Transformacja HR w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju

W obliczu współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych, firmy muszą zmierzyć się z koniecznością transformacji swoich praktyk zarządzania zasobami organizacyjnymi. Jedną z nich jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, który nie tylko sprzyja reputacji firmy, ale także wpływa na jej trwałość i dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych i społecznych. Jaki działy HR mogą wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju?  

Transformacja HR w stronę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju

 

Co to jest ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) odnosi się do trzech głównych obszarów, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonego biznesu. Pierwszym z nich jest aspekt środowiskowy (Environmental), obejmujący zarządzanie wpływem działalności firmy na środowisko naturalne. Dotyczy zarówno kwestii związanych z emisjami gazów cieplarnianych, zużyciem zasobów naturalnych, jak i ogólnie postrzeganego wpływu na ekosystemy. Drugim obszarem ESG jest aspekt społeczny (Social), który skupia się na relacjach firmy z jej interesariuszami. Obejmuje zarządzanie relacjami z pracownikami, praktykami zatrudnienia, jak również kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Ponadto aspekt społeczny dotyczy relacji z klientami, dostawcami i społecznością lokalną. Trzeci obszar to zarządzanie korporacyjne, czyli aspekt Governance. Koncentruje się na strukturach zarządzania, etyce, przejrzystości i efektywności rady nadzorczej. Dobre zarządzanie korporacyjne ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności organizacji oraz minimalizowania ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem.

Zdarza się, że koncepcja ESG jest mylona z CSR (Corporate Social Responsibility). W drugim przypadku mamy do czynienia z szerszym pojęciem, które obejmuje zakres działań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych prowadzonych przez firmę. CSR to podejście, w którym przedsiębiorstwo dobrowolnie integruje społeczne i środowiskowe cele w swoje działania biznesowe i relacje z interesariuszami. Dotyczy podejścia do etyki biznesu, filantropii, zrównoważonego rozwoju społecznego i ekologicznego. Różnice między ESG a CSR polegają głównie na zakresie i podejściu. ESG skupia się na konkretnych obszarach (środowiskowym, społecznym, zarządczym) i jest często stosowane w procesach inwestycyjnych oraz ocenie ryzyka. Natomiast CSR to bardziej ogólne podejście, które obejmuje całą paletę działań społecznych i ekologicznych, zwykle związanych z wartościami i misją firmy.

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju – jaką rolę odgrywają działy HR?

W dzisiejszym środowisku biznesowym, realizacja celów zrównoważonego rozwoju stała się priorytetem dla wielu firm. W tej transformacji istotną rolę odgrywają działy zasobów ludzkich, które pełnią kluczową funkcję w kształtowaniu kultury organizacyjnej i wspieraniu zaangażowania pracowników. Istotnym aspektem jest proces rekrutacji i selekcji pracowników, którzy współdzielą wartości związane ze zrównoważonym rozwojem. Specjaliści HR są odpowiedzialni za ocenę profilu kandydata, uwzględniając aspekty związane z etyką, odpowiedzialnością społeczną oraz zainteresowaniami ekologicznymi. Kolejnym istotnym obszarem jest rozwój kompetencji pracowników związanych ze zrównoważonym rozwojem. Działy HR powinny zapewnić pracownikom dostęp do odpowiednich programów szkoleniowych, które nie tylko rozwijają umiejętności zawodowe, ale także kształtują świadomość pracowników na temat roli społecznej i ekologicznej firmy.  

Niezwykle ważnym aspektem jest zaangażowanie pracowników w inicjatywy zrównoważonego rozwoju. Specjaliści HR mają za zadanie tworzenie środowiska, które wspiera inicjatywy społeczne i ekologiczne, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i indywidualnym. Chodzi o stworzenie atmosfery partycypacyjnej, w której pracownicy czują, że mają realny wpływ na realizację celów firmy. Wspieranie otwartej wymiany informacji i promowanie zaangażowania pracowników w proces podejmowania decyzji sprawia, że zrównoważony rozwój staje się integralną częścią korporacyjnej kultury.

Dział HR ma również na celu monitorowanie postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Opracowywanie wskaźników oraz systemów oceny skuteczności działań stanowi kluczowy element w ciągłym doskonaleniu praktyk i dostosowywaniu strategii do zmieniających się warunków. Ostatnim, równie ważnym aspektem, jest wprowadzenie polityk zrównoważonego zatrudnienia. To nie tylko kwestia elastycznych form zatrudnienia czy równowagi między pracą a życiem prywatnym, ale także promowanie różnorodności, równości płacowej i sprawiedliwych praktyk zatrudnienia.

Nowe spojrzenie na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój staje się obecnie nie tylko wyborem firm, ale też zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa na poziomie Unii Europejskiej. Specjaliści, którzy chcą zacząć działać zgodnie z wytycznymi ESG i CSR, zapraszamy do udziału w szkoleniu ESG a HR – tworzenie zrównoważonego miejsca pracy. Dzięki dużej dawce aktualnej wiedzy uczestnicy lepiej zrozumieją istotę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Otrzymają również narzędzia do pracy wewnątrz organizacji nad transformacja HR oraz szereg wskazówek i rekomendacji wprowadzania zmian na poziomie strategicznym i kulturowym. Dzięki szkoleniu specjaliści HR/EB zrozumieją współczesne uwarunkowania i wymagania, które pozwolą stać się im jeszcze lepszymi partnerami dla zarządzających biznesem.

Czytaj także