SONNET - SOCIAL INNOVATION IN ENERGY TRANSITIONS

SONNET - SOCIAL INNOVATION IN ENERGY TRANSITIONS

Kierownik projektu
Wiedza
dr Agata Stasik, dr Agata Dembek
Kwota dofinansowania
Koszty
90 937,50 EUR
Czas trwania
01.06.2019 – 31.05.2022
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej

Cel projektu

Projekt SONNET ma na celu stworzenie inter- i transdyscyplinarnego modelu rozumienia różnorodności i procesów innowacji społecznych w sektorze energetycznym (SIE). W ramach projektu krytycznej ocenie poddane zostaną sukces, wkład i przyszły potencjał innowacji społecznych w sektorze energetycznym w kierunku transformacji zrównoważonej energii w Europie. SONNET bada, w jaki sposób, w jakim stopniu iw jakich warunkach sprzyjające różne typy SIE mogą prowadzić do nowych przełomowych zastosowań lub skutecznie pomagać w pokonywaniu barier przejścia; takie jak ograniczone zaangażowanie obywateli lub powolne wdrażanie nowych technologii. Badania empiryczne SONNET opierają się na nowatorskich ramach koncepcyjnych łączących wiedzę na temat zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju, badań nad energią i literatury dotyczącej innowacji społecznych. Projekt łączy jakościowe i ilościowe podejścia metodologiczne w innowacyjnym, projekcie badawczym wykorzystującym wiele różnych metod badawczych. W ramach 30 jakościowych, pogłębionych studiów przypadku zlokalizowanych w sześciu krajach europejskich, SONNET zbada różnorodność, procesy, sukces i wkład SIE. Biorąc pod uwagę koncentrację projektu  na obszarach miejskich jako głównych węzłach SIE, w ramach SONNET przeprowadzonych zostanie sześć transdyscyplinarnych laboratoriów miejskich SIĘ. Ich cel stanowić będą eksperymenty z nowymi formami SIE oraz zbadanie, jak wiele podmiotów może wykorzystać potencjał SIE. Ponadto, w oparciu o trzy szeroko zakrojone badania na reprezentacyjnej próbie, SONNET oceni przyszły potencjał SIĘ, a jego wyniki pozwolą wyciągnąć wnioski dla rekonfiguracji istniejących i opracowywania nowych modeli biznesowych.

Wpływ rezultatów

Wyniki pracy badawczych prowadzonych w ramach projektu SONNET zostaną zaprezentowane w zintegrowany sposób i posłużą dla lepszego zrozumienia warunków społeczno-ekonomicznych, społeczno-kulturowych (w tym płci) i społeczno-politycznych sprzyjających i utrudniających wkład społecznych innowacji w energetyce na rzecz transformacji zrównoważonej energii w Europie. Nowatorska strategia współtworzenia, rozpowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu, a także praktyczne zalecenia, narzędzia i działania w zakresie budowania potencjału (capacity building activities) wypracowane w projekcie będą mieć wpływ na kluczowych interesariuszy, takich jak obywatele, podmioty SIE, decydenci i przedsiębiorstwa.

 

dr Agata Stasik

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, studiowała socjologię oraz odbyła studia nad nauką i technologią. Zajmuje się społecznym zarządzaniem nowymi technologiami. Badała m.in. rozwój gazu łupkowego, wpływ Internetu na procesy społecznego zarządzania ryzykiem, komunikację dotyczącą ryzyka oraz wpływ crowdfundingu na rozwój innowacji technologicznych. Jej obecne zainteresowania to nowe formy zarządzania i współpracy przy tworzeniu innowacji technologicznych, praktyki i efekty antycypacji przyszłości technologicznej oraz innowacje w metodologii badań. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Wiedniu i w Goteborgu.

dr Agata Dembek