Edukacja i rynek pracy
24.11.2020

Pracownicy ALK w zespole Ministerstwa Edukacji i Nauki oceniającym wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Dr hab. Anna Błachnio-Parzych z katedry Prawa Karnego ALK została powołana jako członek Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Członkiem zespołu jest również prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, kierownik katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym (MINDS) ALK.

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Zajmuje się oceną wniosków o przyznanie stypendiów oraz przedstawia ministrowi listy wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium ze wskazaniem jego miesięcznej wysokości oraz okresu, na który przyznaje się stypendium.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, przyznawane są przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Najbliższy nabór wniosków prowadzony będzie od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r.