (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz.1, Uniwersytet Łódzki, s. 215-226, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2012), "Wielojęzyczność prawa a konwergencja kultur prawnych w Europie i Kanadzie", w: O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło  (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C.H. BECK, Warszawa, s. 176-181, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2011), "Prawa kobiet w Kanadzie ", w: Kondratiewa-Bryzik L., Sokolewicz W. (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 122-138, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2010), "Equality of Languages at a Time of Legal Multilingualism", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 69-86, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2009), "Drafting or Translation – Production of Multilingual Legal Texts", w: Olsen F., Lorz A.,Stein D. (red.), Translation Issues in Language and Law, PALGRAVE MACMILLAN LTD, London, New York , s. 116-135, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2009), "Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of legal multilingualism", w: Grewendorf G., Rathert M. (red.), Formal Linguistics and Law, MOUTON DE GRUYTER, Berlin, s. 339-370, afiliacja: ALK.

DOCZEKALSKA A. (2007), "Language and the Law: International Outlooks", w: Kredens K., Góźdź-Roszkowski S. (red.), Production and application of multilingual law. The principle of equality of authentic texts and the value of subsequent translation, PETER LANG GMBH, Frankfurt Nad Menem, s. -, afiliacja: Inna.  

Dr Agnieszka Doczekalska prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim dla studentów jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich, dla studentów prawniczego seminarium doktoranckiego ALK, studentów studiów doktoranckich PAN, słuchaczy studiów podyplomowych ALK i słuchaczy szkoły letniej.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

· 2011 - obecnie, Członek International Association of Law and Language