Własność intelektualna w strategii innowacji przedsiębiorstw

Własność intelektualna jest strategicznym zasobem innowacyjnych przedsiębiorstw. Wszelkiego rodzaju wyniki ludzkiej twórczości, pomysłów oraz inwencji mają wartość ekonomiczną. Z tego względu niezwykle ważne jest prawne zabezpieczenie własności przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Co można zaliczyć do własności intelektualnej? Jaką strategię warto przyjąć, by czerpać korzyści finansowe z własnych aktywów?  

Własność intelektualna w strategii innowacji przedsiębiorstw

 

Co wchodzi w skład własności intelektualnej?

Zgodnie z definicją własność intelektualna to zbiór praw i osiągnięć intelektualnych, które przysługują firmom lub osobom fizycznym jako wynik ich kreatywności i innowacyjności. Jest to szerokie pojęcie, które obejmuje różne rodzaje aktywów intelektualnych. Zalicza się do nich:

  • Patenty

Zapewniają firmie wyłączne prawo do korzystania z wynalazku przez określony czas. Patenty mogą dotyczyć nowych technologii, procesów produkcyjnych, urządzeń czy substancji chemicznych.

  • Prawa autorskie

Chronią prace twórcze, takie jak książki, muzyka, filmy czy oprogramowanie komputerowe. Firmy często korzystają z praw autorskich do ochrony swojego intelektualnego dorobku.

  • Znaki towarowe  

To unikalne symbole graficzne lub słowne, które identyfikują produkty lub usługi danej firmy. Dobrze rozpoznawalne znaki towarowe stanowią cenny kapitał marki.

  • Wzory przemysłowe

Ochrona wzorców przemysłowych obejmuje nowatorskie i unikalne wzory wyrobów przemysłowych np. design produktów.

  • Know-how

Są to tajemnice przemysłowe i wiedza techniczna, które stanowią konkurencyjną przewagę firmy. Know-how może obejmować procesy produkcyjne, metody badawcze czy receptury.

Firmy, które chronią własność intelektualną mogą czerpać korzyści finansowe z tego, co tworzą.  Kluczem do rozwoju i rynkowego sukcesu organizacji jest przemyślana strategia innowacji budowana w oparciu o zasoby technologiczne i intelektualne.

Strategie innowacji w procesie rozwoju przedsiębiorstwa  

Innowacyjność przedsiębiorstwa jest motorem napędowym postępu i rozwoju gospodarki. W tym kontekście szczególną rolę odgrywa sektor Hi-Tech. Obejmuje między innymi farmaceutyki, technologie informacyjne, biotechnologie czy narzędzia medyczne. Wszystko to ma wpływ nie tylko na globalny rozwój rynkowy, ale również korzyści ekonomiczne nowoczesnych przedsiębiorstw. Skoro zasoby w postaci własności intelektualnej mają tak duże znaczenie dla firm, przedsiębiorcy powinni dołożyć wszelkich starań, by skutecznie nimi zarządzać. Formalne prawa patentowe czy znaki towarowe są niewiele warte, jeśli nie będą w przemyślany sposób wykorzystywane. Firmy, które chcą w pełni wykorzystać wartość dostępnych zasobów, powinny o nich myśleć w kategoriach strategicznych. Komercjalizacja własności intelektualnej może być ważnym źródłem dochodów przedsiębiorstwa. Istnieje wiele sposobów na czerpanie korzyści i generowanie zysków z komercjalizacji np. licencjonowanie, franchising, wdrożenie innowacyjnych produktów na rynek czy partnerstwa strategiczne.  

O innowacyjności w przedsiębiorstwie należy myśleć kompleksowo. Strategia powinna tworzyć system, w którym członkowie firmy, a nawet zewnętrzni interesariusze, będą podejmować takie same wysiłki na rzecz tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji. Na fundamenty skutecznego procesu składa się nie tylko strategia innowacyjności, ale również takie elementy jak strategia firmy, kultura organizacyjna, zarządzanie koncepcją, badania, działania rozwojowe, zarządzanie własnością intelektualną, komercjalizacja oraz zarządzanie finansowaniem innowacji. Budowanie i realizowanie strategii innowacji wymaga znajomości uregulowań prawnych oraz kluczowych kompetencji. Przedsiębiorcy mogą nie mieć świadomości, co może być chronione prawem własności intelektualnej oraz w jaki sposób czerpać korzyści z własnych aktywów.  

Zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów

Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja innowacji wymaga specjalistycznych kompetencji z zakresu prawa, zarządzania, marketingu, ekonomii i nowych technologii. Dobrze przemyślana strategia pozwala organizacjom na maksymalne wykorzystanie zasobów w celu podniesienia wartości biznesowej. Osoby zainteresowane podwyższaniem swoich kompetencji i nabyciem aktualnej wiedzy w tym zakresie zapraszamy do aplikowania na studia podyplomowe Zarządzanie własnością intelektualną. Jako uczelnia biznesowa oferujemy pierwsze studia w Polsce, które łączą zarówno wiedzę teoretyczną o własności intelektualnej z wiedzą praktyczną opartą o studia przypadków. Uczestnicy zajęć zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania własności intelektualnej w strategii biznesowej, procesach komercjalizacji oraz transferu technologii.

Czytaj także