Właściwe zarządzanie zmianą – dlaczego jest tak istotne w organizacji?

Wdrażanie zmian jest wpisane w działalność każdej firmy, bez względu na branżę, charakter czy wielkość. Transformacje mogą dotyczyć wielu obszarów i wiązać się z wprowadzaniem modyfikacji w zakresie metod prowadzenia projektów, organizacji pracy czy zmian na poziomie strategicznym. Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie zmianą.    

Właściwe zarządzanie zmianą – dlaczego jest tak istotne w organizacji?

Na czym tak naprawdę polega zarządzanie zmianą?

Zarządzanie zmianą w organizacji to proces, który ma na celu planowanie, wdrażanie i monitorowanie zmian w sposób skoordynowany i kontrolowany. Istotą tego procesu jest podejmowanie wszelkich działań, które wpłyną na poprawę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Zmiany mogą dotyczyć wielu różnych aspektów, działów czy sfer działalności firmy. W zależności od potrzeb wdraża się drobne usprawnienia lub radykalne modyfikacje w obrębie strategii organizacyjnej. W zakresie zmian na poziomie strategicznym mogą to być restrukturyzacje i fuzje firm, zmiana kultury organizacyjnej, transformacja cyfrowa czy zmiana modelu biznesowego. Konieczność podejmowania kroków nie wynika jedynie ze zmiany otoczenia biznesowego. Potrzeba czasami wynika ze zmian personalnych. Przykładowo, odejście doświadczonego managera może wpłynąć na strukturę firmy. Nowa osoba na stanowisku kierowniczym być może przyjmie inny styl zarządzania czy inaczej rozdysponuje obowiązki, co spotka się z oporem pracowników. Wówczas modyfikacje będą nieuniknione. W zależności od skali i natury zmian można przyjąć różne podejścia.  

  • Podejście ewolucyjne

Podejście ewolucyjne zakłada stopniowe wprowadzanie zmian w organizacji. Jest to bardziej subtelne podejście, które ma na celu minimalizowanie zakłóceń i opiera się na stopniowych ulepszeniach i dostosowaniach w ramach istniejących struktur i procesów. Jest to proces ciągłego doskonalenia, który może obejmować aktualizacje procedur, szkolenia pracowników czy udoskonalenia technologiczne. Podejście ewolucyjne posiada pewne zalety – pozwala na minimalizację oporu pracowników wobec zmiany, ponieważ są wprowadzane stopniowo. Ponadto ułatwia utrzymanie stabilności organizacyjnej. Jednak takie podejście nie zawsze jest skuteczne w przypadku dużych i pilnych zmian. Może prowadzić do zbytniego zwlekania z koniecznymi modyfikacjami.

  • Podejście rewolucyjne

Podejście rewolucyjne polega na szybkim i radykalnym przekształceniu organizacji. Jest bardziej odważne i ryzykowne, a jego celem jest zasadnicza zmiana sposobu funkcjonowania organizacji w krótkim czasie. Strategia może obejmować restrukturyzację, redukcję zatrudnienia, zmiany w kulturze organizacyjnej lub przejście na nowe modele biznesowe. Podejście rewolucyjne jest skuteczne w przypadku sytuacji, gdy organizacja musi szybko dostosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego lub odzyskać konkurencyjność.  Jednak takie radykalne kroki mogą wywołać opór i niepewność u pracowników oraz spowodować zakłócenia w organizacji. Istnieje ryzyko, że nie zostaną uwzględnione konsekwencje długoterminowe.

Obydwa podejścia mają swoje miejsce w zarządzaniu zmianą w organizacji. Wybór między nimi zależy od specyficznych okoliczności, potrzeb organizacji i celów zmiany. Podejście ewolucyjne jest bardziej odpowiednie, gdy organizacja ma stabilne podstawy i potrzebuje stopniowych doskonalenia, podczas gdy podejście rewolucyjne jest bardziej odpowiednie w przypadku znaczących problemów lub nagłych zmian w otoczeniu biznesowym. Kluczowe jest dokładne rozważenie kontekstu i dostosowanie podejścia do konkretnych potrzeb organizacji.

Dlaczego odpowiednie zarządzanie zmianą to konieczność?

Środowisko biznesowe jest poddawane stałym zmianom. Nowe technologie, trendy rynkowe, konkurencja i zmieniające się potrzeby klientów wpływają na to, w jaki sposób organizacje funkcjonują. To nieuchronna rzeczywistość, z którą każda firma prędzej czy później musi się zmierzyć. Organizacje, które nie dostosowują się do tych zmian, mogą stracić konkurencyjność i pozycję na rynku. Zarządzanie zmianą ma na celu poprawę efektywności i skuteczności organizacji. To może oznaczać optymalizację procesów, lepsze wykorzystanie zasobów czy dostosowanie struktury organizacyjnej. Dzięki temu organizacje są w stanie działać bardziej sprawnie i osiągać lepsze wyniki. Odpowiednie zarządzanie zmianą w organizacji to nie tylko konieczność, ale także inwestycja w przyszłość. Organizacje, które potrafią dostosować się do zmieniającego się otoczenia i efektywnie zarządzać zmianą, są lepiej przygotowane do osiągnięcia sukcesu w trudnym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. To nie jest opcjonalne narzędzie, ale często fundamentalny element długofalowego sukcesu.

Kluczowe dla skutecznego wdrażania zmian w organizacji są kompetencje specjalistów, którzy opracowują strategię zarządzania. Powinni potrafić dostosować działania do unikalnych potrzeb firmy, myśleć innowacyjnie, umiejętnie planować i organizować proces, a także zapewniać pracownikom wsparcie, jeśli pojawi się sprzeciw wobec zmian. Osoby, które chcą rozwijać się w zakresie zarządzania zmianą lub wyspecjalizować się w nowym zawodzie, jakim jest Change Manager, zapraszamy do udziału w szkoleniu Prosci Change Management Certification Program. Uczestnicy zajęć otrzymają narzędzia Prosci (w tym model ADKAR) i instrukcje, dzięki której wypracowują strategię zarządzania zmianą w swojej organizacji na własnym projekcie.

Czytaj także