Sieciowe strategie tworzenia wiedzy eksperckiej w Internecie. Studium przypadku: problematyka genetycznie modyfikowanych organizmów oraz wirusa Zika

Sieciowe strategie tworzenia wiedzy eksperckiej w Internecie. Studium przypadku: problematyka genetycznie modyfikowanych organizmów oraz wirusa Zika

Kierownik projektu
Wiedza
mgr Magdalena Góralska
Kwota dofinansowania
Koszty
178 600 PLN
Czas trwania
27.12.2016 - 26.12.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel projektu Projekt ma na celu zbadanie zmian zachodzących w procesie konstruowania wiedzy eksperckiej w dobie Internetu. Kontekst dla badań stanowi dynamicznie zmieniająca się rola nauki oraz autorytetów naukowych w procesach wiedzo-twórczych oraz opiniotwórczych, w tym przede wszystkim w procesach implementacji najnowszych rozwiązań technologicznych. Projekt dyscyplinarnie mieści się w teorii organizacji, dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk społecznych, ma jednak charakter interdyscyplinarny, łącząc antropologię kulturową z nauką o mediach, zarządzaniem oraz studiami nad nauką i technologią.

W ramach projektu zostaną przebadane etnograficznie eksperckie i nie-eksperckie grupy aktorów społecznych, zaangażowane w proces konstruowania wiedzy eksperckiej – naukowej oraz profesjonalnej – on-line. Badanie będzie się koncentrować na różnych etapach tego procesu. Zostaną przeanalizowane strategie artykulacji wiedzy w raportach z badań naukowych publikowanych w Internecie, po jej gromadzenie, upowszechnianie i legitymizowanie w mediach konwencjonalnych, na portalach popularnonaukowych, alter-naukowych (oferujących informacje z obszaru alternatywnych systemów wiedzy) czy w mediach społecznościowych. Podczas badań realizatorka projektu będzie się koncentrować na następujących zagadnieniach: przemiany status wiedzy eksperckiej, zmiana definicji eksperckości, dynamika wymiany wiedzy eksperckiej w Internecie, organizacja w sieciach wymiany informacji.

Kształtujące się strategie rozproszonego procesu tworzenia wiedzy eksperckiej zostaną zbadane na przykładzie problematyki zdrowia oraz żywienia, a w szczególności dwóch przypadków: genetycznie modyfikowanych organizmów oraz wirusa Zika. Teren badań stanowić będzie przede wszystkim przestrzeń Internetu – polskie sieci przekazywania wiedzy oraz sieci międzynarodowe, głównie amerykańskie, z których pochodzi wiele informacji udostępnianych w Polsce oraz Europie, a także w skali globalnej. Proponowana problematyka będzie badana z użyciem metodologii jakościowej (etnografia wielostanowiska, łącząca w sobie klasyczne metody etnograficzne z netnografią), z naciskiem na pogłębioną etnografię organizacji, czerpiącą z antropologii kulturowej.

Wpływ rezultatów Końcowym rezultatem proponowanego projektu badawczego będzie pogłębiona analiza procesu produkcji wiedzy eksperckiej w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki demokratyzacji jej tworzenia i legitymizacji, a także negocjacji hierarchii, autorytetu, zaufania oraz tożsamości w kontekście jej produkcji przez poszczególnych aktorów społecznych. Analiza opisanego problemu doprowadzi do szeregu konkluzji o znaczeniu praktycznym, istotnych nie tylko dla teorii organizacji i zarządzania, ale także dla dziedzin takich, jak socjologia i antropologia wiedzy, nauki polityczne, a także medioznawstwo, oraz studia nad nauką i technologią (STS). Wyniki badań będą miały również istotne znaczenie dla udoskonalenia metod opracowywania skutecznych technik popularyzacji wiedzy naukowej, w tym implementacji najnowszych osiągnięć technologicznych, modernizacji rolnictwa oraz polityki zdrowotnej.